Medicina

Kategooria veebilehestike arv - 43.
Käesoleva õpiobjekti raames antakse ülevaade erinevatest preparatsioonitehnikatest, mida saab teostada roostevabast terasest juureraviinstrumente kasutades. Need meetodid on aluseks kaasaegsematele tehnikatele ning on kasutatavad igas hambaravi kabinetis.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 09.09.2013
Juurekanalite tipupreparatsiooni eesmärgiks on kujundada hamba juurekanali ning juuretipu õige vorm, et tekiks vastupanu juuretäidismaterjalile ja see ei satuks üle juuretipu. Korrektne preparatsioon tagab juuretäidise pitsumise juuretipu piirkonnas õigel pikkusel ning ei lase täidisel sattuda periapikaalkudedesse. Kui õigeid tipupreparatsiooninõudeid ei järgita, siis tekitatakse juurekanali preparatsioonil lai juuretipuava, millega võib kaasneda juurekanali ületäitmine, korraliku apikaalse sulguse puudumine ning ebamugavus ja valu. Üleinstrumenteerimisel tekib: äge periradikulaarkudede põletik üle juuretipu surutud infitseerunud instrumentide, mikroobide ja/või preparatsiooniprahi tõttu; krooniline periradikulaarkudede põletik võõrkeha tõttu periapikaalsel (näiteks juuretäidise sattumine täitmisel periapikaalkudedesse); apikaalse pitsumise puudumine ning võimetus kompakteerida juuretäidist tipupiirkonnas. Selleks, et juurekanalite tipuosa puhastamine ja kujundamine sujuks, oleks korrektne ning tagaks edu täitmisel, on oluline põhjalikult tunda juuretipu anatoomiat ja preparatsiooni kriteeriume. Sellest annab ülevaate käesolev õpiobjekt. Materjalis on toodud välja ka erinevad tipupreparatsioonil tekkivad vead, nende vältimiseks vajalikud ettevaatusabinõud ja korrigeerimisvõimalused.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 29.08.2013
Õpiobjekt täiendab immunoloogia õppeaine immunotehnoloogia seminari (moodulit), moodustades tervikliku, süvendatud käsitluse ühest immunotehnoloogia peamisest rakendusvaldkonnast, milleks on terapeutiliste antikehade arendamine. Bioloogilised ravimid ehk valgulistel biomolekulidel põhinevad ravimid on üks kiiremini arenev uute ravimite valdkond. Bioloogilistest ravimitest omakorda moodustavad suurema osa terapeutilised antikehad või neil baseeruvad biomolekulid. Õpiobjekt annab ülevaate terapeutiliste antikehade saamisviisidest ja tüüpidest ning tutvustab lühidalt nende rakendusi haiguste ravis. Sisupaketi üldeesmärgid: anda ülevaade terapeutiliste antikehade saamisviisidest, tüüpidest, ravimiarendusprotsessist ja kasutamisest meditsiinis.
Autor: Kaupo Teesalu, Meeme Utt
Viimati muudetud: 27.09.2013
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Õigesti prepareeritud kaviteet tagab hea juurdepääsu kaarieskahjustusele, mittekahjustunud hambakudede säästliku eemaldamise ja täidise hea püsivuse hambas. Kaviteedi preparatsiooni aluseks on kahjustuse paiknemine hambapinna suhtes. Antud õpiobjektide kogumikus on materjal liigendatud vastavalt kahjustuse paiknemisele. Iga peatükki on võimalik kasutada eraldiseisva õppevahendina, aega neist igale kulub umbes neli tundi. Õpiobjektide kogu 'Kaviteedi preparatsiooni õpetus' koosneb eraldiseisvatest osadest, mis on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videoklippe ja püüa lahendada ülesandeid, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Materjali eduka omandamise järgselt sa mõistad kaviteedi loomise nõudeid ja oskad kavandada preparatsiooni sõltuvalt kaarieskahjustuse paiknemisest. Edukat õpet!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 26.08.2013
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Eelneval kursusel oled sa omandanud teoreetilised teadmised Nüüd alustad sa patsientide hammaste ravimist ja on aeg teooria rakendada praktikasse. Korrektse hambatäidise valmistamiseks on vahel vajalik kasutada abivahendeid. Neist levinumad on matriitssüsteemid. Õpiobjekt on mõeldud sulle iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videosid ja püüa vastata küsimustele, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Aega kogu materjali läbimiseks kulub umbes neli tundi. Materjali eduka omandamise järgselt mõistad ja oskad visualiseerida matriitssüsteemi kasutamise erinevaid etappe. Head praktiseerimist!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 26.08.2013
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Eelneval kursusel oled sa omandanud teoreetilised teadmised nõuetest prepareeritavale kaviteedile. Nüüd alustad sa patsientide hammaste ravimist. Kliinilises töös puutud sageli kokku juhtumitega, kus kaarieskahjustus on jõudnud sügavale, hamba pulbi lähedusse. Kuidas sellisel juhul toimida? Milliseid materjale kasutada? Õpiobjekt on mõeldud sulle iseseisvaks läbimiseks. Õppematerjal aitab sul mõista erinevate sügava kaariese ravitaktikate valimise põhimõtteid ja kasutatavate materjalide omadusi. Head praktiseerimist!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 26.08.2013
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Hea seos hamba ja täidise vahel saadakse adhesiivsüsteemi kasutades. Adhesiivi õige valik ja korrektne kasutamistehnika on aluseks täidise vastupidavusele. Õpiobjekt ’Adhesiivsüsteemi kasutamine’ tutvustab adhesiivsüsteemi erinevaid komponente ja nende kasutamist. Eraldi on välja toodud levinumad probleemid, millega kliinilises töös võib kokku puutuda. Õpiobjekti läbinuna teab õppija adhesiivsüsteemi erinevaid komponente ja kasutamise põhimõtteid sõltuvalt adhesiivi liigist. Õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videot ja püüa lahendada ülesandeid, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Aega selleks kulub umbes neli tundi.
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 26.08.2013
This learning object aims to support the self-learning of histological structures of the human nervous system (brain, cerebellum, spinal cord, ganglia). Approximately 4 hours is estimated for refreshing and deepening the knowledge about the specific structures of the organs of the nervous system. The students who have used this learning object should be able to understand the basic construction principles of organs of the nervous system, define and describe the histological characteristics of organs of the nervous system and relate the structures with the functions. In this learning object one can find additional illustrative sources for the practical classes of neurohistology and tests for self-assessment of the obtained knowledge.
Autor: Marina Aunapuu, Andres Arend
Viimati muudetud: 27.11.2013
Õpiobjekt „Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad” on hambaarsti õppes endodontia üks põhiosadest, mis tutvustab juurekanalite täitmise võimalusi korrektse endodontilise ravitulemuse saavutamiseks. Antud õpiobjekt annab ülevaate hetkel kasutatavatest juurekanalite täitmistehnikatest, juhib tähelepanu võimalike vigade tekkemomentidele ning nende vältimise võimalustele vastavate tehnikate kasutamisel. Käesolev teoreetiline materjal on aluseks üliõpilaste käeliste oskuste omandamisel praktikumis. Õpiobjektist saadud teadmisi saab edukalt rakendada hilisemas töös patsientidega. Materjal on mõeldud ka praktiseerivatele hambaarstidele oma teadmiste täiendamiseks ja värskendamiseks. Selle läbimiseks kulub ligikaudu 4 akadeemilist tundi.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 29.08.2013
Õpiobjekt on iseseisvat õppimist toetav materjal, mida saab kasutada inimese eritusorganite (neerude, kusepõie, kusejuha) morfoloogilist ehitust käsitleva osa õppimisel. Tuletame meelde ja täiendame teadmisi eritusorganite ehitusest, õpime tundma organite spetsiifilisi struktuure. Selleks kulub ligikaudu 4 tundi. Õpiobjekti järgi õppinud üliõpilane: mõistab organite histoloogilise ehituse põhiprintsiipe; suudab näha seoseid eritusorganite ehituse ja funktsiooni vahel. Õpiobjektist leiate illustreeritud õppematerjalid lisamaterjalina praktikumide jaoks ning testi enda teadmiste kontrolliks ja kinnistamiseks.
Autor: Marina Aunapuu, Andres Arend
Viimati muudetud: 27.11.2013

Lehed