pugnits

Lõunaeesti sõna pugnits ’nööp’ leidub Johannes Gutslaffi käsikirjalises Vana Testamendi tõlkes (17. saj keskpaik), salmis 4Ms 31: 50. Tõenäoliselt on Gutslaff lähtunud Lutheri saksakeelses Piiblis kasutatud sõnast Spange ’pannal, kinnis’. Näiteks Virginiused (1687-1690) ongi tõlkinud panglad ’pandlad’.

Pugnits on esitatud ka hilisemates lõunaeesti sõnastikes, kuid eesti kirjakeelde pole see sõna jõudnud.

Pugnits on laenatud vene keelest (vrd vene пуговица ’nööp’; vt Ariste 1981: 92). Wiedemanni sõnastikus (1869, 1893) on selle sõna põhikujuks valitud venepärasem puguvits, kuid 18. sajandi allikates leidub ainult sisekaoline (ja sõnasisese n-ga) pugnits.

Tähendused ja näitelaused

'nööp'

Seperrast offrime meije ommat andet Jumalalle Isandalle, mea iggalle mehelle sahnu om kuldrihstast; Serehahhilat, kessihahhilat, sörmusset, körwrengat, ninck p[o]hganitzet, eth meije wöime omma henget erraleppetada Jumala Isanda ehn. (EPAK: Gutslaff 1648?–1656?)
'Seepärast me toome Issandale ohvrianniks, mida iga mees on leidnud kuldasjadest: käevõrusid, randmekette, sõrmuseid, kõrvarõngaid ja kaelakeesid, et teha oma hingede eest lepitust Issanda ees.”' (4Ms 31:50)

Esmaesinemus

1648?–1656?

Seperrast offrime meije ommat andet Jumalalle Isandalle, mea iggalle mehelle sahnu om kuldrihstast; Serehahhilat, kessihahhilat, sörmusset, körwrengat, ninck p[o]hganitzet, eth meije wöime omma henget erraleppetada Jumala Isanda ehn. (EPAK: Gutslaff 1648?–1656?)
'Seepärast me toome Issandale ohvrianniks, mida iga mees on leidnud kuldasjadest: käevõrusid, randmekette, sõrmuseid, kõrvarõngaid ja kaelakeesid, et teha oma hingede eest lepitust Issanda ees.”' (4Ms 31:50)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1710–1730

Clare 1730

Pugnits, e, ein Knopf.

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Knopff. Pugnits, e.

Hupel 1818

pugnits, e, der Knopf, d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

puguwits G. puguwitsa (pugnits) (russ.) Knopf.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: lõunaeesti keel, vene laen, piiblitõlge
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
Sisu viimati muudetud 04/07/2023
Külli Prillop