Vana kirjakeele sõnastik

oorsak

Alamsaksa keelest laenatud oorsak ’põhjus’ (keskalamsaksa orsake) on tavaline sõna Tallinna Püha Vaimu koguduse diakoni Georg Mülleri jutlustes (1600–1606). Korra on seda sõna kasutanud ka Christoph Blume (1667 Uue Testamendi kirjade osalises tõlkes, vt EPAK), ent tema on pidanud vajalikuks lisada sõna juurde selgituse – selle oorsaki (asja) pärast –, mis näitab, et väljaspool Tallinna ei pruukinud oorsak olla laialt tuntud sõna.

Varasemas eesti keeles kasutati samas tähenduses sõna ↗süü, nt Heinrich Stahli põhjaeesti keele sõnastikus (1637) on saksa Ursache ’põhjus’ eesti vasteteks süü ja asi, samad vasted annab veel Hupelgi (1818), Johannes Gutslaffi lõunaeesti sõnastik (1648) esitab Ursache vastetena süü ja viga.

Tuletis ↗põhjus tuli kasutusele alles 19. sajandil.

Se Ohrsaki (Asja) perrast ollen minna Timotöusse teije jure lekkitanut, ke minno armas nink truhw Poik on Issanda sêes, et temma teije Mêele sisse tulletako, minno Têet, kumbat Christusse sêes ommat. Otze ninda kui minna keikes paikas, keikede Koggoduste sêes öppetan. (Blume 1667)
‘Just seepärast ma saatsin teile Timoteose, kes on mu armas ja ustav laps Issandas, et ta tuletaks teile meelde minu teeradu Kristuses Jeesuses, nõnda nagu ma õpetan kõikjal igas koguduses.’ (1Kr 4: 17)

1601 (käsikirjas)

Meddÿ onsat Wanambat A. R. R. omat sensinatze teñapeiwase Pöha Peiwa, kudt kaas needt toiset Kolmet Pöhapeiwadt, enne Ioulo nÿmetanut, Dominicus Aduent2 Doñi, Se on, Needt Pöhapeiwadt sest Issanda tullemesest: Sensinatze Orsake prast, et nente sinatze Peiwade siddes, se Oppetus sest ellawa Iumala Poÿast, meddÿ Issanda Ihexsest Christuxsest, tæma tullemesest, ninck suhre Im̃eaßiast, keickelle rachwalle piddab oppetut ninck kulututh sama. (Müller 1601)
‘Meie õndsad vanemad, armas ristirahvas, on nimetanud tänast pühapäeva nagu teisigi kolme pühapäeva enne jõulu Dominicus Aduentus Domini, see tähendab Issanda tulemise pühapäevadeks, kuna nendel päevadel õpetatakse ja kuulutatakse kogu rahvale õpetust elava Jumala Pojast, meie Issandast Jeesusest Kristusest, tema tulemisest ja suurtest imetegudest.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,80
18. sajandil – 0,00

a.nim.
17. saj orsak, orsack, ohrsak, ohrsaeck, ohrsack, orsaeck, ohrsäck

a.om.
17. saj ohrsake, orsake

a.seestü.
17. saj ohrsakist, orsakist

m.nim.
17. saj ohrsakit, orsakit

Kirjandus

• EPAK = Ross, Kristiina (projekti juht). 2004–2019. Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants. Tallinn: EKI.
• Schiller, K.; Lübben, August 1875–1881. Mittelniederdeutsches Wörterbuch I–VI. Bremen.