Vana kirjakeele sõnastik

tabel

Eesti kirjakeeles on tabel (saksa Tabelle järgi) kasutusel olnud hiljemalt 1850ndate lõpust, esialgu kujul tabell.

Missioni-Leht, 7. veebruar 1860

Missioni-Leht, 7. veebruar 1860

Ado Grenzstein oma „Eesti sõnaraamatus“ (1884) toob selle ära kui halva ja võõra uue sõna, mille asemele oleks tarvis luua midagi paremat.

Varasemates teostes on tabeli kohta tarvitatud erinevaid kirjeldavaid nimetusi, nt O. W. Masing ütles joonekiri. Selle sõna sobivuse kohta oli Masing kinnitust saanud Kaiavere koolmeistrilt Kõrendo Kaarlilt, nagu selgub Masingu ja Rosenplänteri kirjavahetusest (vt Laanekask, Aaver 1994).

O.W. Masing, Marahwa Näddala-Leht, nr 34, 24. august 1821

O.W. Masing, Marahwa Näddala-Leht, nr 34, 24. august 1821

Saksa Tabelle allikas on ladina tabella – deminutiivivorm sõnast tabula ’laud, pilt, maal; loend, nimestik; ürik, leping’ (tabula on tahvel-sõna algallikas).

Selle tabeli järele on Moskwa kubermang kõige suuremat kahju pidand kandma (Perno Postimees, 11. veebruar 1877)

1850ndad

Agga ei ued luggemisse lehhed (tabellid) weel mitte üsna walmis ei olle, sepärrast hakkame essite sõrmest seadma ja kriipsust teggema, et kässi kirjotama õppib. (Missioni-Leht, 18. jaanuar 1859)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818

Grenzstein 1884

tabel (Tabelle), ülenähtaw arwude, asjade etc. kokkusead ajaloo, arwustiku etc põllul. [wõerad ja halwad uued sõnad];


Wiedemann 1893

tabel G. tabeli; Tabelle [neologism],
tabeli-pä͜ew Tabellenfest.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• Laanekask, Heli; Aaver, Eva 1994. O. W. Masingu kiri J. H. Rosenplänterile koos kommentaariga. – Kultuurileht, 16. dets, lk 17–18.