liiderlik

Saksa laen liiderlik tuli eesti kirjakeeles kasutusele 19. sajandi keskel (saksa liederlich). Wiedemanni sõnaraamatus (1869, 1893) on liiderlik märgitud neologismiks ning varasematest sõnastikest see puudub.

Märksõna põhikujuks on Wiedemann valinud saksa hääldusele vastavalt liiderlih. Eestikeelsete tekstide autorid on siiski eelistanud k-ga varianti. (Saksa kirjapilt lüderlich Wiedemannil viitab omaaegsele ekslikule etümologiseeringule, mille järgi liederlich oleks tuletatud sõnast Luder '(ülek. tähenduses) logard'.)

Tähendused ja näitelaused

siis on ommetigi nähtud, et need kässud iggas paikus mitte täieste ei olle petud waid et sellegi pärrast linnades ja maantede peäl kerjajad ümberhulguwad, ennamiste nendasuggused kes laisad ja liderlikkud on, ja omma ello üllespiddamist mitte õigel wisil tö läbbi ei tahha tenida, agga mõnnekord ka nenda suggused, kes tõeste sandid, agga kedda nende koggokonnad, ni kui se kässo järrel nende kohhus olleks, mitte ei toida ja aita. (Tallorahva Kulutaja, 1. september 1840)
'siiski on nähtud, et neist käskudest igal pool täielikult kinni ei peeta, vaid et linnades ja maanteedel ikkagi kerjajad ümber hulguvad, enamasti niisugused, kes on laisad ja liiderlikud ega taha oma ülalpidamist teenida õigel viisil, töö abil, aga mõnikord ka niisugused, kes on tõesti sandid, aga keda nende kogukonnad, nii nagu see seaduse järgi nende kohus on, ei toida ega kata.'

Esmaesinemus

19. saj keskpaik, nt

Wannemate endine weike ellamine olli liderlikko elloga ärra pillutatud (Kreutzwald 1840)
'Vanemate endine väike elamine oli liiderliku eluga ära pillatud'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

līderdama, -dan, -dada (H, W)[Harjumaa, Läänemaa]lüderlich sein,
ta līderdas igal pōl er trieb sich überall umher.
līderlih G. līderlihi, līderlik G. līderliku lüderlich.[neologism]

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: saksa laen, 19. sajandi neologism
Sisu viimati muudetud 28/07/2022
Külli Prillop