Praktika molekulaar- ja rakubioloogia instituudi tudengitele

Praktikajuhend

Instituudis on kaks ettevõttepraktika ainekursust: LOMR.00.079 (6 EAP) ja LTMR.00.024 (6 EAP)

SISSEJUHATUS

Ettevõttepraktika on magistriõppekavade vaba- või valikaine. Ettevõttepraktika mahuks on 6 EAP, praktika lõpeb praktikaaruande esitamise ja kaitsmisega. Õppeaine koosneb praktikast 120 h (akadeemiline tund) ja iseseisvast tööst 36h (kokku 156 h). 1 EAP mahuks on 26 h tööd.

Õppeainele registreerumine toimub läbi TÜ õppeinfosüsteemi. Praktikale suunamisel võetakse arvesse soovijate arvu, üliõpilase üldist õppeedukust ning edasijõudmist magistriõpingutes. Praktikakohtade esindajad viivad praktikale soovijatega läbi intervjuu, et hinnata üliõpilase sobivust konkreetsesse ettevõttesse. Praktikakohtadeks on biotehnoloogia sektori ettevõtted, teadus- ja arenduspargid, kuhu on koondunud mh inkubatsioonifaasis olevad ettevõtted, kliinikumid, riigiasutused.
Praktikat ei pea sooritama tingimata asutuse või ettevõtte laboris vaid seda võib teha ettevõtte väga erinevates osakondades – näiteks võib sooritada müügitöö alase praktika, välitöö, projektikirjutamise praktika, keskenduda võib ettevõtte kommunikatsioonile jne. 

Praktikat on võimalik sooritada ka ülikooli juures näiteks projektipraktika meeskonnas (Tartu Ülikool Futulab) või pühendades oma aega mõne suurema ürituse korraldamisesse.

Praktikat võib teha nii üksinda kui ka ühiselt kuni kolmest üliõpilasest koosneva töörühmana (Futulabis võivad töörühmad olla suuremad).
 

EESMÄRK

Praktika eesmärgiks on omandada praktilise töö kogemusi kasutades omandatud teoreetilisi teadmisi konkreetsete probleemide lahendamisel.

Läbinud praktika, üliõpilane:

• teab reaalses töökeskkonnas tegutsemisel esitatavaid nõudeid ja oskab neist lähtuda;
• oskab kirjeldada praktika käigus lahendatud uurimisprobleemi;
• on saanud informatsiooni kogumise ja süstematiseerimise oskuse/kogemuse;
• oskab rakendada uurimisprobleemi lahendamiseks kasutatavaid võtteid;
• oskab töö käigus saadud tulemusi analüüsida ja selgitada;
• oskab oma aega planeerida tööülesannete tähtaegseks täitmiseks;
• on omandanud oma tegevusest aru andmise oskuse;
• on omandanud meeskonnatöö kogemusi.

Praktika ajal tutvub üliõpilane esmalt praktikakohaga ning seal lahendatavate probleemide ja/või täidetavate tööülesannetega. Seejärel tegeleb ta oma uurimisprobleemiga, kogudes vajalikke andmeid, otsides lahendusteid ja –võtteid ning tutvustades probleemipüstitust ja selle lahendamise võimalusi ka praktikakoha töötajatele.
 

DOKUMENDID

Enne praktika algust sõlmitakse üliõpilase, ülikooli ja praktikabaasi vahel praktikaleping, mis reguleerib praktika sooritamist. 
Üliõpilane täidab praktika ajal praktikapäevikut ja esitab selle koos praktika aruandega instituuti peale praktika lõppu ühe kuu jooksul. 
Praktika juhendajad täidavad praktika tagasiside vormi. 
Tagasisidestamist palutakse ka üliõpilaselt.

 

JUHENDAMINE

Praktikal on kaks juhendajat: ülikooli poolne juhendaja, kes on tavaliselt kas magistriprojekti juhendaja või programmijuht/tema poolt määratud isik ja praktikabaasi poolne juhendaja. 

Ülikooli poolne juhendaja peab olema vähemalt magistrikraadiga (MSc või 3+2 magister) spetsialist, kellel on nii üliõpilaste juhendamise kui piisav erialane töökogemus.

Praktika ettevõtte poolne juhendaja peab olema eelkõige oma valdkonna tugev spetsialist, kellel on piisav nii ettevõttes töötamise kui üliõpilastega töötamise kogemus.

 

 

HINDAMINE JA SOORITAMISE TINGIMUSED

Praktikat hinnatakse arvestatud/mittearvestatud skaalal. Praktika loetakse arvestatuks kõikide praktika sooritamise sammude edukal läbimisel Moodle’i keskkonnas.
NB! Kui teie praktikabaas on olemas ja instituudis kinnitatud, paluge programmijuhilt (Margus Leppik, margus.leppik@ut.ee) kohe endale juurdepääs ettevõttepraktika kursusele Moodle’is.

Juhul kui praktika toimub mõne ülikoolivälise organisatsiooni või programmi toel, mis nõuab täiendavate dokumentide esitamist, vastutab praktikant aruandluse jaoks vajalike dokumentide õigeaegse ja korrektse esitamise eest.

Praktikat on võimalik sooritada ka VÕTA korras (varasem õpingute ja töökogemuse hindamine). Selleks tuleb esitada instituudile dokumendid, mis kinnitavad töösuhte toimumist. Praktika dokumentatsioon (aruanne, päevik, tagasisidestamine) tuleb esitada ka praktika VÕTA korras läbimisel.
NB! Õppekava täitmise mahu arvestamisel ei lähe VÕTA korras saadud ainepunktid arvesse ja see võib mõjutada tulemusstipendiumi saamist. 


TASUSTAMINE JA TÖÖTINGIMUSED

Praktika toimub üldjuhul tasuta ning selle läbimise eest pole rahalist kompensatsiooni ette nähtud. Kokkuleppel organisatsiooniga, kus praktika toimub, võib magistrant saada ka töötasu või muid rahalisi kompensatsioone. 

Töötingimused sätestatakse praktikalepingus. 

 

LISAINFORMATSIOON

Praktika läbimisega seonduvates küsimustes pöördu palun instituuti: 

Margus Leppikprogrammijuht Margus Leppik (margus.leppik@ut.ee; praktika korraldus, hindamine)

 

 

 

 

projektijuht Teele Eensaar (teele.eensaar@ut.ee; praktikakoha leidmine, jooksev nõustamine)  Teele Eensaar

 

 

 Välispraktika huvilistel soovitame tutvuda ka Tartu Ülikooli kodulehel oleva informatsiooniga ning küsimuste korral pöörduda TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse välispraktika koordinaatori poole.