Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused

Projektist

Mere ökosüsteemi mõjutavad nii maismaal kui ka Läänemeres toimuvad enamasti inimtegevusest põhjustatud muutused. Paraku puudub suure osa Eesti mereala kohta kompleksne alusteave, et:

 • hinnata mereökosüsteeme;
 • arendada sinimajandust;
 • kaitsta mereelupaikasid;
 • kavandada ja rakendada asjakohasid meetmeid.

Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiiv kohustab iga riiki välja töötama ja kasutusele võtma meetmeid, mille eesmärgiks on:

 • kaitsta ja säilitada merekeskkonda, hoida ära selle seisundi halvenemine või taastada võimaluse korral mereökosüsteemid piirkondades, kus need on kahjustatud;
 • hoida ära ja vähendada heiteid merekeskkonda, et järk-järgult kõrvaldada reostus ning tagada, et see ei mõjutaks ega ohustaks oluliselt mere elustiku mitmekesisust, mere ökosüsteeme, inimese tervist ega mere õiguspäraseid kasutusviise.

Mereala keskkonnaseisundit ja inimtegevuse mõju on seni hinnatud punktipõhistel ja aegridade-kesksetel vaatlustel ning analüüsidel – paraku on see taganud pikaajalise seireteabe vaid kindlate seirejaamade kohta. Et analüüsi aluseks saaks võtta ökosüsteemi tervikuna, tuleb mereala keskkonnaseisundit ning inimtegevuse mõju sellele hinnata pindalalisest aspektist – selleks on vaja luua uuenduslikud teaduspõhised seire- ja hindamismeetodid. Kuigi uued tehnoloogilised lahendused (näiteks sõltumatud in-situ vaatlused ja DNA analüüsil põhinevad meetodid) on mereteadusuuringutes laialdaselt kasutusel, on nende rakendamine keskkonnaseires endiselt harv.

Projekti „Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine pilootalal“ (mereRITA) eesmärgiks on arendada mereala seire-, analüüsi- ja hindamismeetodeid, mis aitavad merestrateegia ja Euroopa Liidu loodusdirektiivi nõuetest lähtuvalt hinnata mereala seisundit ning seda mõjutavaid survetegureid.

Projekti mereRITA elluviimisel arendatakse välja senisest aja- ja kuluefektiivsemad hindamismeetodid, mida kasutatakse:

 • merepõhja koosluste ning majanduslikult oluliste kalaliikide koelmualade keskkonnaseisundi ja survetegurite hindamisel ning
 • erinevate meremajandamise, reostuskoormuse ja võõrliikide sissetalumise hindamisel.

Projekti elluviimise peamised piirkonnad on:

 • Saaremaast läände jääv majandusvööndi piirini ulatuv mereala;
 • Saaremaa rannikumere Kübassaare, Sõrve ja Pammana poolsaarte piirkond (kalade koelmualade uuringud);
 • Muuga sadama akvatoorium keskkonna DNA-d analüüsimiseks (võõrliikide varajaseks avastamiseks).

Projekt mereRITA kestab 01.01.2019-31.12.2021, selle kogumaksumuseks on 947 369,24 eurot.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond SA Eesti Teadusagentuur programmi „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamise“ (RITA) tegevusest 1 „Strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamine”.

logo fb

Projekti tellija

etag logo

Tellija esindajad

MEM logo
KEM logo

Projekti rahastaja

lipulogo