Majutusettevõtte töökorralduse põhiprotsessid

Majutusettevõtte tuumiküksused

Majutusettevõttes töö korraldamine vajab füüsilist keskkonda, mis hõlmab külastajale nähtavat ala ja külastajatele nähtamatut ala ehk tagalat, kus  tegutsevad vaid ettevõtte töötajad

Üldistame, et sõltumata majutusettevõtte suurusest või liigist on põhiteenuseks majutusruumi pakkumine koos hommikusöögi võimalusega. Selleks on majutusettevõttes töökorralduslikult vaja kolme tööüksust, mida suuremates majutusettevõtetes nimetatakse osakondadeks. Nendeks on vastuvõtt, majapidamine ja toitlustus (vt. joonis 1):

  • paksema / tumeda joonega märgistatud = majutusettevõtte kliendipiirkond ehk  külastajale nähtavad ruumid ja alad, kus teenuseid pakutakse;
  • peenema / heleda joonega märgistatud = majutusettevõtte töötajate piirkond ehk külastajatele nähtamatu ruumid,  tagala. Need ruumid on töökorralduslikult vajalikud teenuse pakkumiseks. Näiteks vastuvõtujuhi, majapidamisjuhi või majutusjuhi tööruum / kontor; töötajate riietusruum, laod jms.
  • punktiirjoonega märgistatud = vähemlevinumad ruumid majutusettevõtte töötajate piirkonnas. Näiteks igas majutusettevõttes ei ole oma pesumaja vaid pesu pesemiseks kasutatakse pesupesemisteenust.

Majutusettevõtte üksused

Joonis 1. Lihtsustatud mudel majutusettevõtte füüsilisest kekskkonnast (Allikas: autori koostatud).