kalits

Kalits 'tasku' on vene laen (vrd vene (vananenud) калита 'kott, rahakott, lahttasku'). Esialgu tähendas kalits lahttaskut; hiljem selle edasiarendust, sisseõmmeldud (püksi)taskut.

Wiedemanni sõnastikus on kalits antud pika l-ga, kuid see võib olla vanast kirjaviisist tulenev ekslik järeldus, mille Wiedemann on teinud varasemate sõnastike põhjal, sest murretes on kalits tuntud ikka lühikese l-ga (Saareste 1922: 140).

Tähendused ja näitelaused

'tasku'

Kirriko õppetaja isse
astus ühhe reddeli peäle, wöttis omma
nugga kallitsast, hüdis neid teisi, et nemmad sedda surnud piddid wasto wõtma, et
ta mahha ei kukkuks, ja ta isse leikas sedda ohhelikko katki. (Arwelius 1790)
'Kirikuõpetaja astus ise redeli peale, võttis taskust noa, hüüdis teisi surnut vastu võtma, et ta maha ei kukuks, ja lõiks oheliku katki.'
Ja kui ta temma liggi sai, pistis ta noaga taggant temma süddame kohta, et kohhe langes – ja siis agga kallitsede kallale. (Holtz 1817)
'Ja kui ta talle ligi sai, pistis selja tagant noaga südame kohta, nii et ta maha langes – ja siis aga taskute kallale.'
... aiwa Maltslased üksi, ja neid koggub ülle kihhelkonna peale pari saea. Seddelid anti keelmatta kätte, muud kui: head teed! kui teil keigil agga wanna naudi nenda paljo kallitsas olleks, kudda teil kerget meelt immeteode ootmisses on. (Perno Postimees ehk Näddalileht, 29. nov 1861)
'... ainult maltsvetlased, ja neid koguneb kihelkonna peale üle paarisaja. Ümberasumisload anti ilma keelamata kätte, ei muud kui: head teed! Kui teil kõigil aga raha nii palju taskus oleks, kui palju teil on kerget meelt imetegude ootamiseks.'

Esmaesinemus

1739

Kui sa omma liggimesse winamäele tulled, siis woid sa omma himmo järrele winamarjo süa, kunni so köht täis saab, agga omma kallitsasse ei pea sa ühtegi pannema. (Piibel 1739)
'Kui sa tuled oma ligimese viinamäele, siis võid süüa viinamarju,
nii palju kui sa himustad ja et su kõht saab täis, aga oma taskusse
ei tohi sa midagi panna.' (5Ms 23:25)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Tasche Kallithe

Göseken 1660

Thor Helle 1732

kallits die Tasche, Ficke.

Hupel 1818

kallits, a. Tasche, Ficke. r.[Tallinna k]

Wiedemann 1893

kaĺĺits G. kaĺĺitsa, kaĺĺitse Tasche, Hosentasche.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,01

Vormistik

a.sisseü.
   18. saj kallitsasse
a.seestü.
   18. saj kallitsast

Teemad: vene laen
Kirjandus
•Saareste, A 1922. Etümologilised märkused II – Eesti Keel, nr 5-6, lk 140-149.
Sisu viimati muudetud 17/09/2020
Külli Prillop