Projekti kestvus: 01.01.2019-31.12.2021

Traditsiooniliselt põhinevad mereseire programmid punktipõhistel ja aegridade-kesksetel vaatlustel ja analüüsidel. Need on taganud meile pikaajalise seireinfo kindlate seirejaamade kohta, kuid piisav info laiemal alal toimuva kohta on puudulik. Merestrateegia raames tuleb mereala keskkonnaseisundit ja selle mõjutatust inimtegevusest hinnata pindalalisest aspektist lähtuvalt. Selleks on vajalik välja töötada uuenduslikud teaduspõhised seire- ja hindamismeetodid. Kuigi uued tehnoloogilised lahendused, nagu näiteks autonoomsed in-situ vaatlused ja DNA-l põhinevad meetodid on olemas ja teaduslikes mereuuringutes laialdaselt kasutusel, siis nende rakendamine keskkonnaseires on endiselt harv.

Projekti eesmärgiks on arendada mereala innovaatilisi seire-, analüüsi- ja hindamismeetodeid, et tagada EL merestrateegia ja loodusdirektiivi nõuetega kooskõlas olev mereala seisundi ja seda mõjutavate survetegurite hindamine. Arendatavad metoodikakomplektid avardavad mereseire võimalusi ning võimaldavad infot hankida kulutõhusamalt, põhjalikumalt ja operatiivsemalt. Spetsiifilisemateks alateemadeks on merepõhja koosluste ja majanduslikult oluliste kalaliikide koelmualade keskkonnaseisundi ja survetegurite aja- ja kuluefektiivsete hindamismeetodite väljatöötamine. Väljatöötatud hindamismeetodeid rakendatakse alternatiivsete meremajandamise, reostuskoormuste ja võõrliikide sissetalumise tarvis.

Projekti põhialaks on esialgselt valitud Saaremaast läände jääv mereala majandusvööndi piirini, kalade koelmualade uuringuteks Saaremaa rannikumeri Kübassaare-Sõrve-Pammana ps-te vahemikus ning võõrliikide varajaseks avastamiseks keskkonna DNA metoodikaga Muuga sadama akvatoorium. 

 

Projekti kogumaksumus: 947 369,24 EUR

Projekti rahastab SA Eesti Teadusagentuur programmi „Strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamine: RITA tegevus 1” raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

 

 

Jälgi projekti tegevusi Facebookis ja Twitteris

<embed>
Copy and paste this code to your website.
Copy and paste this code to your website.
<embed>
Copy and paste this code to your website.