Kontaktõppe stsenaariumid

Mida ja kuidas teha siis, kui õppejõud ja üliõpilased ei saa alati üheskoos auditooriumis tegutseda?

Kontaktõppe (loengud, seminarid, praktikumid) kavandamisel tuleb valmis olla selleks, et kõikidel õppijatel ja õppejõududel ei ole alati võimalik auditooriumis osaleda. Juhend annab ülevaate võimalikest kontaktõppe stsenaariumitest, millega õppejõud võib õppeaine läbiviimisel kokku puutuda.

Mõistetest

 • Kontaktõpe – samas õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad korraga nii üliõpilane kui ka õppejõud; kontaktõpe võib toimuda auditoorselt (kõik on auditooriumis), veebis (kõik on veebis) või hübriidvormis (samaaegselt on osad auditooriumis, osad veebis).
 • Hajaõpe, paindõpe, hübriidõpe – kontaktõppe vorm, kus samaaegselt on osad õppijad auditooriumis ja osad õppijad veebis.
 • Osaliselt veebipõhine õpe – õppetöö viis, kus osa õppest toimub veebipõhiselt ja osa auditoorselt või hübriidõppena.
 • Täielikult veebipõhine õpe – õppetöö viis, kus kogu kursuse õppeprotsess (õppesisu edastamine, suhtlemine, tagasisidestamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.

Mõned üldised soovitused

 • Kohtuge üliõpilastega pigem samas ruumis (kõik veebis või kõik auditooriumis, järgides vastutustundliku käitumise soovitusi); 
 • Asendage vajadusel auditoorsed loengud videoloengute, lugemismaterjali, iseseisva töö ja ülesannetega; seejärel kavandage üliõpilastega kohtumiseks seminar või praktikum auditooriumis või veebis; 
 • Suure õpperühma puhul korraldage seminarid/praktikumid väiksemates rühmades, et rühm saaks kohtuda samas ruumis; 
 • Mõelge läbi, kas ja mis eesmärgil on vaja kontaktõpet salvestada. 
 • Registreerige auditoorses õppetöös osalenud üliõpilased.

Veel mõned tähelepanekud, millega arvestada

 • Tehniliste vahendite ja rakenduste valikul lähtuge kontaktõppe eesmärgist: kas on vajalik infot edastada ühepoolselt või kahepoolselt; kas on vajalik heli ja/või videopildi edastamine; kas on vajalik edastada ühe või mitme inimese videopilti ja/või heli.
 • Tehnilised vahendid ja rakendused ei pruugi alati töötada - seetõttu testige neid enne üliõpilastega kohtumist ning mõelge valmis varuvariant.
 • Hübriidõppe läbiviimiseks uurige esmalt, millised tehnilised vahendid ja võimalused on teie üksuses/kasutatavas auditooriumis.
 • Kontaktõppe salvestamine: loengute puhul informeerige õppijaid salvestamisest; seminaride ja praktikumide puhul küsige nõusolekut ning jagage salvestust ainult ainesse registreerunud õppijatega.


Kontaktõppe läbiviimisel võib eristada viit võimalikku stsenaariumi:

Skeem

 

Juhendi koostasid Tartu Ülikooli õpetamisoskuse konsultandid ja õppedisainerid koostöös IT-osakonnaga. Ettepanekud täiendusteks palun saata Katri Kütile (katri.kutt@ut.ee) või Kaire Uibolehele (kaire.uiboleht@ut.ee).  

Kui kontaktõpe toimub auditooriumis?

MIDA PEAKS TEADMA?

KONTAKTÕPE TOIMUB AUDITOORIUMIS

Kuidas me seda nimetame (sh inglise keeles)?

Loeng (lecture), seminar (seminar)

Milliseid tehnilisi vahendeid on vaja?

Auditoorse õppe läbiviimiseks vajalik tehnika (nt internetiühendusega arvuti, esitlustehnika jm).

Auditoorse loengu salvestamisel järelvaatamiseks on vajalik kaamera ja mikrofon. Kaamera paigutamisel tuleb arvestada sellega, et õppejõud oleks loengu ajal kaadris ja mikrofoni lähedal. Eriti hea oleks kasutada (juhtmevaba) kraemikrofoni (tehnikapoodidest leitav ka reväärimikrofonina).

Veenduge eelnevalt, kas kavandatud kontaktõppeks vajalikud tehnilised vahendid ja rakendused on auditooriumis olemas ja toimivad.

Mis tehnilisi rakendusi kasutada?

Loengu salvestamiseks Panopto (vt juhendit). Panoptoga salvestatud videost on võimalik mustad kohad välja lõigata, lisada videole subtiitreid ning testiküsimusi.

Mida planeerimisel arvestada?

Kavandage auditoorne töö nii, nagu varem plaanisite.

Salvestuse tegemisel tasub tähelepanu pöörata ka järgmistele momentidele:

 • Et helikvaliteet võimaldaks hiljem kõike olulist järele kuulata, püsige mikrofoni lähedal või kasutage kraemikrofoni. Auditooriumist tulevad küsimused ja kommentaarid on soovitatav mikrofoni omanikul lühidalt üle korrata.
 • Enne loengu salvestuse avaldamist korrastage salvestus: lõigake ära ebaolulised kohad (nt auditooriumisse kogunemine) ja pikad pausid; korrastage sisukord, lisage vahele mõtlemiseks või interaktiivseks vastamiseks küsimused. Ingliskeelsete videote puhul saate lisada automaatsed ingliskeelsed subtiitrid.

Kuidas õppetöös osalenuid registreerida?

Üliõpilaste auditoorses õppetöös osalemise registreerimiseks saab kasutada Moodle’i kursusel osalemise vahendit (vt juhendit).

Infot üliõpilaste video vaatamise ja videos olevate testiküsimustele vastamise kohta saab video statistikast (video vaatamise ajal Panoptosse sisselogitud kasutajate kohta näeb statistikat nimeliselt).

Millist abi võib vaja minna?

Panoptoga salvestamiseks on vaja omada Panoptos kausta, kus on salvestamisõigused. Panopto kausta saab luua Moodle’i kursuselt (vt juhendit). Enne salvestamist on soovitatav teha Panoptoga proovisalvestamine. Panopto kasutamise esmast nõustamist pakuvad õppedisainerid või pöörduge aadressil eope@ut.ee. Kui te vajate abi auditooriumis salvestamise alustamisel, siis pöörduge õppehoone IT spetsialisti või instituudi e-õppe tugiisiku poole.

Kui soovite, et auditooriumis eelseadistakse teie loengute salvestamine remote recorderi abil (nt saab seadistada, et igal nädalal kell 10.15-11.45 algab auditooriumis automaatne salvestamine ning te ei pea auditooriumis enam ise salvestamist käivitama), siis pöörduge arvutiabisse +372 737 5500 (5500) või arvutiabi@ut.ee.

Kui kontaktõppes on enamus õppijaid auditooriumis ja mõni üksik veebis?

MIDA PEAKS TEADMA?

KUI ENAMUS ÕPPIJAID ON AUDITOORIUMIS ja MÕNI ÜKSIK ÕPPIJA ON VEEBIS

Kuidas me seda nimetame (sh inglise keeles)?

Paindõpe, hajaõpe, hübriidõpe (synchronous hybrid learning; HyFlex; hybrid class); hübriidloeng (hybrid lecture); hübriidseminar (hybrid seminar)

Mis tehnilisi vahendeid on vaja?

Õppejõud vajab: internetiühendusega arvuti, esitlustehnika, veebikaamera  õppejõu arvutil või eraldiseisev kaamera auditooriumis, mikrofon.

Veebis õppijad vajavad: internetiühendusega arvuti, kõlarid või kõrvaklapid, rääkimiseks ja oma videopildi näitamiseks mikrofon ja veebikaamera.

Loengu või seminari salvestamiseks (veebi)kaamera ja mikrofon(id).

Veenduge eelnevalt, kas kavandatud kontaktõppeks vajalikud tehnilised vahendid ja rakendused on auditooriumis olemas ja toimivad.

Milliseid tehnilisi rakendusi kasutada?

Võimaldage veebis õppija(te) osalemine BigBlueButton (vt juhendit), Teams Meeting (vt juhendit) või muu videovestlust võimaldava rakenduse kaudu (Zoom, Skype).

Mida õppetöö planeerimisel arvestada? 

Kavandage õppetöö nii, nagu tavaliselt auditooriumis plaanisite teha. Leppige veebisolija(te)ga kokku õppetöös osalemise reeglid (nt videopildi näitamine). Vajadusel võib õppejõud veebis õppijatele slaidid ette saata.

Paigutage sülearvuti või tahvel veebis õppijaga selle inimese/rühma juurde, kes räägib. Rühmatöödes osalemiseks tõstke arvuti/tahvelarvuti vastava rühma juurde.

Veebis oleva õppija kaasamise ülesande võib anda mõnele üliõpilasele.

Kuidas õppetöös osalenuid registreerida?

Oluline on kokkulepe, et üliõpilane (üliõpilased)  annavad veebis osalemisest õppejõule varem teada.  Vastavalt kokkuleppele võib seda teha e-kirja teel või kasutada Moodle’i küsitlust (vt juhendit).

Üliõpilaste õppetöös osalemise registreerimiseks saab kasutada Moodle’i kursusel osalemise vahendit (vt juhendit).

Millist abi võib vaja minna?

 

Leidke auditooriumis õppijate seast keegi, kes võtab veebis õppija(te)ga suhtlemise vastutuse enda peale: vajadusel kaasab ta veebis õppija rühma aruteludesse ja edastab tema küsimusi õppejõule.

Tehniliste probleemide korral pöörduge oma õppehoone IT spetsialisti poole või arvutiabisse +372 737 5500 (5500) või arvutiabi@ut.ee.

Kui kontaktõppes on paljud õppijad auditooriumis ja paljud on veebis?

MIDA PEAKS TEADMA?

KUI PALJUD ÕPPIJAD ON AUDITOORIUMIS JA PALJUD ÕPPIJAD ON VEEBIS

Kuidas me seda nimetame (sh inglise keeles)?

Paindõpe, hajaõpe, hübriidõpe (synchronous hybrid learning; HyFlex; hybrid class); hübriidloeng (hybrid lecture); hübriidseminar (hybrid seminar)

Mis tehnilisi vahendeid on vaja?

 

Õppejõul: internetiühendusega arvuti, esitlustehnika, veebikaamera  õppejõu arvutil või eraldiseisev kaamera auditooriumis, mikrofon.

Veebis õppijatel: internetiühendusega arvuti, kõlarid või kõrvaklapid, rääkimiseks ja oma videopildi näitamiseks mikrofon ja veebikaamera.

Loengu või seminari salvestamiseks (veebi)kaamera ja mikrofon(id).

Tarkvara abil näevad kohalolijad kaugelt osalejaid väikeses aknas.

Eemalt tuleva küsimuse/kommentaari soovitame esitada teksti aknas. Juhul kui kaugelt osaleja küsib mikrofonis küsimuse kuuleb sellest terve auditoorium kuid vastata saab ainult õppejõud.

Auditoorseid küsimusi saab kaugelt osalejatega vahendada õppejõud.

Veebis õppijatel: internetiühendusega arvuti, kõrvaklapid, ise rääkimiseks ja oma videopildi näitamiseks mikrofon ja veebikaamera.

Juhul, kui soovite loengut või seminari salvestada, peavad olema (veebi)kaamera ja mikrofon(id), et kõikide rääkijate heli salvestusse jääks.

Veenduge eelnevalt, kas kavandatud kontaktõppeks vajalikud tehnilised vahendid ja rakendused on auditooriumis olemas ja toimivad.

Milliseid tehnilisi rakendusi  kasutada?

Hübriidloeng:

 • veebiülekandeks Panopto (vt juhendit), Teams Live Event (vt juhend).
 • Panopto veebiülekanne salvestatakse automaatselt. Teams Live Event tuleb eelnevalt salvestamiseks seadistada.

Hübriidseminar:

 • BigBlueButton (korraga kuni 100 osalejat) (vt juhendit), MS Teams Meeting (korraga kuni 300 osalejat) (vt juhendit) või väga suurte rühmade puhul Teams Live Event’i (kuni 10 000 kasutajat) (vt juhendit) või Zoom’i.

Salvestamisel mõelge läbi, kumma ruumi tegevust soovite salvestada: kas auditooriumis või veebis toimuvat. Veebis toimuva salvestamiseks kasutage hübriidseminariks kasutatavat rakendust.

Mida õppetöö planeerimisel arvestada? 

 • Selline olukord tähendab õppejõu jaoks justkui paralleelselt kahes eraldi ruumis õpetamist. Seega on oluline kõik tegevused läbi mõelda kahe erineva ruumi jaoks, samal ajal kavandades, kuidas erinevas ruumis õppijad ühises ruumis kokku saavad (vt näidet).
 • Mõelge läbi kõik tegevused, kus õppijad vajavad juhendamist (ruumi sisenemine, tegevused õppetöös, ülekande katkemine jne). Varuge kahes eri ruumis toimuva juhendamiseks aega (eriti esimesel kohtumisel).
 • Leppige veebis õppijatega kokku õppetöös osalemise reeglid (nt videopildi näitamine). Veebis õppijate kaasatuse tunde suurendamiseks edastage neile videopilti klassiruumis õppijatest ning vastupidi: klassiruumis õppijad võiks näha veebis õppijaid, kuid arvestama peab sellega, et veebis õppijate videopilte ei tohiks korraga olla BBB-s mitte üle 16 ning MS Teamsis mitte üle 25.
 • Kui peate loengut, hoolitsege selle eest, et olete mõlemas ruumis kuuldav ja nähtav. Mõelge läbi, kuidas kasutate tahvlit nii, et see oleks mõlemas ruumis jälgitav.
 • Kui soovite õppijaid kaasata, mõelge läbi:
 • kuidas nii auditooriumis kui veebis olijad saavad kaasa rääkida/ esitada küsimusi (eraldi aeg küsimusteks, jooksvalt avatud vestlusaken vm);
 • kuidas veebis olijaid vestlemiseks/rühmatöö tegemiseks rühmadesse jagada (breakout rooms);
 • kuidas erinevas ruumis õppijad oma seminaris valminud tööd kõigile õppijatele esitleda saavad (nt veebitahvel; ühiselt täidetav OneDrive või GoogleDrive dokument);
 • kuidas erinevas ruumis õppijad vahetevahel üksteisele oma kogemust jagada saavad (mida tähendab veebis õppimine ja mida auditooriumis õppimine).
 • Kui teie aines on mitu seminari või praktikumi rühma, siis looge veebis õppijatest eraldi rühm (nt õppijad, kes on haiged või isolatsioonis, lähevad alati veebi rühma ja ülejäänud rühmad õpivad auditooriumis).

Kuidas õppetöös osalenuid registreerida?

Õppetöö paremaks korraldamiseks on soovitatav, et üliõpilased annavad veebis/auditooriumis osalemisest õppejõule eelnevalt teada:  eelregistreerimiseks saab kasutada Moodle’i küsitlust (vt juhendit).

Üliõpilaste registreerimiseks kasutada Moodle’i kursusel osalemise vahendit (vt juhendit).

Millist abi võib vaja minna?

 

Kõikide õppijate aktiivseks kaasamiseks on vaja meeskonda:

 • õppejõud auditooriumis, kes viib õppetööd läbi;
 • kaasõppejõud või õppeassistent auditooriumis, kes toetab veebis õppijaid  (juhendab ja suunab veebikeskkonnas tegutsemist);
 • kaasõppejõud või õppeassistent veebis, kes toetab õppijaid veebis (jagab rühmadesse,  on selle rühmaga vahetus kontaktis, juhendab kui kontakt auditooriumiga kaob);
 • inimene, kes pakub vajadusel tehnilist tuge (jälgib, et ekraanid näitaksid soovitud pilti, kaameras oleks kõik vajalik nähtav, heli jõuaks veebis olijateni jne).

PS! Oluline on omavahel läbi rääkida iga meeskonnaliikme roll ja tegevused.

Tehniliste probleemide korral pöörduge oma üksuse IT spetsialisti poole või arvutiabisse +372 737 5500 (5500) või arvutiabi@ut.ee.

Kui kontaktõppes on õppijad auditooriumis ja õppejõud on veebis?

MIDA PEAKS TEADMA?

KUI ÕPPIJAD ON AUDITOORIUMIS JA ÕPPEJÕUD ON VEEBIS

Kuidas me seda nimetame (sh inglise keeles)?

Hübriidõpe (synchronous hybrid learning; HyFlex; hybrid class); hübriidloeng (hybrid lecture); hübriidseminar (hybird seminar)

Mis tehnilisi vahendeid on vaja?

Õppejõul internetiühendusega arvuti, veebikaamera, mikrofon.

Auditooriumis esitlustehnika, mikrofon üliõpilastele küsimuste küsimiseks/vastamiseks; võimalusel kaamera, et edastada pilti auditooriumist.

Veenduge eelnevalt, kas kontaktõppeks vajalikud tehnilised vahendid ja rakendused on auditooriumis olemas ja toimivad.

Milliseid tehnilisi rakendusi kasutada?

Loengu veebiülekandeks Panopto (vt juhendit)

Veebis õpetaja vajab: internetiühendusega arvuti, kõrvaklapid, ise rääkimiseks ja oma videopildi näitamiseks mikrofon ja veebikaamera

Üliõpilased auditooriumis: internetiühendusega arvuti, esitlustehnika, veebikaamera  õppejõu arvutil või eraldiseisev kaamera auditooriumis, mikrofon.

Veebis õppijatel: internetiühendusega arvuti, kõlarid või kõrvaklapid, rääkimiseks ja oma videopildi näitamiseks mikrofon ja veebikaamera.

Seminari läbiviimiseks BigBlueButton (vt juhendit) või MS Teams Meeting (vt juhendit)

Küsimuste küsimiseks ja küsitluste läbiviimiseks võib kasutada veebitahvlit, Mentimeetrit või Google Formi (pika lingi saab teha lühilingiks või QR koodiks).

Loeng või seminar salvestatakse kasutatava rakendusega. Panopto veebiülekanne salvestatakse automaatselt. BBB ja MS Teamsi sessioonide korral tuleb salvestamine käivitada.

Veenduge eelnevalt, kas vajalikud tehnilised vahendid ja rakendused on auditooriumis olemas ja toimivad.

Mida õppetöö planeerimisel arvestada? 

Otsustage, kas üliõpilased osalevad ka veebis või saavad auditooriumis tegutseda (sh omavahel suhelda). Kui võimalik, tehke kogu õppetöö ühiselt veebis.

Kui tegemist on ühekordse ootamatu juhtumiga ja veebi ümberkolimine ei ole võimalik, hoolitsege selle eest, et ka üliõpilased oleksid õppejõule nähtavad ja tehnilised vahendid võimaldaksid õppejõu ja õppijate vahel suhtlemist. Üliõpilaste tegevuste ja küsimuste vahendamise osas võib kokku leppida mõne üliõpilasega. 

Tähelepanu ja õppijate parema haaratuse hoidmiseks jagage loeng osadeks (nt 15-20 min loengut,  3-4 min õppijate tegevus nt küsimuste esitamine, kokkuvõtte tegemine).

 Kavandage võimalusi: 

 • õppijatele küsimuste esitamiseks;
 • õppijate omavaheliseks suhtlemiseks;
 • õppetöö käigus valminud tulemuste esitlemiseks.

Rühmatöödest/auditooriumis tekkinud diskussioonidest võib lasta teha kirjalikud kokkuvõtted.

Kui õppejõud ei saa pikema perioodi jooksul auditooriumis õppetööd läbi viia (nt peab jääma eneseisolatsiooni) või kasutatakse külalisõppejõude, kes asuvad teises linnas või riigis, võib loengu eelnevalt salvestada ja esitada loengu link Moodle´i kursusel. Seminar planeerige veebiseminarina (BBB).

Kuidas õppetöös osalenuid registreerida?

Üliõpilaste õppetöös osalemise registreerimiseks saab kasutada Moodle’i kursusel osalemise vahendit (vt juhendit).

Millist abi võib vaja minna?

Õppetöö läbiviimiseks oleks vaja abilist, kes käivitab auditooriumis arvuti ja kasutatava rakenduse, kuvab seinale veebis osaleva õppejõu ja jälgib, et tehnilised vahendid ja rakendused toimiksid (arvuti, kaamera, mikrofon, kõlarid).

Kasutatava rakenduse võib avada seinale mõni õppija oma konto kaudu või vajadusel tuleb anda õppekorraldusspetsialistile Moodle´i kursusele, mille kaudu BBB sessioon toimub, juurdepääs).

Õppetöö käigus oleks vaja abilist, kes vahendab auditooriumis toimuvat õppejõule ja vastupidi (edastab õppejõule küsimusi/kokkuvõtteid aruteludest, modereerib auditooriumis toimuvat, kordab auditooriumis õppijate esitatud küsimused mikrofoni läheduses üle). Vahendamise ülesande võib kokku leppida ka mõne üliõpilasega.

Tehniliste probleemide korral pöörduge oma üksuse IT spetsialisti poole või arvutiabisse +372 737 5500 (5500) või arvutiabi@ut.ee.

Kui kontaktõpe toimub veebis?

MIDA PEAKS TEADMA?

KUI KÕIK OSALEJAD ON VEEBIS

Kuidas me seda nimetame (sh inglise keeles)?

Loengu ülekanne veebis, loengu veebiülekanne (webcast)

Veebiseminar (webinar)

Mis tehnilisi vahendeid on  vaja?

 

Õppejõul: internetiühendusega arvuti, veebikaamera, mikrofon, kõlarid või kõrvaklapid.

Õppijatel: kui ainult kuulavad, siis internetiühendusega arvuti, kõlarid või kõrvaklapid; veebiseminaris osalemiseks kõrvaklapid, mikrofon ja veebikaamera.

Veenduge eelnevalt, kas kavandatud kontaktõppeks vajalikud tehnilised vahendid ja rakendused on olemas ja toimivad.

Milliseid tehnilisi rakendusi  kasutada?

Kasutada võib:

 • Veebiloenguks/-seminariks BigBlueButton (vt juhendit). BBB-d sobib kasutada, kui on väiksem õpperühm (korraga kuni 100 osalejat) ning on soov, et õppijad saavad küsida loengu vahepeal küsimusi suuliselt või kirjalikult vestlusaknas.  BBB võimaldab loengu vahepeal viia läbi küsitlusi (poll) või kasutada valget tahvlit.
 • Veebiloenguks/-seminariks Zoom (vt juhendit).
 • Veebiseminariks MS Teams Meeting (vt juhendit) (korraga kuni 300 osalejat).
 • Veebiloengu ülekandeks Teams Live Event (kuni 10 000 kasutajat) (vt juhendit).  Vajadusel tuleb eelnevalt seadistada salvestamine ja küsimuste-vastuste vestlusaken.  
 • Loengu veebiülekandeks Panopto (vt juhendit). Panoptosse sisenenud kasutajad saavad Panopto veebiülekande ajal esitada kommentaare (Discussions lipik). Arvestama peab sellega, et Panopto ülekande viivis on 40 sekundit kuni üks minut. Veebiülekanne salvestatakse järelvaatamiseks automaatselt.

Veebiloengu/-seminari saab kasutatava rakenduse abil salvestada järelvaatamiseks.

Mida õppetöö planeerimisel arvestada? 

 • Mõelge läbi kõik tegevused, kus õppijad vajavad juhendamist ja ettenäitamist/ koos läbitegemist (nt rakendustesse sisenemine ja nende kasutamine, õppetegevustes osalemine, veebiülekande katkemine jne). Arvestage, et juhendamine võtab eraldi aja.
 • Õppijatega kontakti loomiseks ja hoidmiseks on hea, kui õppijad osaleksid ka kaamera ja mikrofoniga (kasvõi tervituseks ja kohtumise lõpetamiseks või kui räägivad). BBB-s mahub korraga ekraanile kuni 16, MS Teamsis kuni 25, Zoomis kuni 49.  Kui videopildi edastamine pole hädavajalik, võib ressursi säästmiseks piirduda audio-osalemisega.
 • Tähelepanu ja õppijate parema haaratuse hoidmiseks jagage kohtumine osadeks (nt 15 min loengut, 3-4 min õppijate tegevus nt küsimuste esitamine). Arvestage, et veebikohtumine väsitab rohkem kui sama pikk auditooriumis kohtumine.
 • Kavandage
  • õppijatele võimalus küsimuste esitamiseks (vestlusaken vmt);
  • õppijate võimalus omavaheliseks suhtlemiseks (suure rühma puhul väiksemates rühmades);
  • aeg ja veebikoht individuaalse või rühmatöö tulemuste esitlemiseks.
 • Pakkuge õppijatele võimalust vahepeal tõusta ja ennast liigutada.

Kuidas õppetöös osalenuid registreerida?

Õppijate õppetöös osalemise registreerimiseks saab kasutada Moodle’i kursusel osalemise vahendit (vt juhendit).

Millist abi võib vaja minna?

Suure õppijate arvuga õppegrupiga võib vaja minna abilist, kes jälgib vestlusaknas toimuvat, vastab vajadusel küsimustele või vahendab need õppejõule. Abilist võib vaja olla ka õppijate eraldatud ruumidesse (breakout rooms) jaotamisel, rühmas toimuva jälgimisel ja rühmatöödest kokkuvõtete tegemisel. Abiliseks võib olla kaasõppejõud, õppeassistent või ka üliõpilane, kellele abistamise ülesanne antakse.

Tehniliste probleemide korral Panoptot või BBB-d kasutades pöörduge oma valdkonna õppedisaineri poole ning MS Teamsi ja Zoomi kasutamisel arvutiabisse +372 737 5500 (5500) või arvutiabi@ut.ee.