Vana kirjakeele sõnastik

tikas

Linnunimetust tikas ’rähn’ on oma kirjutistes kasutanud Otto Wilhelm Masing. Teiste autorite tekstides seda sõna teadaolevalt ei esine.

VMSi järgi (vt ka Mäger 1967) on see linnunimetus levinud Alutaguse murdes ja sellega piirnevates murrakutes, samuti on tikas olemas enamikus läänemeresoome keeltes. Algupäraselt on tegu helijäljendusliku sõnaga. Tõenäoliselt on nimetus tikas ka Eestis olnud varem laiemalt levinud, kuna see on antud Gösekeni sõnaraamatus (1660).

‘rähn’

On sedda ellajat iggal ajal ja kõigis paigus wanna metsapuites leida, ja on Jummala tarkus tikkast ehk rähna (Specht) temma taggakiusajaks ja wähhendajaks lonud … (O.W. Masing 1825: 314)

1825

On sedda ellajat iggal ajal ja kõigis paigus wanna metsapuites leida, ja on Jummala tarkus tikkast ehk rähna (Specht) temma taggakiusajaks ja wähhendajaks lonud … (O.W. Masing 1825: 314)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Steinbicker / [avis] kiwwitick / tickias.


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

tikas G. tikka = tikk 1; —
oh sa wana tikas! (Schimpfwort).
tikk G. tika (tikas) grosser Buntspecht (Picus major), Baumläufer (Certhia familiaris),
aja-t. Zaunkönig (Troglodytes pavvulus), he͜in-t. (M) Dompfaff (Pyrrhula rubicilla Pall.),
kiwi-t., ware-t. (tikkias, kiwi-tikutes) Bachstelze (Motacilla alba L.), Steinschmätzer (Saxicola Oenanthe),
mets-t. schwarzer Fliegenschnepper (Muscicapa atricapilla).

Kirjandus

• Kingisepp, Valve-Liivi 1978. Ida- ja rannikumurde sõnad „Marahwa Näddala-Lehhes”. – Emakeele Seltsi aastaraamat 23. Sõna ja nimi. Tallinn: Eesti Raamat, 49–63.
• Mäger, Mart 1967. Eesti linnunimetused. Tallinn.
• VMS = Väike murdesõnastik.