vermetus

Katoliku kiriku konfirmatsiooni sakramenti on sõnaga vermetus nimetanud Johannes Ambrosius Völcker 16. sajandi lõpus. Vermetus on laen keskalamsaksa keelest: tüvele ferme-, verme- on lisatud eesti t(a)+us-liide (vrd keskalamsaksa fermen, vermen ’konfirmeerima’, ferminge, verminge ’konfirmatsioon’). Üheski muus eestikeelses allikas seda sõna ei leidu.

J. A. Völcker töötas 16. sajandil Tartu jesuiitide seminaris. Tartusse oli ta tulnud esimeste jesuiitide seas 1583. aastal. 1592. aastal pühitseti Völcker preestriks. Koos Thomas Busaeusega tegi ta palju kasulikku maarahva harimiseks ning katoliiklusesse tagasipööramiseks. (Helk 2003)

Teksti, kus leidub sõna vermetus, on Völcker käsitsi kirjutanud haruldasse jesuiitide raamatusse Regulae Societas Jesu, millesse on trükiteksti järele sisse köidetud viis ja juurde õmmeldud kaks lehte märkmetega. Märkmete eestikeelne tekst sisaldab meieisapalve, Ave Maria, usutunnistuse, kümme käsku, viis kirikukäsku ja seitsme sakramendi loetelu. Käekirja põhjal tegi kirjutaja kindlaks Helmuth Weiss. (Ehasalu jt. 1997)

Tähendused ja näitelaused

'konfirmatsioon'

Ne püha sacrament om seitzme Se ristmene, Se wermetus, Se sacrament Jumal arm, Se andisandmene, Se wimene raswa, Se kirkisande ristmene, Se abbi elo. (Völcker 1585–1590)
'Pühi sakramente on seitse: ristimine, konfirmatsioon, armulaua sakrament, meeleparandus, viimane salvimine, vaimulikuseisuse sakrament, abielu.'

Esmaesinemus

1585–1590

Ne püha sacrament om seitzme Se ristmene, Se wermetus, Se sacrament Jumal arm, Se andisandmene, Se wimene raswa, Se kirkisande ristmene, Se abbi elo. (Völcker 1585–1590)
'Pühi sakramente on seitse: ristimine, konfirmatsioon, armulaua sakrament, meeleparandus, viimane salvimine, vaimulikuseisuse sakrament, abielu.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 4,02
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.nim.
   16. saj wermetus

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.
•Oissar, Edgar 1964. Ühest XVI sajandi eesti keelemälestisest. – Keel ja Kirjandus nr 10, lk 613–618.
•Ehasalu, Epp; Habicht, Külli; Kingisepp, Valve-Liivi; Peebo, Jaak 1997. Eesti keele vanimad tekstid ja sõnastik. Tartu: Tartu Ülikool.
Helk, Vello 2003. Jesuiidid Tartus. Tartu: Ilmamaa.
Sisu viimati muudetud 02/09/2021
Külli Prillop