draak, draakon

Sõna draakon on kasutatud 1654. aasta lauluraamatus 91. psalmi tõlkes. Samuti esineb see sõna korduvalt Johannes Gutslaffi käsikirjalises Uue Testamendi tõlkes (1648–1656?). Mõlemas teoses on aga draakon ilma on-lõputa – draak või traak. Häälikkuju järgi otsustades on tegu laenuga alamsaksa keelest, vrd alamsaksa drak(e).

Kuigi Piiblit tõlkides on Gutslaff kasutanud laensõna traak, oma sõnastikus (1648) ta seda ei esita. Sõnastikus on saksa Drache 'draakon' vasteks hoopis pisuhänd. Draak/traak puudub ka teistest sõnastikest. Heinrich Stahl (1637) on lisaks pisuhännale andnud Drache vasteteks veel valgemees ja lendvamees, Anton Thor Helle (1732) lendav madu ja vana lendav. Alamsaksa draak-sõna enam ei kasutatud.

Kreeka laenuna jõudis draakon eesti keelde alles 20. sajandil ja esialgu kreekapärasel kujul drakoon.

Tähendused ja näitelaused

N. t. wottis sedda Thrahki kindi, sedda mustaze (wanna) ssiuwko, Ken om se Kurrat n. Satanas, n. keuwtis tedda kindi tohhat AhiastaicKa. (Gutslaff 1648–1656?)
'Ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao, kes on Kurat ja Saatan, ning aheldas ta tuhandeks aastaks' (Ilm 20: 2)
Nende osavõtmise mälestusesemetena on muuseumis koguke ehtsaid hiina relwu, hulk dokumente, kuid huvitavam ese on hiinlaste pataljoni lipp, mis neilt võeti ära kusagil Rakvere lähedal. Lipul on kole aasialik drakoon, kelle lõust pööratud punase päikese poole. (Postimees, 26 märts 1928)

Esmaesinemus

1648–1656? (käsikiri)

N. ütz toine Techt neggetis Taiwa sissen, n. Kaje, ütz suhr werrew ThrahK, Kell seitze päh ollit, n. Kümme sarva, n. t. päihde pähl seizi krohnit. (Gutslaff 1648–1656?)
'Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe: suur tulipunane lohe, kellel oli seitse pead ja kümme sarve ning ta peadel seitse peaehet.' (Ilm 12: 3)

1654 (trükises)

Need Löuwit nink Drakit weel Sa ilma wigkat’ tallat / Ja Maddode ning Huss’de pehl Kül keiwat sünno Jallat (Gesangbuch 1654)
'Sa astud end vigastamata lõvidel ja draakonitel, madude ja usside peal käivad sinu jalad.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,25
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.nim
   17. saj thrahk

a.om
   17. saj thrahki, dhrahki
a.os

   17. saj thrahki
a.alaleü

   17. saj thrahkille
m.nim

   17. saj drakit

Teemad: alamsaksa laen, kreeka laen, võõrsõna rõhk
Sisu viimati muudetud 17/08/2021
Külli Prillop