Vana kirjakeele sõnastik

hirs

Hirs ’palk, tala’ leidub kahes 17. sajandi tartukeelses tekstis: Wastses Testamendis (1686) ja Johannes Gutslaffi käsikirjalises piiblitõlkes (1648?–1656?).

Tähenduses ’palk, tala’ on see tüvi olems ka lähemates sugulaskeeltes (nt vadja irsi, soome hirsi). Eesti murretes (läänemurdes, saartel) on tavalisem tähendus ’latt, ritv; aiaroigas’, aga vähemasti võru keeles on säilinud ka tähendus ’palk’ (vt EMS). Selline tähenduste erinevus põhja- ja lõunaeeti keeles tuleb välja juba vanimatest sõnastikest, nt Göseken (1660) on sõna hirs saksa vasteks andnud rick im Zaun ’aialatt’, tartukeelsete sõnastike autorid aga Balcke ’palk’.

‘palk, tala’

Ent mes näet sinna Pinda omma Welle Silmän: Ent sedda Hirt / kumb sinno omma Silmän om / ei kawwaze sinna mitte? (EPAK: Wastne Testament 1686)
‘Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka?’ (Lk 6: 41)

1648?–1656? (käsikirjas)

Sinna kawalusse pählene, wotta [enn]ist sedda hirt su Silma sissest [welja] n. Kaje sihs, eth s. sedda pindo wöit [welja] wotta, Kumb su welje silma sissen [..] (EPAK: Gutslaff 1648?–1656?)
Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas!’ (Lk 6: 42)

Stahl 1637


Gutslaff 1648

Balcke Hirs / e


Göseken 1660

rick / (im Zaun) hirs.


Vestring 1710–1730

Hirs Ein Balcke [Tartu k sõnade loendis]


Clare 1730

Hirs, e Ac. hirt. der Balke.


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool

Balcke. Palk, i. Hirs. ac. Hirt


Hupel 1818

hirs, e, der Balke oder Balken. d.[Tartu k] ac. hirt, ac. pl. hirsi.


Wiedemann 1893

hiŕs G. hirre, hiŕsi (heŕs) „Schlete“, Zaunstange, (gespaltenes) Zaunholz, eine lange, zusammengesetzte Stange zum Regieren des Netzes unter dem Eise,
hirre-haṅg die Gabel zum Fortbewegen derselben,
sāgu sa hirrese mögest du an den Galgen kommen,
te͜ine e͜i aja te͜ist mitte üle hirre Eines ist wie das Andere,
aja-hirred Zaunstangen,
muld-h. (d)[Tartu k] = m.-hēr äussere Umgebung des Fundaments an Bauerhäsern,
rǟstas-korra-h. = r.-malgad.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,02
18. sajandil – 0,00

a.os.
17. saj hirt

Kirjandus

• EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.