hagema

Hagema esineb 17. sajandi tekstides tähenduses ’koguma’ (peamiselt tartu keeles, aga kolmel korral ka Heinrich Stahlil). Seejärel sõna kaob kasutusest.

1920. aastate lõpul võeti kirjakeeles soome keele eeskujul kasutusele hagema tähenduses 'kohtu korras nõudma' (ETY).

Hagema on germaani laen. 17. sajandi eesti kirjakeelele lähedases tähenduses '(marju) noppida, korjata' esineb sama tüvi (akõa) vadja keeles; karjala hakie tähendab 'otsida' nagu selle alggermaani tüve variandid tänapäevastes germaani keelteski (nt saksa suchen).

Vt ka ↗agu.

Tähendused ja näitelaused

'koguma'

Sest kus meije omma nohre ea sees mitte hagkema / mea tahame meije omma wanna ea sees löidma? (Stahl 1641)
'Kui sa nooruses ei ole kogunud, kuidas sa siis vanas eas leiad?' (Srk 25: 3)
Sihs haggesit nemmat ninck teutsit katzteistkümment korwi rasokeste kahn, neist wyest Keswatzest leiwast, kumbat üllejähnut ollit, neil kumbat söhtetut said. (Rossihnius 1632)
'Siis kogusid nad viiest odraleivast kokku kaksteist korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud.' (Jh 6: 13)
Enge haggeke hennele Warra Taiwan / kun Karri nink Roste sedda ei rikko / nink kun Warga perrä ei kaiwa / ei kah warrasta. [Mt6:20 (WastT)] (Wastne Testament 1686)
'Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!' (Mt 6: 20)

Sõnaühendid

ühte hagema 'kokku koguma'

Ninck lasck ütte haggeda kihk körge pappit, ninck kirjatundjat se raghwa sean, ninck küssis neilt, kun Christus piddi sündinut sahma. (Rossihnius 1632)
'Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima.' (Mt 2: 4)

Esmaesinemus

1632

eckqua nünda, kui temma se koggones Risti ühendusse ma pähl heickab, haggeb, leutab, pöhandab, ninck IEsusse Christusse man peab (Rossihnius 1632)
'just nagu tema ristikoguduse maa peal kutsub, kogub, läidab, pühitseb ning Jeesuse Kristuse juures hoiab'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Versamblen / kogkun / kogkosin / kogkonut / kogkoma / kogkodan, kogkodasin / kogkodanut / kogkodama / hagken / hagkesin / hagkenut / hagkema.

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Haggema Zusammen raffen.[Tartu k]

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

hagama (d)[Tartu k] (hagema, hagoma) raffen, zu erlangen suchen.
hagema, hagen, hageda [...] 2) mit grossen Setznetzen Fische fangen (indem man sie hineintreibt) (O)[Saaremaa]
auch statt hagama.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,49
18. sajandil - 0,00

Vormistik

ma-tegevusnimi
   17. saj haggema
da-tegevusnimi
   17. saj haggeda
nud-kesksõna
   17. saj haggenut
tud-kesksõna
   17. saj haggetut
kindel kv, olevik, ains 2. pööre
   17. saj hagget
kindel kv, olevik, ains 3. pööre
   17. saj haggeb
kindel kv, olevik, mitm 3. pööre
   17. saj haggewat
käskiv kv, mitm 2. pööre
   17. saj haggeket
kindel kv, minevik, ains 3. pööre
   17. saj hagges, haggas
kindel kv, minevik, mitm 3. pööre
   17. saj haggesit, haggesid
kindel kv, olevik, eitus
   17. saj ei hagge

Teemad: lõunaeesti keel, keeleuuendus
Kirjandus
•ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Sisu viimati muudetud 19/08/2021
Külli Prillop