Tulevikuoskused 2025

Institute for the Future ja OSKA raport "Töö ja oskused 2025" toob välja tulevikuoskused, mida on oluline arendada, et olla tööturul konkurentsivõimeline.

1.Programmeeriv mõtlemine (COMPUTATIONAL THINKING)

Oskus töötada suurte andmemahtudega ning teisendada neid arusaadavateks abstraktseteks mõisteteks ja aru saada andmetepõhisest otsustamisest.

2. Sotsiaalne intelligentsus (SOCIAL INTELLIGENCE)

Oskus tunnetada suhtlemisel inimeste vajadusi ning soove ning luua nendega usalduslik suhe.

3. Kultuuridevaheline kompetents (CROSS-CULTURAL COMPETENCY)

Oskus edukalt toime tulla erinevates kultuurikeskkondades.

Sotsiaalne ja emotsionaalne intelligentsus ning kultuuridevahelise kompetents moodustavad ühe olulise oskuse, mida nimetatakse hoolitsemiseks (CARECIVING).

4. Uue meedia kirjaoskus (NEW MEDIA LITERACY)

Oskus kriitiliselt hinnata ja luua sotsiaalmeedias uut sisu ning kasutada seda veenvaks kommunikatsiooniks.

5. Elukestev õpe (õppimine) (LIFELONG LEARNING), mõtestamine

Oskus ja tahe kogu aeg õppida midagi uut ning võime mõtestada ja väärtustada õpitu sisulist tähendust.

6. Kohanemine ja ärialane taiplikkus (ADAPTABILITY AND BUSINESS ACUMEN)

Oskus kiiresti reageerida ootamatutele situatsioonidele ja aru saada äris toimuvast.

7. Transdistsiplinaarsus (TRANSDISCIPLINARITY)

Oskus aru saada erinevate distsipliinide (ainevaldkondade) mõistetest ja nende omavahelistest seostest.

8. Disain-mõtlemine (DESIGN MINDSET)

Oskus tegevusi (töös vajalikke protsesse) eesmärgipäraselt (soovitud eesmärgi saavutamisele suunatud) kavandada, visualiseerida ja kommunikeerida.

9. Enesejuhtimine ja kognitiivse koormuse ohjamine (COGNITIVE LOAD MANAGEMENT)

Oskus filtreerida andmeid tähtsuse järgi ja maksimeerida kognitiivset võimekust, kasutades erinevaid meetodeid.

10. Virtuaalne koostöö (VIRTUAL COLLABORATION) 

Oskus töötada tulemuslikult erinevates (ka virtuaalsetes) töörühmades, hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud ning tekitada neis kollektiivi tunnet.

 

Loe ka: "Millist töötajat on eestis aastal 2024 vaja, millist mitte?"