Vana kirjakeele sõnastik

pekk, pekkima

Saksa või alamsaksa keelest laenatud pekk (saksa Speck, alamsaksa speck; vt ETY) on eestikeelsetes tekstides kasutusel alates J. Lithanderi kokaraamatutõlkest, mis ilmus 1781. aastal.

Sajand varem on H. Göseken selle sõna oma sõnastiku (1660) põhiosast välja jätnud, aga siiski esitanud saksa laenude loendis, kus on sõnad, mida tema arvates sakstega vähem suhtlevad eestlased ei pruugi teada.

Lithander on kasutanud ka tegusõna pekkima ’pekki, köögivilja vm lihasse torkama’ (vrd alamsaksa samatähenduslik specken; vt ETY). Samuti leidub pekkima hilisemates kokaraamatutes, tavalise sõnana kuni 19. sajandi lõpuni. 1918. aasta õigekirjutussõnaraamatus esitatakse aga ainult variant pikkima, kus i on arvatavasti saksamõjuline (vrd saksa spicken; ETY).

pekk

Lihha ja maksa peab ennam ollema, kui pekki ja raswa. (Lithander 1781)
‘Liha ja maksa peab olema rohkem kui pekki ja rasva.’

pekkima

Saab se lihha sedda wisi pekkitud, siis panne sedda paja sisse, walla hea kulbi täis wet ning kulbi täis Ädikast senna jure, ja nattoke Loorbäri lehti, panne kaas peäle, ja märi sedda taignaga kinni. (Lithander 1781)
‘Kui liha saab sel moel pekitud, siis pane see paja sisse, vala korralik kulbitäis vett ning kulbitäis äädikat sinna juurde, samuti natuke loorberilehti, pane kaas peale ja kinnita taignaga.’

1660 (sõnastikus)

Speck / pecki. [saksa sõnade loendis] (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Speck / pecki. [saksa sõnade loendis]


Vestring 1710–1730

Pek G ki Sea lihha Speck Schwein Fleisch


Clare 1730


Thor Helle 1732

sea-pek Speck


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818

pekk, ki, Speck; das Becken. +.[saksa laen] r.[Tallinna k] d.[Tartu k]
sea pek Schweinspeck
pekkima r.[Tallinna k] / pekma d.[Tartu k] mit Speck spicken.


Wiedemann 1893

pekk G. peki Speck. pekkima, pekin, pekkida (d[Tartu k] pekmä) spicken

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 2,54

pekk

a.nim.
18. saj pekk
a.om.
18. saj pekki
a.os.
18. saj pekki
a.seestü.
18. saj pekkist
a.kaasaü.
18. saj pekkiga

pekkima

ma-tegevusnimi
18. saj pekkima

ma-tegevusnimi, ilmaü.
18. saj pekkimatta

da-tegevusnimi
18. saj pekkida

des-vorm
18. saj pekkides
tud-kesksõna
18. saj pekkitud
käskiv kv, ains. 2. pööre
18. saj pekki
umbisikuline, olevik
18. saj pekkitakse

Kirjandus

• ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.