Vana kirjakeele sõnastik

paimendama

Paimendama esineb 17. sajandi tekstides tähenduses ’hoidma, kaitsma, valvama’. 18. sajandiks on paimendama põhjaeesti tekstidest kadunud, aga sõnastikud selle siiski esitavad.

Algse tähenduse kõrval on paimendama olnud kasutusel ka tähenduses ’ootama, igatsema, millegi poole püüdlema’, samuti ’vaatama, silmas pidama’. 18. sajandi põhjaeesti sõnastikud vana tähendust ’hoidma, kaitsma’ enam ei esitagi, küll aga püsis see tollases lõunaeesti keeles.

Tegemist on nimisõnast paimen ’karjane, karjus’ tuletatud verbiga. Sõna paimen vanades eestikeelsetes tekstides ei esine ning seda pole üles märgitud ka eesti murretest (vt EMS), aga see on olemas sugulaskeeltes, nt soome paimen, vadja paimõn. Paimen on balti laen (*paimēn, vrd leedu piemuo ’karjane’; Vaba 2020: 619).

Samast kunagisest algindoeuroopa tüvest (’hoidma, (loomi) karjatama’), millest on kujunenud algläänemeresoome paimen allikaks olnud balti *paimēn, võib olla ka kreeka ποιμήν (poimḗn) ’karjane’ (Pokorny 1959: pō(i)-: (pəi- ?:) pī-). Läänemeresoome paimen pole laenatud kreeka keelest, aga siiski võis samakujuline kreeka sõna soodustada paimen-tüve kasutuselevõttu ja levikut kristlikes tekstides.

‘hoidma, kaitsma, valvama’

Kus nemmat agkas sedda mitte tegkewat / sahwat nemmat se Kurrati kahs se hauwa sisse / kumb tullest ninck swewlist polletap / heitetut sahma: Kumba ehs Jummal meid armolickult hoidko ninck paimendako (Stahl 1641)
‘Kui nad aga ei tee seda, heidetakse nad koos kuradiga tule ja väävliga põlevasse hauda, mille eest Jumal meid armulikult hoidku ning kaitsegu.’
Sa tahhas sedda paimenda Nink taiwa sissen üllenda (Quandt 1776)
‘Sa tahaks seda hoida ning taevasse ülendada’

‘ootama, igatsema, millegi poole püüdlema’

Keick paimendawat sünno pehl / O Jssand / eth sinna neile rohgka annat ommal aigkal (Stahl 1641)
‘Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal.’ (Ps 104: 27)
ia keick nente Mehl ninck motl2 seisab ninck paimendab se pæle, kuÿ næmat selle Pöha R: Kirckulle, nĩck keicke Risti vsckuliste Inimestelle woiwat kachio teha, nĩck næmat oma Iallade alla tallada. (Müller 1604)
‘Ja kogu nende meel ning mõte püüdleb selle poole, kuidas nad pühale ristikirikule ning kõigile ristiusklikele inimestele saaksid kahju teha ning neid oma jalge alla tallata.’

‘vaatama, silmas pidama’

Ninck kun Moseh welja keuwi hohnelle, touwsis keick se rahgwas ülles, ninck iggamehs astis omma hohne usse ette, ninck paimendis Moseh perran, seni kun temma se hohne sisse tulli. (Gutslaff 1648?–1656?; EPAK)
Iga kord, kui Mooses läks välja telgi juurde, tõusis kogu rahvas püsti ja igamees seisis oma telgi uksel ning vaatas Moosesele järele, kuni ta oli läinud telki.‘ (2Ms 33: 8)

1604 (käsikirjas)

ia keick nente Mehl ninck motl2 seisab ninck paimendab se pæle, kuÿ næmat selle Pöha R: Kirckulle, nĩck keicke Risti vsckuliste Inimestelle woiwat kachio teha, nĩck næmat oma Iallade alla tallada. (Müller 1604)
‘Ja kogu nende meel ning mõte püüdleb selle poole, kuidas nad pühale ristikirikule ning kõigile ristiusklikele inimestele saaksid kahju teha ning neid oma jalge alla tallata.’

Stahl 1637

Hüten / hoidan & hoijan / hoidsin / hoidnut / hoidma / kaitzen / kaitzin & kaitzesin / kaitznut / kaitzma / paimendan / paimendasin / paimendanut / paimendama. schirmen / kaitzen / kaitzin / kaitznut / kaitzma / paimendan / paimendasin / paimendanut / paimendama. Warten / pflegen / hoidma / kaitzma / paimendama.


Gutslaff 1648


Göseken 1660

behüten / (bewaren /) hoidma / paimendama. bewahren / hoidma / paimendama. schirmen / kaitzen / paimendan. schützen / (tutari) kaizma / paimendama. verthedigen / (defendere) paimendama. Warten / (versorgen curare) kaitzma / paimendama. vertretung / (clientela) kostus / paimendus.


Vestring 1710–1730

Paimendama Auf etws sehen, zielen Rev[Tallinna k]


Clare 1730

Paimendama, a, i – d. da, behüten, vertheidigen.


Thor Helle 1732

paimendama auf etwas zielen, sehen.


Svenske 18. saj I pool

paimendama. vertheidigen it. behüten.


Hupel 1818

paimendama (a, i, d, tada) schützen, behüten, vertheidigen. d.[Tartu k] sehen; zielen. r.[Tallinna k] d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

paimendama, -dan, -dada (põ͜imendama), schützen, behüten, vertheidigen; — auf etwas absehen, zielen; — zurecht stellen, einrichten. pa͜imendus G. pa͜imenduze Schutz.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,54
18. sajandil – 0,01

kindel kv, ol, ains 3. p
17. saj paimendap, paimendab
18. saj paimendap (eL)
kindel kv, ol, mitm 3. p
17. saj paimendawat
käskiv kv, ol, ains 2. p
17. saj paimenda
käskiv kv, ol, ains 3. p
17. saj paimendako
käskiv kv, ol, mitm 3. p
17. saj paimendakut
ma-tegevusnimi
17. saj paimendama
da-tegevusnimi
17. saj paimenda
18. saj paimenda (eL)
nud-kesksõna
17. saj paimendanut, paimendanuth

Kirjandus

• EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.
• Pokorny, Julius 1959. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch III. Bern, München: Francke Verlag.
• Vaba, Lembit 2020. Mis on laim ja mida tähendab laimama. – Keel ja
Kirjandus, nr 7, lk 617–622.