Medicina

Kategooria veebilehestike arv - 40.
Kursus on mõeldud eeskätt hambaarstiteaduse eriala üliõpilastele andmaks esimesi põhjalikumaid teadmisi hammaste ja suuõõne anatoomiast, mida tulevases erialases töös vaja läheb. Iga peatükk katab ühe akadeemilise loengu materjali, lisandub iseseisvateks tööülesanneteks mõeldud aeg. Iga peatükk lõpeb enesekontrolli võimaldava testiga.
Autor: Riina Runnel, Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 01.08.2022
Antibiootikumiresistentsus ei ole kitsalt meditsiini probleem. Resistentsuse tekkel ja levikul on olulisel kohal antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses ja veterinaarias ning levik keskkonnas. Eestis on antibiootikumiresistentsuse uuringuid rahastatud nii institutsionaalsete uurimisteemade raames kui ka tervisetehnoloogia, biotehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia riiklikest programmidest. Samuti on rahastamist saadud Euroopa Liidu 7. Raamprogrammist. Temaatikaga puutuvad kokku Sotsiaalministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi regulatoorsed ja järelvalveasutused. Tugevamaks on muutumas seos keskkonnatehnoloogiate ja keskkonna järelvalvega.
Autor: Marju Vahter
Viimati muudetud: 01.08.2022
Käesoleva minikursuse raames on võimalik saada vajalikke teadmisi jooksutreeninguteks, oma kehalise võimekuse ja tervise parandamiseks ning edukaks osalemiseks erinevatel jooksuvõistlustel, sealjuures ka maratonijooksudel.
Autor: Harry Lemberg
Viimati muudetud: 01.08.2022
Sisupakett on mõeldud arstiteaduse ja lähedaste erialade (stomatoloogia, farmakoloogia) üliõpilastele lisamaterjalina inimese molekulaarse ja kliinilise geneetika õppeaine omandamisel. Õppijal peavad olema eelteadmised üldbioloogiast, klassikalisest geneetikast, statistikast. Õpiobjekt sisaldab ülevaadet genoomi ehitusest ja funktsioonist ja ei pretendeeri selles valdkonnas väga põhjalikule käsitlusele.
Autor: Ingrid Kalev
Viimati muudetud: 01.08.2022
Sisupakett on mõeldud arstiteaduse ja lähedaste erialade (stomatoloogia, farmakoloogia) üliõpilastele toetamaks molekulaarse ja kliinilise meditsiini kursuse läbimist. Õppijal peavad olema eelteadmised üldbioloogiast, geneetikast, statistikast. Sisupaketi eesmärgiks on anda ettekujutus sellest, millised on uuemad uuringusuunad meditsiinis ja milliseid uurimismeetodeid kasutatakse tänapäeval meditsiinilistes uuringutes.
Autor: Ingrid Kalev
Viimati muudetud: 01.08.2022
Antud õpiobjekt annab mõningaid juhiseid, kuidas selles kirjus nikkeltitaanist instrumentide maailmas orienteeruda ning milliseid parameetreid ning meetodeid on soovitatav järgida. Materjal on mõeldud eelkõige hambaravi üliõpilastele juureravi praktikumi täiendosana.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Õpiobjekt "Nikkeltitaanist juureraviinstrumentide omadused ja kasutamise eripärad" on hambaarsti õppes endodontia üks oluline osa, mis aitab mõista sulami voorusi, puudusi, piiranguid ja ettevaatusabinõusid vastavate instrumentide kasutamisel.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Käesoleva õpiobjekti raames antakse ülevaade erinevatest preparatsioonitehnikatest, mida saab teostada roostevabast terasest juureraviinstrumente kasutades. Need meetodid on aluseks kaasaegsematele tehnikatele ning on kasutatavad igas hambaravi kabinetis.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Juurekanalite tipupreparatsiooni eesmärgiks on kujundada hamba juurekanali ning juuretipu õige vorm, et tekiks vastupanu juuretäidismaterjalile ja see ei satuks üle juuretipu. Korrektne preparatsioon tagab juuretäidise pitsumise juuretipu piirkonnas õigel pikkusel ning ei lase täidisel sattuda periapikaalkudedesse. Kui õigeid tipupreparatsiooninõudeid ei järgita, siis tekitatakse juurekanali preparatsioonil lai juuretipuava, millega võib kaasneda juurekanali ületäitmine, korraliku apikaalse sulguse puudumine ning ebamugavus ja valu. Üleinstrumenteerimisel tekib: äge periradikulaarkudede põletik üle juuretipu surutud infitseerunud instrumentide, mikroobide ja/või preparatsiooniprahi tõttu; krooniline periradikulaarkudede põletik võõrkeha tõttu periapikaalsel (näiteks juuretäidise sattumine täitmisel periapikaalkudedesse); apikaalse pitsumise puudumine ning võimetus kompakteerida juuretäidist tipupiirkonnas. Selleks, et juurekanalite tipuosa puhastamine ja kujundamine sujuks, oleks korrektne ning tagaks edu täitmisel, on oluline põhjalikult tunda juuretipu anatoomiat ja preparatsiooni kriteeriume. Sellest annab ülevaate käesolev õpiobjekt. Materjalis on toodud välja ka erinevad tipupreparatsioonil tekkivad vead, nende vältimiseks vajalikud ettevaatusabinõud ja korrigeerimisvõimalused.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Õpiobjekt täiendab immunoloogia õppeaine immunotehnoloogia seminari (moodulit), moodustades tervikliku, süvendatud käsitluse ühest immunotehnoloogia peamisest rakendusvaldkonnast, milleks on terapeutiliste antikehade arendamine. Bioloogilised ravimid ehk valgulistel biomolekulidel põhinevad ravimid on üks kiiremini arenev uute ravimite valdkond. Bioloogilistest ravimitest omakorda moodustavad suurema osa terapeutilised antikehad või neil baseeruvad biomolekulid. Õpiobjekt annab ülevaate terapeutiliste antikehade saamisviisidest ja tüüpidest ning tutvustab lühidalt nende rakendusi haiguste ravis. Sisupaketi üldeesmärgid: anda ülevaade terapeutiliste antikehade saamisviisidest, tüüpidest, ravimiarendusprotsessist ja kasutamisest meditsiinis.
Autor: Kaupo Teesalu, Meeme Utt
Viimati muudetud: 01.08.2022

Lehed