Montaaž

Peatükkides “Valgus videotöös”, “Kompositsioon” ja “Liikumine” on keskendutud heade tulemuste saavutamisele üksikut kaadrit salvestades. Selles peatükis tutvustatakse mõningaid võtteid ja reegleid, mis aitavad looks vajalikku kaadrite jada salvestada nii, et klippe montaažiprogrammis kokku pannes tekiks sujuv ja terviklik videolugu (Thompson & Bowen, 2009a).

 

Fiktsiooni, aga tihti ka ajakirjandusliku materjali puhul töötatakse võttel ühe kaameraga, mis aga võib tähendada, et lõplikus loos kasutatavaid kaadreid ei pruugi salvestada selles järjekorras, milles need valmis loos esinevad (Musburger, 2010). Niisugune olukord võib olla tingitud näiteks ilmast, tehnika kättesaadavusest või loos üles astuvate inimeste ajakavast. Järgnevalt on välja toodud mõned reeglid ja põhimõtted, mida võttelplatsil järgides on võimalik saavutada hõlpsasti kokku lõigatav must materjal ning seeläbi sujuv ja terviklik videolugu.

Järjepidevus

Järjepidevus tähendab videotöös seda, et narratiivi ja tegevuse loogikat säilitatakse kaadrist kaadrisse (Thalheim, 2011). Tihtilugu on võtteplatsil tarvis salvestada kaadreid erinevas järjestuses kui neid lõplikus loos esitatakse.
Videotöös on oluline meeles pidada, et iga uus kaader peab edasi andma uut informatsiooni, st iga järgnev kaader peab eelmisest piisaval määral erinema (Thompson & Bowen, 2009a). Üks viis selle saavutamiseks on salvestada samast tegevusest ja/või dialoogist erinevaid duubleidKaameravõte, kordusvõte, võte. Korduskaader; see võib olla eelmise kaadriga sarnane (et soovitu paremini teostada) või selle variant (Maran, 2007). Kaamera katkematu filmimine, mille käigus säritatakse teatud hulk pildivälju kuni kaamera seiskumiseni. Filmi lõppversiooni pandava montaažikaadri võib valida ühe sama tegevuse erinevate duublite seast (Vakker, 2014).  nii, et see tegevus või dialoog on mustas materjalis olemas erinevatest rakurssidestKaamerarakurss, võtterakurss, võttenurk. Kaamera suhestumine filmitava objektiga; nurk, mille all objekti filmitakse (Maran, 2007; Thalheim, 2011). Rakurrs hõlmab kaamera horisontaalset ja vertikaalset paigutust filmitava suhtes (Vakker, 2014).  ja plaanisuurustest (vt Kompositsioon) filmituna. Niiviisi on võimalik säilitada narratiivi ja tegevuse loogikat, nagu järjepidevuse põhimõte seda eeldab. Ühtlasi eeldab see põhimõte, et erinevate duublite salvestamisel jälgitakse, et tegevus, liikumine või dialoog oleksid iga duubli salvestamise ajal samasugused (Thompson & Bowen, 2009a). Lisaks tähendab järjepidevus ka seda, et kui stseeniFilmi narratiivi iseseisev osa, mille tegevus toimub ühel ajal ja ühes kohas (Thalheim, 2011; Vakker, 2014). Filmi kompositsiooni osa, millele on iseloomulik aja-, koha- ja tegevusühtsus (Maran, 2007).  materjali salvestatakse erinevatel aegadel (nt kahel järjestikusel päeval), siis peavad kaamera ees olevad inimesed kandma samasuguseid riideid, aksessuaare, rekvisiite. Samuti peab võtteplats olema sama, luua tuleb samasugune valguslahendus. Suuremate ja ajaliselt pikemate projektide puhul tuleb muu hulgas jälgida ka, et aastaaeg ja ilmastik sobiks varem filmituga kokku. 

Järgnevalt on esitatud kaks lühikest stseeni, millest esimses inimene istub pingil, joob teed ja loeb. Erineva rakursi ja plaanisuurusega kaadrid sobivad omavahel kokku, sest duublite vahel on järgitud järjepidevuse põhimõtteid. Teises näites aga vahelduvad aksessuaarid ja rekviisidid peale igat lõigetÜleminek, kaadrivahetus, montaažiliide, montaažiüleminek. Silmapilkne üleminek ühest montaažikaadrist teise (Vakker, 2014). Kahe montaažikaadri ühenduskohtt (2011).  .

 

Allolev videonäide illustreerib tegevuse lõikamise põhimõtet, mis tähendab, et pärast igat lõiget säilib tegevuse järjepidevus (Thompson & Bowen, 2009b). Esimeses kaadris inimene alustab tegevust, järgmises kaadris, ehkki fimlitud teisest rakursist ja teises plaanisuuruses, tegevus jätkub ja nii kuni tegevuse lõpuni.

 

Järjepidev liikumine

Kui kaadris olev inimene või objekt liigub, siis liikumise salvestamisel ja tervikuks monteerimisel tuleb jälgida, et liikumise suund püsiks kõikides kaadrites läbivalt sama (Thompson & Bowen, 2009a). Vaataja täidab kaadrite vahele jäävad nn lüngad oma peas, aga kui inimene siseneb esimesse kaadrisse vasakult ja sellele järgnevasse paremalt, tekib vaatajas segadus (Thorsen & Möller, 1996; Thompson & Bowen, 2009a). 

Järgenevas näites on illustreeritud inimese liikumist pargis. Selles näites on liikumise järjepidev, sest igas järgnevas kaadris on liikumise suund sama.

 

Allolevas näites on illustreeritud olukord, kus teine ja kolmas kaader liikuvast inimesest on kokku monteeritud nii, et ühte kaadrisse siseneb inimene vasakult ja järgnevasse paremalt.

180 kraadi reegel

Teljereegel (Thalheim, 2011) ehk 180 kraadi reegel on pidevmontaažiMonteerimisstrateegia, mille eesmärgiks on säilitada montaažiüleminekutel tegevuse selge ja järjepidev kulgemine (Vakker, 2014).  puhul kehtiv juhis, mille kohaselt ei tohi kaamera võttepunkt lõike järgselt ületada tegevuse telgeKujutletav joon, mis ühendab mõtteliselt stseeni vasakule ja paremale poole jäävaid inimesi, jagades stseeni ruumiliselt kaheks (Thalheim, 2011). Pidevmontaažis kasutusel olev kujuteldatav joon, mis läbib tegelasi või muid kaadris olevaid objekte, piiritledes kõikide stseeni elementide ruumilised suhted need vastavalt vasakule või paremale joondades (Vakker, 2014).  (Thalheim, 2011; Vakker, 2014). Reegli eiramise korral võib enne kaadris olnud inimeste ruumiline suhe muutuda vastupidiseks (Vakker, 2014), nt inimene, kes enne oli ruumis vasakul “hüppab” pärast lõiget paremale. 

Selleks, et montaažis oleks võimalik 180 kraadi reeglit jälgida, peab seda jälgima ka võttel. Järgneval joonisel on illustreeritud teljereeglit ülaltvaates, kus musta värviga tähistatud kaamera positsioonidKaamera paiguts võtteplatsil kaadris olevate inimeste suhtes. (Õpiku autori selgitus)  arvestavad reegliga ning punasega tähistatud kaamera positsioonid mitte.

Teljereegli skemaatiline selgitus pealtvaates. Skeemi autor: Eleri Lõhmus

30 kraadi reegel

Teljereeglit täiendab 30 kraadi reegel, mis määrab minimaalse nurga kahe kaamera positsiooni vahel kui salvestatakse kaks või enam kaadrit samast objektist (Thompson & Bowen, 2009a). See tähendab, et kui kaadris olevast inimesest soovitakse salvestada üldplaani ja keskplaani, siis tuleks keskplaani salvestamiseks kaamerat liigutada rohkem kui 30 kraadi sellest asukohast, kus kaamera oli üldplaani salvestamise ajal. Nii on kindlasti tagatud asjaolu, et iga järgnev kaader peab eelnevast piisavalt erinema ning andma edasi piisaval määral uut informatsiooni (Thomposn & Bowen, 2009a).

Skeem illustreerib kaamera positsiooni muutmist 30 kraadi võrra. Skeemi autor: Eleri Lõhmus
Samas, olenevalt olukorrast võib juhtuda ka, et piisava erisuse saavutamiseks saab kasutada ka samast positsioonist salvestatud erinevas plaanisuuruses kaadreid (nt üld- ja detailplaani). Siiski on kindlam, kui võtteplatsil saavad salvestatud niihästi erineva rakursiga kui ka erineva plaanisuurusega kaadrid, sest rikkalik must materjal on hea videoloo eelduseks.

Harjutused

  • Salvesta ja monteeri kaadrite jada tegevusest nii, et kogu tegevuse jooksul oleks järjepidevus hoitud. Et põhimõttest aru saada, on tarvis salvestavad vähemalt neli erinevat kaadrit erinevates plaanisuurustes. Võttel jälgi, et kõik aksessuaarid, rekviisiidid ja tegevused püsiksid erinevate duublite salvestamise ajal ühesugused.
  • Salvesta ja monteeri kaadrite jada tegevusest nii, et järjepidevus läheb kaduma. Näiteks võivad muutuda aksessuaarid või rekvisiidid. 
  • Salvesta kaadrite jada ühest tegevusest erinevates plaanisuurustes ja monteeri see kokku tegevuse lõikamise põhimõtteid arvestades.
  • Salvesta ja monteeri kaadrite jada järjepidevast liikumisest. Põhimõtte paremini mõistmiseks salvesta ja monteeri ka kaadrite jada liikumisest, kus liikumise järjepidevuse reeglit on eiratud. 
  • Salvesta ja monteeri kaadrite jada, kus demonstreerid teljereeglit ja selle mõistmist. Reegli kinnistamiseks proovi salvestada ja monteerida ka kaadrite jada, kus eirad teljereeglit teadlikult. 
  • Salvesta ja monteeri kaadrite jada, kus on rakendatud 30 kraadi reeglit. Reegli kinnistamiseks proovi salvestada ja monteerida ka kaadrite jada, kus eirad teljereeglit teadlikult. 

Kasutatud kirjandus

Musburger, R. B. (2010). Single-camera Video Production. London: Focal Press. 

Thalheim, T. (2011). Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik. Magistritöö. Tartu Ülikool, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Thompson, R. & Bowen, C. J. (2009a). Grammar of the Shot. London: Focal Press.

Thompson, R. & Bowen, C. J. (2009b). Grammar of the Edit. London: Focal Press.

Vakker, E. (2014). Filmi järeltootmise inglise-eesti valiksõnastik. Magistritöö. Tartu Ülikool, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut