Vana kirjakeele sõnastik

amm

Alamsaksa laenu amm (vrd keskalamsaksa amme, vt ETY) esmaesinemus leidub Heinrich Stahli „Leyen Spiegelis“ (1641). Amm on olemas ka vanas lõunaeesti kirjakeeles, seda on kasutanud juba Johannes Gutslaff oma piiblitõlkes (u 1648–1656), ent Gutslaffi tekstis on amm veel lõpuvokaali kaota.

üks tru emma ehk am, kes ei tahha heamelega omma last surretada ehk haigeks tehha, hoidko ennast keige wihha, roppo ello ja wina jomisse eest. (Hupel 1766–1767)
‘Truu ema või amm, kes ei taha last hea meelega tappa ega haigeks teha, hoidku end viha,ropu elu ja viinajoomise eest.’

kuiv amm ‘lapsehoidja’

Ja Noomi wöttis se lapse ja panni sedda omma süllesse ja sai temmale kuiwaks ammeks. (Piibel 1739)
‘Siis Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks.’ (Rt 4:16)

1641

Ninda peame meije keick tegkema / needt üllembat peawat kaitzjat ninck ammit sest pöhast risti Rickust ollema / needt allambat peawat hehdt tegkema igkal meehel … (Stahl 1641)
‘Nõnda peame tegema meie kõik: ülemad peavad olema püha ristiriigi kaitsjad ja ammed, alamad peavad head tegema igaühele …’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Saugend Weib / (Saug Amme / nutrix) immetaja naine / id est Amm.


Vestring 1710–1730

Am G me Eine Amme


Clare 1730

Am, me, die Amme. [saksa laen]


Thor Helle 1732

am die Amme.


Svenske 18. saj I pool

Am̄e. Am̄ Jm̄etaja Naine


Hupel 1818

am, g. amme, die Amme. +.[saksa laen] r.[Tallinna k] d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

amm G. amme Amme,
mäŕg a., awa-niza-a. dass.,
ku͜iw a. Kinderwärterin,
amme taga ot́sima einen Ammendienst suchen.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,04
18. sajandil – 0,06

a.nim.
18. saj am
a.om.
18. saj amme
a.saav
18. saj ammeks
a.kaasaü.
18. saj ammega
m.nim.
17. saj ammit

Kirjandus

• ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.