amm

Alamsaksa laenu amm (vrd keskalamsaksa amme, vt ETY) esmaesinemus leidub Heinrich Stahli „Leyen Spiegelis“ (1641). Amm on olemas ka vanas lõunaeesti kirjakeeles, seda on kasutanud juba Johannes Gutslaff oma piiblitõlkes (u 1648–1656), ent Gutslaffi tekstis on amm veel lõpuvokaali kaota.

Tähendused ja näitelaused

üks tru emma ehk am, kes ei tahha heamelega omma last surretada ehk haigeks tehha, hoidko ennast keige wihha, roppo ello ja wina jomisse eest. (Hupel 1766–1767)
'Truu ema või amm, kes ei taha last hea meelega tappa ega haigeks teha, hoidku end viha,ropu elu ja viinajoomise eest.'

Sõnaühendid

kuiv amm 'lapsehoidja'

Ja Noomi wöttis se lapse ja panni sedda omma süllesse ja sai temmale kuiwaks ammeks. (Piibel 1739)
'Siis Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks.' (Rt 4:16)

Esmaesinemus

1641

Ninda peame meije keick tegkema / needt üllembat peawat kaitzjat ninck ammit sest pöhast risti Rickust ollema / needt allambat peawat hehdt tegkema igkal meehel ... (Stahl 1641)
'Nõnda peame tegema meie kõik: ülemad peavad olema püha ristiriigi kaitsjad ja ammed, alamad peavad head tegema igaühele ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Saugend Weib / (Saug Amme / nutrix) immetaja naine / id est Amm.

Vestring 1720–1740

Am G me Eine Amme

Clare 1730

Am, me, die Amme. [saksa laen]

Thor Helle 1732

am die Amme.

Svenske 18. saj I pool

Am̄e. Am̄ Jm̄etaja Naine

Hupel 1818

am, g. amme, die Amme. +.[saksa laen] r.[Tallinna k] d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

amm G. amme Amme,
mäŕg a., awa-niza-a. dass.,
ku͜iw a. Kinderwärterin,
amme taga ot́sima einen Ammendienst suchen.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,04
18. sajandil - 0,06

Vormistik

a.nim.
   18. saj am
a.om.
   18. saj amme
a.saav
   18. saj ammeks
a.kaasaü.
   18. saj ammega
m.nim.
   17. saj ammit

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Sisu viimati muudetud 31/08/2022
Külli Prillop