tuhn, tuhnus

Omadussõna tuhn ’tuhm’ leidub esmakordselt 1739. aasta piiblitõlkes. Hiljem on seda kasutanud Carl Robert Jakobson oma kolmandas isamaa kõnes (1870). Mõlemas tekstis iseloomustatakse selle sõnaga kehva silmanägemist.

Etümoloogiliselt on tõenäoliselt tegemist sõna tuhm reeglipäratu variandiga (ETY). Tuhn on levinud keskmurdes ja sellega piirnevatel aladel.

Tuhnus ’juhm’ on tuletis tüvest tuhn. Seda on kirjalikes tekstides esimesena kasutanud Friedrich Gustav Arvelius 18. sajandi lõpul.

Tähendused ja näitelaused

tuhn 'tuhm'

Ja Eli olli ühheksakümmend ja kahheksa aastat wanna, ja ta silmad ollid tuhnid, et ta ei woinud nähha. (Piibel 1739)
'Eeli oli üheksakümmend kaheksa aastat vana ja ta silmad olid tuhmid, nõnda et ta enam ei näinud.' (1Sm 4: 15)

tuhnus 'juhm, rumal'

Ja kes wottab kül tuhnust omma majasse, kui ta moistlikko innimest woib saada? (Arvelius 1782)
'Ja kes küll võtab tuhnuse oma majja, kui ta mõistliku inimese võib saada?'

Esmaesinemus

tuhn – 1739

Ja Eli olli ühheksakümmend ja kahheksa aastat wanna, ja ta silmad ollid tuhnid, et ta ei woinud nähha. (Piibel 1739)
'Eeli oli üheksakümmend kaheksa aastat vana ja ta silmad olid tuhmid, nõnda et ta enam ei näinud.' (1Sm 4: 15)

tuhnus – 1782

Ma isse ollen waene laps, pean teenima, et ma agga leiwa pallokest kätte saan: kust wottan ma rahha, et ma kolmeistri maksan? Ma pean tuhnusseks jäema. (Arvelius 1782)
'Ma ise olen vaenelaps, pean teenima, et leivapalukest saada, kust võtan ma raha, et koolmeistrile maksta? Pean tuhnuseks jääma.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Tuhnus | Tuhwokas Dum. Rev.

Thor Helle 1732

tuhnus, tuhwokas dumm.

Hupel 1818

tuhnakas. r.[Tallinna k]tuhmias. H.[Harjumaa] dumm, dwatsch.
tuhnid silmad dunkle Augen. r.[Tallinna k]
tuhniks teggema blenden (Sonne).
tuhnus u. tuhwokas dumm H.[Harjumaa]

Wiedemann 1893

tuhnus G. tuhnuse = tuhn, tuhnijas.
tuhn G. tuhni, tuhnakas G. tuhnaka = tuhm, tuhmakas;
tuhniks tegema blenden,
tuhnid sõnad unverständliche Worte,
ūrid on t. die Uhren haben einen dumpfen Schlag,
tuhni teraga nuga stumpfes Messer.
tuhwukas G. tuhwuka = tuhmijas.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,05

Vormistik

tuhn

m.nim
   18. saj tuhnid

tuhnus

a.os
   18. saj tuhnust
a.saav
   18. saj tuhnusseks

Teemad: murded
Kirjandus
•ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Sisu viimati muudetud 24/10/2021
Külli Prillop