Ülevaade erivajaduste identifitseerimise olemusest ja ajaloost

Kirjandus

Kasutatud kirjandus:

Soovitatav kirjandus:

  • Palts, K., Häidkind, P. (2013). Lapse arengu hindamine. Lapse arengu hindamise ja toetamise juhendmaterjal koolieelsetele lasteasutustele. Lk. 7-29.  http://www.hm.ee/sites/default/files/juhendmaterjal_alusharidus.pdf   
Käesoleva sisupaketiga haakuvad temaatiliselt järgmised sisupaketid:
  1. Hindamise objekt ja potentsiaalsed arenguhälvete tunnused lastel vanuses 0-14 aastat. http://sisu.ut.ee/evidobjekt
  2. Laste arengutaseme hindamise tüübid ja meetodid ning õpetajate pädevus laste hindamisel. http://sisu.ut.ee/evidmeetod
  3. Laste uurimise spetsiifika ja erivajadustega laste uurimine. http://sisu.ut.ee/evidlapsed
  4. Hindamise ja nõustamise korraldus Eestis. http://sisu.ut.ee/evidkorraldus
  5. Laste õpetamise ja kasvatamise diferentseerimine erivajaduste identifitseerimise väljundina. http://sisu.ut.ee/eviddiferents