pelt

Sõna pelt tähenduses ’ettetõstetav ahjuuks’ on kasutanud Johann Lithander esimeses eestikeelses kokaraamatus, mis ilmus 1781. aastal ja on tõlgitud rootsi keelest. 1824. aasta „Uuest kokaraamatust“ seda sõna enam ei leia.

Pelt võib olla rootsi päritolu (rootsi spjäll, murretes spält, spälld, späll jms; Mägiste 1982–1983).

Lithanderi kokaraamatutõlke rootsikeelses originaalis on pelt vaste siiski lucka ’luuk’. Eesti keelde võis pelt jõuda ka baltisakslaste kaudu, mitte otse rootsi keelest. Baltisaksa keeles kasutati seda sõna kujul Spelt(e) (BSS).

Tähendused ja näitelaused

'ettetõstetav ahjuuks'

Kui suured leiwad on, siis peawad kül 2 tundi ahjo sees seisma, agga need wähhemad pool teist tundi, ja se pelt peab ka ikka ahjo su ees ollema, kunni leiwad sees on. (Lithander 1781)
'Kui on suured leivad, siis nad peavad küll 2 tundi ahjus olema, aga väiksemad poolteist tundi, ja pelt peab ka ikka ahjusuu ees olema, kuni leivad ahjus on.'

Esmaesinemus

1781

Kui tulli ahjo sees jo ärrapöllend on, siis panne ahjo suud peltiga kinni. (Lithander 1781)
'Kui tuli on ahjus ära põlenud, pane ahju suu peldiga kinni.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1710–1730

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

pelt, i, eiserne Spelt, lf.[Liivimaal] +.[saksa laen] r.[Tallinna k] d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

peľt G. peľdi «Spelte», Deckel von dem Zugloch des Ofens oder einer Herdöffnung.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,02

Vormistik

a.nim.
   18. saj pelt

a.os.
   18. saj pelti

a.kaasaü.
   18. saj peltiga

Teemad: rootsi laen, baltisaksa laen, sõnaalguse konsonantühend
Kirjandus
•BSS = Arold, Anne; Bender, Reet (koost.), Baltisaksa sõnastik.
•Mägiste, Julius 1982–1983. Estnisches Etymologisches Wörterbuch. Helsinki: Finnisch-Ugrische Gesellschaft.
Sisu viimati muudetud 29/06/2023
Külli Prillop