Ümberpööratud auditoorium

Ümberpööratud klassiruum

Eesti keeles pole üheselt kokkulepitud definitsiooni ümberpööratud klassiruumile. Pakume siinkohal välja järgmise definitsiooni.

Ümberpööratud klassiruum on õppeprotsessi ülesehitamise meetod, kus õppija omandab uue informatsiooni iseseisvalt, tavaliselt kodus, ja kontakt õppe aeg kasutatakse teadmiste sünteesile õppija-õppija ja õppija-õpetaja suhtluse kaudu. [1] 

Õpetaja roll selles lähenemises on omandatava informatsiooni valik/loomine/pakendamine, kohtumisteks sobivate õpiülesannete loomine ja õppimisprotsessi käigus juhiste ning personaalse tagasiside pakkumine.

Selles definitsioonis kajastuvad peamised ümberpööratud klassiruumi tunnused:

1) Tegemist on õppeprotsessi ülesehitamise meetodiga see tähendab, et tegemist on pikaajalise lähenemisega, tavaliselt terve aine jooksul. Protsessi jooksul kasutakse iseseisvaks õppimiseks sobivaid ülesandeid ja üksiktundidesse sobivaid õppemeetodeid. Tagasiside õppijale oma õppimise kohta on protsessi planeeritud.

2) Õppija omandab uue informatsiooni iseseisvalt. Tavaliselt on see kodus, kuid selleks kohaks võib olla ka ühiselamu, raamatukogu või ka klassiruum. Oluline on just informatsiooni omandamise viis. Tihtipeale kasutatakse umbes 10 minuti pikkuseid videosid, kuid õppimine võib toimuda ka raamatust, konspektist, audiomaterjalist, vaatlusest, jne.

3) Kontaktõppe aeg kasutatakse teadmiste sünteesile, mis tähendab, et informatsiooni omandamise faasis ei ole veel oluline selle info mõistmine ja töötlemine. Uue info omandamine on vaid eeltöö tegelikuks õppeprotsessiks kontaktõppes. Kontaktõppe lõpuks peab omandatud info olema arusaadav, läbi töödeldud ja süstematiseeritud.

4) Õppija-õppija ja õppija-õpetaja suhtlus tähendab, et õppija saab tagasisidet oma õppimise kohta. Selleks, et see oleks võimalikult kiire ei pea see tulema ainult õpetajalt vaid võib tulle ka kaasõppijatelt.

5) Õpetaja roll on muutunud võrreldes klassikalise õpetamisega. Tähtis ei ole isiklik esinemisoskus vaid õppeprotsessi planeerimise ja korraldamise võime ning suutlikus anda kohest ja täpset tagasisidet.

[1] E. Pilli, T. Vaikjärv Ümberpööratud klassiruumi meetod kui õppija vastutuse kujundaja. KVÜÕA toimetised nr 20. 2015.