arkli

Oletatavasti 17. sajandi lõpus või ka 18. sajandi algul eesti keeles avaldatud Rootsi kuninga sõjaseadustes leiduv arkli ’suurtükiväevarustus, sõjavarustus’ on üle võetud rootsi rahvakeelest (Saareste 1958: 182, vt ka Ariste 1981: 149, mis annab sõnale pisut teise tähenduse ’relvaladu, sõjavarustusladu’; vrd ka saksa ja baltisaksa arkelei (nt BSS)).

Muudest eesti keele allikatest ei ole seda sõna niisugusel kujul teada.

Tähendused ja näitelaused

Kes Krono rattist / Proviant-hohnest / Arklüst / ehk Rustwanckrist middakit warrastap / olgo ni pissut kui igganes wois olla / se peab surrema. (Sõjaseadused 1697)
'Kes kroonu aidast, proviandi-hoonest, (suurtükiväe)varustusest või varustuse vankrist midagi varastab, olgu kui tahes pisut, see peab surema.'

Esmaesinemus

1697(?)

Kes Krono rattist / Proviant-hohnest / Arklüst / ehk Rustwanckrist middakit warrastap / olgo ni pissut kui igganes wois olla / se peab surrema. (Sõjaseadused 1697)
'Kes kroonu aidast, proviandi-hoonest, (suurtükiväe)varustusest või varustuse vankrist midagi varastab, olgu kui tahes pisut, see peab surema.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,01
18. sajandil - 0,01

Vormistik

a.seestü.
   17. saj arklüst

Teemad: rootsi laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Rootsi laensõnadest vanemas eesti kirjakeeles. – Keelekontaktid. Tallinn: Valgus, lk 148–157.
•BSS = Baltisaksa sõnastik.
•Saareste, Andrus 1958. Eesti sõduri määrustik ja vandetekst a. 1697. − Virittäjä 62, 2, lk 175−182.
Sisu viimati muudetud 04/04/2022
Külli Prillop