koosilind

Koosi(lind) on 1739. aasta piiblitõlkes kasutusele võetud heebrea linnunimetus כוס (kôs), mis arvatavasti tähendab mingit liiki kakku (öökulli). Tõenäoliselt on tegemist linnu häälitsust jäljendava sõnaga.

Martin Lutheri piiblitõlkes on כוס'i vastena kasutatud sõna Kützlin 'kakuke' (tänapäevases saksa keeles Käuzchen), mida vanimad saksa-eesti sõnastikud märksõnana ei esita. Küll aga on piiblitõlke-eelsetes sõnastikes olemas kakk (lõunaeesti allikates) ja öökull (põhjaeesti allikates), mõlemad saksa Eule vasteina.

Piiblis esineb כוס kolmes kirjakohas (3Ms 11:17, 5Ms 14:16 ja Ps 102:7), aga koosilind leidub tõlkevastena vaid Moosese raamatutes (nende loomade loendis, keda ei tohi süüa). Psalmi 102 tõlkes on öökull, nii et see sõna oli Piibli eesti keelde tõlkijaile kahtlemata tuttav. Moosese raamatutes oli oluline originaali loomanimetused võimalikult täpselt edasi anda. Suurem osa Vanast Testamendist on kirjutatud heebrea keeles. Paul Ariste (1965) andmetel on 1739. aasta Piiblis eestlastele tundmatute idamaiste loomade, taimede, vääriskivide jms nimetamiseks kokku 67 eesti keele hääldusega mugandatud hebraismi (arvestamata rahvusvaheliselt kasutatavaid heebrea kultuurisõnu).

 

Tähendused ja näitelaused

'kakk'?

Ja Kosi-lind ja ökul ja Tinsemeti-lind, (Piibel 1739)
'kakuke, kassikakk, öökull.' (5Ms 14:16)

Esmaesinemus

1739

Ja Kosi- ja Salagi-lind, ja ökul. (Piibel 1739)
'kakuke, kormoran, kassikakk' (3Ms 11:17)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,02

Vormistik

koosi- esineb ainult liitsõna muutumatu esiosisena.

Teemad: piiblitõlge, heebrea laen, lõunaeesti keel, põhjaeesti keel
Kirjandus
•Ariste, Paul 1965. Hebräische Wörter im Estnischen. – Beiträge zur  Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. (Steiniz-Festschrift). Berlin, 31–38.
•Ariste, Paul 1967. Lisamärkusi eesti keeles olevatest hebraismidest. – Emakeele Seltsi Aastaraamat, 71–73.
•Ariste, Paul 1981. Heebrea laensõnad eesti kirjakeeles. – Keelekontaktid. Tallinn: Valgus, 160–167.
•WiBiLex, artikkel Eule
Sisu viimati muudetud 22/06/2020
Külli Prillop, Kulla Mellov