Avaleht

Kanaliülesed turunduskommunikatsioonivõtted

 Autor: Peeter Kruusvall, MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Juhendaja: professor Triin Vihalemm (kommunikatsiooniuuringud)

 Käesolev iseseisva lugemise materjal kuulub aine „Turunduskommunikatsioon ja tarbijakäitumine” programmi. Selle läbitöötanud üliõpilane:

  • oskab eristada kanaliüleseid turunduskommunikatsioonivõtteid;
  • integreerida erinevaid turunduskommunikatsioonivõtteid erinevate kanalitega ning
  • oskab neid loovalt rakendada.

Iseseisva lugemise materjal annab ülevaate kanaliülestest turunduskommunikatsioonivõtetest ning nende rakendusvõimalustest erinevates turunduskommunikatsioonitegevustes ja -kanalites.

Iga alateema juurde on lisatud ka materjali omandamist hõlbustavad ja selgitavad näited ning kordamisküsimused. Materjali lõppu on lisatud valikvastustega kordamisküsimused omandatud teadmiste kontrolliks.

Saamaks tervikpilti integreeritud turunduskommunikatsioonist erinevate turunduskommunikatsioonikanalite ja -võtete ristkasutuse kaudu, on soovituslik lisaks tutvuda ka järgmiste õpiobjektidega:

Sihtrühm: ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureusekava ning kommunikatsioonijuhtimise magistrikava üliõpilased.

Märksõnad: kanaliülesed turunduskommunikatsioonivõtted ja -võtete kogumid, muugitoetus, sündmusturundus, sponsorlus, tootearendus turunduskommunikatsioonis, kliendisuhtluse korraldamine, suusõnaline turundus, viirusturundus, geriljaturundus.