Vana kirjakeele sõnastik

avandama, avandus

Avandama ‘avalikuks tegema, avaldama’ on kasutusel 17. sajandi põhjaeestikeelsetes tekstides, nt südame nõu avandama.

18. sajandi teise poole tekstides kasutatakse avandama asemel tänapäevast tuletist ↗avaldama. Ka lõunaeestikeelsetes tekstides on algusest peale avaldama. 18. sajandi esimesel poolel on tavalised hoopis ühendid, nagu avalikuks tegema, avalikuks saama.

Tuletis avandus esineb ühel korral Johann Hornungi Uue Testamendi tõlkes, mis on pärit 17. sajandi lõpust (nn Müncheni käsikiri, vt EPAK). Hilisemates piiblitõlgetes on selle asemel (kirjakohas Ilm 1:1) ilmutamine või ilmutus.

Wiedemanni sõnastikus (1893) on avandus antud teistsuguses tähenduses, nimelt ‘avaus, auk, lahtine koht’. Sellisena on sõna tuntud ka saarte murdes (EMS). Tegusõna avandama murdesõnastik ei esita.

avandama ‘avalikuks tegema, avaldama’

Ewangelium on üx römus Sannum / kumba CHristus issi awwandanut (Blume 1662)
‘Evangeelium on rõõmusõnum, mille Kristus ise on avalikuks teinud

avandus ’ilmutamine, ilmutus’

Se on Jesusse Kristusse Awwandus, kumma Jummal temmale on annud, omma sullastelle näita, mis pea peab sündima, ning on sedda tähhendanud ning lähhätand omma Engli läbbi, omma sullaselle, Johanneselle. (Müncheni käsikiri 1694 (EPAK))
‘Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas seda, läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde.’

end avandama

Sa armas Hahw hend awwanda nink lass mo Südda johma … (Blume 1667)
‘Ava end, sa armas haav, ning lase mu süda jooma …’

üles avandama ‘avama, avaldama’

Sehl tahan Minna temmal anda temma WihnaMehjet sestsammast Paikast nink Achori Orko / Lotusse ülles awwandada. (Blume 1662)
‘Sealt alates annan ma temale ta viinamäed ja lootuse ukseks Aakori oru’ (Ho 2:17)

avandama – 1638

Semperrast erra sundket mitte enne aigka / kunni se Jssand tullep / ke sahp pehwa ette töstma / mea pimmedusse sees sallaja on / ninck nende süddamede nouwut awwandama / sihs sahp üx igkalick Jummalast kihtusse sahma. (Stahl 1638)
‘Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.’ (1Kr 4:5)

Stahl 1637

öffnen / awwandama / awwama / üllesawwama / lacht tegkema / üllespehstma.


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

awandama, -dan, -dada öffnen; – auch = awaldama. awandus G. awanduze, awaṅg G. awaṅgu (abadus, ahwandus) Oeffnung, offene Stelle.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,19
18. sajandil – 0,00

ma-tegevusnimi
17. saj awwandama
da-tegevusnimi
17. saj awwandada
nud-kesksõna
17. saj awwandanut
tud-kesksõna
17. saj awwandatut, awwandut, awwandtut
olevik, ains. 3. pööre
17. saj awwandap
käskiv kv., ains. 2. pööre
17. saj awwanda

Kirjandus

• EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.
• EPAK = Ross, Kristiina jt., Eesti Keele Instituudi Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants.