Medicina

Kategooria veebilehestike arv - 40.
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Õigesti prepareeritud kaviteet tagab hea juurdepääsu kaarieskahjustusele, mittekahjustunud hambakudede säästliku eemaldamise ja täidise hea püsivuse hambas. Kaviteedi preparatsiooni aluseks on kahjustuse paiknemine hambapinna suhtes. Antud õpiobjektide kogumikus on materjal liigendatud vastavalt kahjustuse paiknemisele. Iga peatükki on võimalik kasutada eraldiseisva õppevahendina, aega neist igale kulub umbes neli tundi. Õpiobjektide kogu 'Kaviteedi preparatsiooni õpetus' koosneb eraldiseisvatest osadest, mis on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videoklippe ja püüa lahendada ülesandeid, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Materjali eduka omandamise järgselt sa mõistad kaviteedi loomise nõudeid ja oskad kavandada preparatsiooni sõltuvalt kaarieskahjustuse paiknemisest. Edukat õpet!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 01.08.2022
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Eelneval kursusel oled sa omandanud teoreetilised teadmised Nüüd alustad sa patsientide hammaste ravimist ja on aeg teooria rakendada praktikasse. Korrektse hambatäidise valmistamiseks on vahel vajalik kasutada abivahendeid. Neist levinumad on matriitssüsteemid. Õpiobjekt on mõeldud sulle iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videosid ja püüa vastata küsimustele, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Aega kogu materjali läbimiseks kulub umbes neli tundi. Materjali eduka omandamise järgselt mõistad ja oskad visualiseerida matriitssüsteemi kasutamise erinevaid etappe. Head praktiseerimist!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 01.08.2022
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Eelneval kursusel oled sa omandanud teoreetilised teadmised nõuetest prepareeritavale kaviteedile. Nüüd alustad sa patsientide hammaste ravimist. Kliinilises töös puutud sageli kokku juhtumitega, kus kaarieskahjustus on jõudnud sügavale, hamba pulbi lähedusse. Kuidas sellisel juhul toimida? Milliseid materjale kasutada? Õpiobjekt on mõeldud sulle iseseisvaks läbimiseks. Õppematerjal aitab sul mõista erinevate sügava kaariese ravitaktikate valimise põhimõtteid ja kasutatavate materjalide omadusi. Head praktiseerimist!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 01.08.2022
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Hea seos hamba ja täidise vahel saadakse adhesiivsüsteemi kasutades. Adhesiivi õige valik ja korrektne kasutamistehnika on aluseks täidise vastupidavusele. Õpiobjekt ’Adhesiivsüsteemi kasutamine’ tutvustab adhesiivsüsteemi erinevaid komponente ja nende kasutamist. Eraldi on välja toodud levinumad probleemid, millega kliinilises töös võib kokku puutuda. Õpiobjekti läbinuna teab õppija adhesiivsüsteemi erinevaid komponente ja kasutamise põhimõtteid sõltuvalt adhesiivi liigist. Õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videot ja püüa lahendada ülesandeid, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Aega selleks kulub umbes neli tundi.
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 01.08.2022
This learning object aims to support the self-learning of histological structures of the human nervous system (brain, cerebellum, spinal cord, ganglia). Approximately 4 hours is estimated for refreshing and deepening the knowledge about the specific structures of the organs of the nervous system. The students who have used this learning object should be able to understand the basic construction principles of organs of the nervous system, define and describe the histological characteristics of organs of the nervous system and relate the structures with the functions. In this learning object one can find additional illustrative sources for the practical classes of neurohistology and tests for self-assessment of the obtained knowledge.
Autor: Marina Aunapuu, Andres Arend
Viimati muudetud: 01.08.2022
Õpiobjekt „Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad” on hambaarsti õppes endodontia üks põhiosadest, mis tutvustab juurekanalite täitmise võimalusi korrektse endodontilise ravitulemuse saavutamiseks. Antud õpiobjekt annab ülevaate hetkel kasutatavatest juurekanalite täitmistehnikatest, juhib tähelepanu võimalike vigade tekkemomentidele ning nende vältimise võimalustele vastavate tehnikate kasutamisel. Käesolev teoreetiline materjal on aluseks üliõpilaste käeliste oskuste omandamisel praktikumis. Õpiobjektist saadud teadmisi saab edukalt rakendada hilisemas töös patsientidega. Materjal on mõeldud ka praktiseerivatele hambaarstidele oma teadmiste täiendamiseks ja värskendamiseks. Selle läbimiseks kulub ligikaudu 4 akadeemilist tundi.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Õpiobjekt on iseseisvat õppimist toetav materjal, mida saab kasutada inimese eritusorganite (neerude, kusepõie, kusejuha) morfoloogilist ehitust käsitleva osa õppimisel. Tuletame meelde ja täiendame teadmisi eritusorganite ehitusest, õpime tundma organite spetsiifilisi struktuure. Selleks kulub ligikaudu 4 tundi. Õpiobjekti järgi õppinud üliõpilane: mõistab organite histoloogilise ehituse põhiprintsiipe; suudab näha seoseid eritusorganite ehituse ja funktsiooni vahel. Õpiobjektist leiate illustreeritud õppematerjalid lisamaterjalina praktikumide jaoks ning testi enda teadmiste kontrolliks ja kinnistamiseks.
Autor: Marina Aunapuu, Andres Arend
Viimati muudetud: 01.08.2022
Õpiobjekt sisaldab kõige olulisemat teavet, mida on vaja teada või meelde jätta, et olla edaspidi edukas. Õpiobjektis olevad videoklipid näitavad hambaarstiks õppivatele üliõpilastele hambumuse määramist erinevates vanuseperioodides. Siin pakutavaid teadmisi saate rakendada õpingute ajal ja ka hiljem, töötades juba iseseisvalt hambaarstina. Materjalide koostamisel on arvestatud hambaarstide vajadusi. Materjalid on mõeldud õppeaine "Ortodontia" toetamiseks ja iseseisvaks omandamiseks. Testi sooritamine aitab omandatud teadmisi kinnistada. Materjale omandama hakates on sihipärane lugeda eelkõige teemade pealkirju, nii on võimalik koostada endale sobilik teemade läbimise järjestus. Õpiobjekti läbimiseks kulub ligikaudu 4 akadeemilist tundi. Tuletage meelde, kas olete hambumust määranud erinevates vanuseperioodides patsientidel. Kui ei ole, ja praktikumid veel kestavad, siis pöörduge õppejõu poole sooviga neid patsiente võimalusel ise näha. Kui midagi jäi ikkagi segaseks, siis küsige alati õppejõu käest, mis teid huvitab.
Autor: Rita Nõmmela, Triin Jagomägi
Viimati muudetud: 01.08.2022
"Eesti naiste tervise uuringu" (2004) tulemusi ja "Eesti naisrahvastiku seksuaalse ja reproduktiivse riskikäitumise mõjurid, suundumused, ennetus- ja sekkumisvõimalused (ESTRE)" (2014) läbiviimist tutvustav koduleht.
Autor: Kai Part, Made Laanpere
Viimati muudetud: 11.02.2014
Õpiobjektis olevate videoklippide seeria näitab hambaarstiks õppivatele üliõpilastele vajalikke praktilisi töövõtteid, mis võivad praktikumide ajal nägemata jääda. Iga videoklipi juurde käib lühike tekst, mis sisaldab kõige olulisemat teavet, mida antud praktilise töövõtte juures on vaja teada või meelde jätta, et olla edaspidi edukas. Siin pakutavaid teadmisi ja töövõtteid saate rakendada õpingute ajal ja ka hiljem, töötades juba iseseisvalt hambaarstina. Materjalide koostamisel on arvestatud hambaarstide vajadusi. Materjalid on mõeldud iseseisvaks omandamiseks ning testi sooritamine aitab omandatud teadmisi kinnistada. Materjale omandama hakates on sihipärane lugeda eelkõige teemade pealkirju, nii on võimalik koostada endale sobilik teemade läbimise järjestus. Tuletage meelde, kas olete kõiki siin pakutavaid töövõtteid saanud praktikumis rakendada. Kui ei ole, ja praktikumid veel kestavad, siis pöörduge õppejõu poole sooviga neid protseduure ise sooritada. Kui midagi jäi ikkagi segaseks, siis küsige alati õppejõu käest, mis teid huvitab.
Autor: Rita Nõmmela, Triin Jagomägi
Viimati muudetud: 01.08.2022

Lehed