Humaniora

Kategooria veebilehestike arv - 67.
Veesõidukite tüpoloogia
Autor: Maili Roio
Viimati muudetud: 26.11.2013
Õpiobjekt koosneb videointervjuudest, kus Eesti vahetusüliõpilane esitab Kieli ülikooli välisüliõpilastalituse töötajatele küsimusi nende ülikooli õppima asumise kohta.
Autor: Katrin Koorits, Niina Lepa
Viimati muudetud: 26.11.2013
NKVD ülekuulamisprotokollid on kaheldamatult üks keerulisemaid ja emotsionaalsemaid ajaloo allikaid. Nende materjalide lugemine ja tõlgendamine nõuab häid erialaseid oskusi ning ajastu eripärade tundmist. Käesolev õpiobjekt annab esmaseid baasteadmisi selle allikaliigi tundmaõppimiseks ja kasutamiseks.
Autor: Aigi Rahi-Tamm
Viimati muudetud: 22.11.2013
Filosoofia-teemaline õpiobjekt
Autor: Marek Järvik, TÜ teaduskool
Viimati muudetud: 02.04.2014
Sisupakett videoklippidega.
Autor: Maria-Kristiina Lotman
Viimati muudetud: 02.10.2013
Sisupakett videoklippidega.
Autor: Maria-Kristiina Lotman
Viimati muudetud: 02.10.2013
Õpiobjekt "Kognitiivne semantika" on loodud Tähendusõpetuse kursuse (FLEE.08.85) juurde, et koondada põhiteadmised kognitiivsest semantikast: Kursus on mõeldud bakalaureuseastme üliõpilastele, kuid seda saavad kasutada ka magistrastme üliõpilased, kes ei ole läbinud tähendusõpetust bakalaureuseastmes. Kognitiivsest semantikast on juttu mitmes eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava aines (nt sissejuhatus keeleteadusesse, keeleuurimise meetodid, funktsionaalsed lähenemised keeleteaduses). Siinse objekti eesmärgiks on pakkuda tuge põhiteadmistes, mida igal konkreetsel ainekursusel on võimalik täiendada. Kursus on jaotatud neljaks põhiteemaks: I Kognitiivse semantika põhiprintsiibid; II Metafoor ja metonüümia; III Skeemkujutlus; IV Sõnatähendus kui radiaalne kategooria.
Autor: Ann Veismann
Viimati muudetud: 04.11.2013
Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad hispaania keelt tasemel A2. Õpiobjekt on esimene osa õpiobjektide sarjast, mis käsitleb meditsiiniga seotud temaatikat. Õpiobjekti eesmärk on õpetada õppijat hispaania keeles arsti poole pöörduma ja meditsiiniasutuses suhtlema. Õpiobjekt võimaldab keeletunnis õpitut iseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali võib õppija omandada ka iseseisvalt. Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest audiofailidest, videofailist ja harjutustest. Dialoogidest arusaamist toetavad videofailile lisatud subtiitrid ja dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted, samuti hispaania-eesti sõnastik. Pärast materjali läbimist õppija tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada valdab teemakohast sõnavara on arendanud kuulamisoskust suudab täita patsiendi kaarti ja küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks. Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub dr Tiia Pihole (videosalvestus), kes lahkelt ja asjatundlikult meie patsienti küsitles ja Ana Fennema Galparsoro ning Eneko Ramirez de la Piscina Armendariz'i, kellede hääl audiofailides kõlab.
Autor: Kairi Güsson, Mari Laan, Héctor Alsinet Rodríguez
Viimati muudetud: 24.01.2014
Õpiobjekt on mõeldud MEDICINA erialasuunitlusega üliõpilastele, kes õpivad vene keelt võõrkeelena tasemel A2 või B1. Õpiobjekt on esimene osa õpiobjektide sarjast tulevasele arstile. Õpiobjekti eesmärk on õpetada õppijat vene keeles haigega suhtlema (küsitlus, soovitused, korraldused). Õpiobjekt võimaldab meditsiinialases erialakeeletunnis õpitut iseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali võib õppija omandada ka iseseisvalt. Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest audiofailidest, videofailist ja harjutustest. Dialoogidest arusaamist toetavad videofailile lisatud subtiitrid ja dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted, samuti vene-eesti sõnastik. Pärast materjali läbimist õppija tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada valdab teemakohast sõnavara on arendanud kuulamisoskust suudab täita patsiendi kaarti ja küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks. Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub dr Tiia Pihole (videosalvestus), kes lahkelt ja asjatundlikult meie patsienti küsitles.
Autor: Janeli Nõlvand, Natalija Joonas
Viimati muudetud: 24.01.2014
Õpiobjekt on mõeldud arstiteaduskonna üliõpilastele, kes õpivad saksa keelt võõrkeelena tasemel B1. Õpiobjekti eesmärgiks on õpetada üliõpilast suhtlema haigega saksa keeles olles praktikal Saksamaal (küsitlus ja korraldused). Õpiobjekt võimaldab erialakeeletunnis õpitutiseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali võib õppija omandada ka iseseisvalt. Üldine tutvustus Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest tekstifailidest, videofailidest, harjutustest ja kontrolltestist. Test koosneb lünktestist ja valikvastustega testist. Testi ebaõnnestumisel võib üliõpilane veelkord tutvuda materjalidega ja uuesti proovida. Dialoogidest arusaamist toetavad dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted. Ühele videofailile on lisatud subtiitrid. Pärast materjali läbimist õppija: valdab teemakohast sõnavara on arendanud kuulamisoskust oskab küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks. Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub Kieli ülikooli võõrkeelte lektoraadi õpetajale Lise Tönnies, kes luges peale videoteksti.
Autor: Kersti Reppo, Netty Žurakovskaja
Viimati muudetud: 24.01.2014

Lehed