Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Estonian Business Schooli ja Eesti Panga koostöövõrgustik, mis pakub doktorantidele erinevaid võimalusi pühendumiseks teadus- ja õppetööle ning doktorantuuri edukaks läbimiseks.

Doktorikool on loodud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" (ASTRA) raames.

Tartu Ülikoolis tegutseb doktorikool ASTRA projekti PER ASPERA raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. Doktorikooli rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022.

Doktorikoolide üldiseks eesmärgiks on doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamine ülikoolide ja teiste partnerasutuste koostöös. Oma tegevustes lähtuvad doktorikoolid Eesti ülikoolide vahel sõlmitud kvaliteedi hea tava leppest (2011) ning Euroopa Komisjoni poolt sõnastatud innovatiivse doktoriõppe põhimõtetest (2011).