Info leidmine, hindamine, talletamine ja kasutamine

INFO LEIDMINE, HINDAMINE, TALLETAMINE JA KASUTAMINE - MIS JA MILLEKS?

Suur osa meie igapäevasest digiilmas tegutsemisest keerleb üht või teistpidi informatsiooni ümber. Ehkki sõnana tundub informatsioon viitavat millelegi tõsikindlale ja ametlikule, võib see tegelikult tähendada praktiliselt kõike, mida veeb ja selle erinevad rakendused sisaldavad, loovad või haldavad.

Informatsioon on nagu toit: on kena, kui suudame end sellega endale sobilikult varustada, teame, kus ja kuidas see tekib, oskame hinnata selle kvaliteeti ja koostisosade usaldusväärsust, erinevaid komponente sassi minemast või kadumast hoida ning sihtotstarbeliselt kasutada.

Informatsiooniga seotud oskused, teadmised ja hoiakud võib jaotada kolmeks, igapäevases tegutsemises üksteisega tihedalt põimunud kategooriaks: (1) info otsimine ning sirvimine, (2) info hindamine ning (3) info talletamine ja taasesitamine. Igapäevane asi! Ent kui soovid olla senisest osavam ja teadlikum, võiks mõelda allpool kirjeldatud teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamise peale.

LISADA: Eelteadmiste kirjeldus + selgelt väljendatud põhieesmärk ja õpiväljund(id), mille saavutamist toetatakse erinevate interaktiivsete õpitegevustega (enesekontrolliküsimused, testid, simulatsioonid jm).

 


MIDA JUBA TEAD JA OSKAD?

Siin on hulk lühikesi praktilisi ülesandeid, mis selgitavad, mida info otsimine, hindamine ja kasutamine igapäevastes olukordades tähendab. Need aitavad sul oma teadmiseid ja oskuseid hinnata ning viitavad vajadusel lõikudele õpisisus, mis sul end täiendada aitab.

 


ÕPISISU: INFO LEIDMINE, HINDAMINE JA KASUTAMINE

Info teema on jagatud kolme plokki: info sirvimine, otsimine ja sortimine, info hindamine ning info talletamine ja taasesitamine. Iga ploki õpisisu on tükeldatud sagedasemateks asjassepuutuvateks küsimusteks koos kompaktsete vastuste, soovitustega oskuste ja teadmiste kujundamiseks ning viidetega lisamaterjalidele ja seotud rakendustele.

 

INFO SIRVIMINE, OTSIMINE JA SORTIMINE

KUIDAS INFO ÜLDSE TEKIB?

/seotud definitsioonid/ Info all mõistame...

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ 

Charting the Massive Scale of the Digital Cloud - https://www.visualcapitalist.com/massive-scale-of-cloud/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

Vaata õpetlikku videot (pikkus 6 minutit) selle kohta, kuidas ja kui palju andmeid meie igapäevane tegevus erinevates digitaalsetes kanalites loob.

KUIDAS INFOT HALLATAKSE JA AVALDATAKSE?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ 

V: Näidetega kirjeldus, sh nt kuidas jälgida hüperlinkidega (mittelineaarselt) esitatud infot jmt.

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MISSUGUSED OTSIMOOTORID JA ANDMEBAASID VASTAVAD MINU VAJADUSTELE?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS LEIDA INFOT ERINEVATES SEADMETES JA KANALITES?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS OTSIMOOTORID INFOT LIIGITAVAD?

a

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ V: Kuidas toimub indekseerimine? (See aitab teada muuta infootsingut vastavalt algoritmi ülesehitusele.)

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS OTSINGUID MINU VAJADUSELE KOHANDADA?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ See õpetab kasutama otsisõnu, mis piiravad vastuste arvu, täpsustada infootsinguid - sh kasutada filtreid ja agente - ja valida otsivahendile vastava kontrollitud sõnavara. See õpetab sõnastama otsingu eesmärki.

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

MEIE IGAPÄEVASE INFO HINDAMINE

KUIDAS INFOT ANALÜÜSIDA?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ V: Mida tähendab info muutmine teadmisteks? Kuidas hinnata veebisisu kehtivust? Kuidas infoallikaid omavahel võrreldes, vastandades ja lõimides kontrollida?

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MILLEST SÕLTUB (ERINEVATE ALLIKATE) USALDUSVÄÄRSUS?

 

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ V: Võrgu- ja võrguvälised infoallikad - erinevused, sarnasused. Kuidas hinnata info kasulikkust, õigeaegsust, täpsust ja terviklikkust? Kuidas eristada usaldusväärseid allikaid ebausaldusväärsetest?

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MISSUGUSED ON VEEBIMAAILMA JÕUJOONED?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ V: Kuidas märgata pealesunnitud infot? Missugused on riikidevahelised erinevused internetis esindatuse osas ning miks?

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MISSUGUSED VÕIVAD OLLA ALGORITMIDE KALLUTATUSE ALLIKAD?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

MEIE IGAPÄEVASE INFO TALLETAMINE JA TAASESITAMINE

KUIDAS INFOT ERINEVATE SEADMETE/TEENUSTE ABIL TALLETADA?

 

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ V: Konkreetsed erinevate talletusvõimaluste võrdlused. Infohaldusteenused.

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MISSUGUNE INFO VAJAB ERINEVAID TALLETAMISVIISE?

 

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ V: Nt turvakaalutlused, või info tüübist ning edasisest kasutusviisist tingitud eelistused (nt foto, video, andmed jmt). Privaatne ja vaalik info.

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MISSUGUST INFOT SÄILITADA, MISSUGUST MITTE?

 

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/ V: Miks ja kuidas infot hävitada? Info minu kontrolli all ja info mis ei ole minu kontrolli all.

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

Kui sa ei leidnud siit sulle praegu olulist küsimust, palun kirjuta sellest aadressile tanel.mallo@ut.ee (Tanel Mällo) või postita see /kuhu? mingisse avalikku foorumisse v FB gruppi?/ ning arutame, mis teha annab!

 


ELUST ENESEST

Digipädevused on ülekantavad oskused ning nende tõhusaim kujundamine toimub praktikas. Reaalsus on alati kompleksülesanne. Allpool on koostööd, suhtlemist ja infovahetust puudutavaid oskuseid kirjeldatud ülikoolis esinevates tüüpstsenaariumites nii, et toodud soovitused sobivad nii iseseisvalt järgimiseks kui ka õppetöösse integreerimiseks. Näiteks võib olla iseseisvas töös, rühmatöös, kontakttunnis, erialases töös või eraelus esinev olukord.

midagi on valesti

 


EESKUJUKS ÕPPEJÕULE

 

eeskuju 1

See on üks eeskuju

eeskuju 2

See on teine eeskuju

eeskuju 3

See on kolmas eeskuju

 


 

VALDKONDLIK JA ERIALANE DIGIPÄDEVUS

MV valdkonnas

 


KUI SOOVID SÜVENEDA

Tartu Ülikoolis katab neid teemasid süvendatult õppeaine xx.nn.nnn.

Iseseisvaks õppimiseks soovitame selliseid materjale: /lingid väljapoole/.