saajeldama

Tegusõna saajeldama ’ette kuulutama’ esineb ühe korra Heinrich Stahli „Hand- und Hauszbuchi“ II osas (1637) laulu „Zu dir allein in dieser Noth wir deine Kinder ruffen ...“ tõlkes.

Tõenäoliselt on saajeldama seotud verbiga sajatama. Murretes esinevad samast tüvest ka (e)le-tuletised, nt sajatlema, saatlema (VMS), mille praegune levik hõlmab ainult Leivu keelesaart ning mõningaid Saaremaa ja Läänemaa kihelkondi. See viitab niisuguste tuletiste arhailisusele. Päris häälikuseaduslikult varianti saajeldama sõna sajatlema oletatavatest võimalikest algkujudest siiski ei saa.

Paul Th. Falck (1912: 171) oletab, et „Zu dir allein ...“ on vanim Liivimaal loodud kirikulaul. Enne Stahli lauluraamatut oli see ilmunud alamsaksakeelsena 1567. aastal Riia lauluraamatus. Üks osa sellest Liivi sõja aegsest laulust on etteheide sakslastele, kellele olevat siinne maa Jumalast antud, et nad kristlust levitaksid, aga kes selle asemel on hoopis omakasu taga ajanud.

Laulu tõlkija Stahli väljaandes on Kose pastor Heinrich Vestring noorem, aga kas verb saajeldama pärineb temalt, pole selge, sest esialgu on lauluraamatus selle sõna asemel trükitud hoopis kuhlutanut (= kuulutanud). Koos käsiraamatu IV osaga ilmus „Errata des Andern Theils” („Teise osa vead“, 1638), mille järgi tuleb kuhlutanut asendada sõnaga sahjeltanut. Samuti on saksa rööptekstis algul olnud gewürcket, mis „Errata“ järgi tuleb asendada sõnaga gewicket. See on mineviku partitsiip keskalamsaksa verbist wicken, mis tähendab ‘ennustama, prohveteerima’ (Lübben 1888; Schiller, Lübben 1875–1881). Ülemsaksa keeles verbi wicken pole, Stahli lauluraamatusse on see ilmselt jõudnud laulu alamsaksakeelsest tekstist (Düth wedder hebben gewicket veel). Hilisemates tõlgetes ülemsaksa keelde on kasutatud nt weissagen ‘ennustama, ette kuulutama’, prophezeien ‘prohveteerima’.

Salm, mille eestikeeles tõlkes esineb SAAJELDAMA, tõlgituna ülemsaksa keelde. (Vollständiges Und Neu-eingerichtetes Marburger Gesangbuch Zur übung der Gottseligkeit. Marburg, 1681)

Tähendused ja näitelaused

'ette kuulutama'

paljo hend ommat kartnut / se nuchlusse ommat paljo sahjeltanut // sich viel haben besorget / diß Gewitter haben gewicket viel (Stahl 1637)
'paljud on kartnud, seda nuhtlust on paljud ette kuulutanud'

Esmaesinemus

1637

paljo hend ommat kartnut / se nuchlusse ommat paljo sahjeltanut // sich viel haben besorget / diß Gewitter haben gewicket viel (Stahl 1637)
'paljud on kartnud, seda nuhtlust on paljud ette kuulutanud'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,02
18. sajandil - 0,00

Vormistik

nud-kesksõna
   17. saj sahjeltanut

Teemad: kirikulaul
Kirjandus
•Falck, Paul Th. 1912. Das Kirchenlied im Baltenlande. – Baltische Monatsschrift, 9 (54), lk 170–179.
•Lübben, August 1888. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch.
•Schiller, K.; Lübben, August 1875–1881. Mittelniederdeutsches Wörterbuch I–VI. Bremen.
•VMS = Väike murdesõnastik. Tallinn: Keele ja Kirjanduse Instituut.
•Vthsettinge etliker psalmen vnd geistliken leder, so nicht in der Rigeschen Ordnung gedrückt. 1567.
Sisu viimati muudetud 21/10/2021
Külli Prillop