targu

Määrsõna targu ’targalt, ettevaatlikult’ ilmub kirjalikesse tekstidesse alles 19. sajandi keskel. Mainitud on selle sõna olemasolu aga pisut varem, nimelt „Beiträgedes“ (1817: 114, 1823: 99) Hupeli sõnastikust puuduvate sõnade loendis.

Murdekogude järgi on targu levinud pea üle kogu Eesti (VMS). Päritolult on targu viisiütleva (kuidas?-küsimusele vastava) käände vorm sõnast tark (*tarkojn > targu) ja oli keeles kindlasti olemas ammu enne kirjalikesse tekstidesse jõudmist.

Tähendused ja näitelaused

agga et meie wäggi sélle kange wasto nõrk olli, tagganes temma targo taggasi ja waenlaene tulli omma sáea tuhhandetega kurja melega takka järrele. (Suve Jaan 1841)
'aga et meie vägi selle kange vastu nõrk oli, taganes tema targu tagasi ja vaenlane tuli oma saja tuhandega takkajärele.'

Esmaesinemus

1837

Kui keik sedda siin nimmetud hoolt on kantud, ja siiski peaks sömatta heina reddelitte wahhele mahhajäma, siis lambur peab kohhe targo järrele-katsuma, mikspärrast lambad neid ei olle puhtaste ärrasönud (Knüpffer 1837)
'Kui on nõnda hoolt kantud, aga ikkagi jääb söömata heina redelite vahele maha, siis peab lambur kohe targu järele vaatama, mispärast lambad neid ei ole ära söönud.

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Knüpffer 1817 (Beiträge IX)

targo, Adv. klüglich. 

Everth 1823 (Beiträge XVI)

Targo, Adv. vorsichtig (mit targaste gleichbedeutend). s. Beitr. Hft. 9. targo.

Wiedemann 1893

targu vorsichtig, klüglich, vernünftig,
t. taŕwi dass.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: leksikaliseerumine, viisiütlev kääne
Kirjandus
•VMS = Väike murdesõnastik.
Sisu viimati muudetud 14/11/2021
Külli Prillop