Vana kirjakeele sõnastik

lihti

lihti (ka lihtu) on peamiselt rannikumurdes tuntud sõna (EMS), mis tähendab ‘tihedalt, tihkelt (koos)’. Tegu on laenuga saksa keelest (vrd vanema saksa keele lähedase tähendusega schlichtig).

Sõna leidub Otto Wilhelm Masingu tekstides 19. saj algul.

‘tihedalt, tihkelt’

… sélle sisse pannewad kótti, mis kõigiltpoolt lihti kạsti külge naeltega tõmbawad … (Masing 1823)
‘… selle sisse panevad koti, mille igalt poolt tihedalt naeltega kasti külge tõmbavad …’
Kui rämmelga õkse tarwis, siis ei pea neid mitte lihti puu kehha küllest, waid nenda raiuma, et õksast weel pool jalga puu külge jäeb … (Masing 1825)
‘Kui remmelga oksi tarvis, siis ei tohi neid lähedalt puu tüve küljest raiuda, vaid nõnda, et oksast veel pool jalga puu külge jääb …’

1818

Agga need weskid on nenda tehtud, et kaks sisse toppitud raud trulli peälastikku lihti teine teise peäle … (Masing 1818)
‘Aga need veskid on nõnda tehtud, et kaks seesmist raudrulli tihedalt teineteise peal …’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

lihtu dicht auf einander.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

lihti on muutumatu sõna

Kirjandus

• Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Erstbearbeitung (1854–1960), digitalisierte Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/dwb/schlichtig>, vaadatud 10.04.2020.
• EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.