Vana kirjakeele sõnastik

eefa

Eefa on teravilja mahumõõt. Tegemist on hebraismiga, mida on kasutatud piiblitõlgetes.

Eefa esmaesinemus leidub Gutslaffi käsikirjalises Vana Testamendi tõlkes. Paaril korral Moosese raamatutes on Gutslaff kasutanud ka sõna vakk, võrdsustades selle eefaga.

Alates 1739. aasta tõlkest on Moosese raamatutes eefa asemel kasutatud kohalikke mõõtühikuid: eefa on pool vakka ning 1/10 eefat on kaks toopi, mis on arvutuslikult üsna täpne. Eefa on niisiis umbes 22 liitrit (vt ka biblehub.com).

Prohvetite raamatutes on enamasti siiski jäädud hebraismi eefa juurde (Hs 45-46, Sk 5). Mõnel korral on eefa asemel ka eefa-mõõt.

Ja ühhe Ehwa peab ta walmistama se wärsi peäle, ja ühhe Ehwa selle jära peäle roa-ohwriks, ja nende lamba-tallede peäle, nenda kui temma kässi jouab anda, ja ühhe Hinni Ehwa peäle. (Piibel 1739)
‘ja roaohvriks valmistagu ta üks eefa härjavärsi kohta ja üks eefa jäära kohta, ja oinastallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!’ (Hs 46: 7)

eefa-mõõt

… ja se, kes Ehwa-moödo sees istus, se olli üks naesterahwas. (Piibel 1739)
‘… ja vakas istus üks naine.’ (Sk 5:7)

1648?–1656? (käsikirjas)

Kui enge temma käjen katz hüttü echk katz koddotuiwi poicka ej olle: Sihs peab temma ommas offris eth temma ülleastnut om tohma sedda kümnest ossa üttest Ephast nissu jahwo pattoffris, sähl ej pea temma ei üttekit öhlje pähle wallama; ej pea temma ka mitte myrrha sähl pähle pannema: sest eth seh ütz Pattoffr om. (Gutslaff 1648?–1656?)
‘Aga kui ta jõud ei luba kahte turteltuvi või kahte muud tuvi, siis ta toogu ohvrianniks oma patu eest kaks toopi peent jahu patuohvriks; aga ta ärgu valagu selle peale õli ja ärgu pangu sinna viirukit, sest see on patuohver!’ (3Ms 5:11)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,18

a.nim.
18. saj ehwa

a.om.
18. saj ehwa