Kohtumised

Artikleid ja töid noorte usust ja usundi õpetamisest

Allpool leiate uuringu  “Noorte usuliste veendumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumise kontekstuaalsed tegurid” (Eesti Teadusfondi grant 9108) raames valminud artikleid ja magistritöid:

  • empiirilisel materjalil põhinevad magistritööd erinevate uskude noortest (Kristi  Lee “Nelipühi kiriku noorte arusaamine Jumalast ühe koguduse näitel”; Evija Leiaru-Kuldsaar “Jehoova tunnistajate retseptsioon usu mõjust sotsiaalsetele suhetele”, Jane Andreitšik “Maausuliste noorte uskumused ja usuline praktika”)
  • tegevusuuringul põhinevaid magistritöid ja artikleid erinevate metoodikate kasutamisest usunditega tutvusmisel (Aleksandra Sooniste “Projekt- ja probleemõpe põhikooli teise ja kolmanda astme usundiõpetuse tundides” ja lühem artikkel sotsiaalkonstruktivistlikust õppest; Greete Palksaar “Usundiõpetust õppinud ja mitteõppinud õpilaste erinevused usuliste motiivide äratundmises ja nende kriitilises analüüsis Eesti menukirjanduse näitel”; Yvonne Lagle “Lood väljapaistvatest isikutest religiooniõpetuses väärtustalituse paradigmas”; Eleri Soidla “Mängude kasutamine usundiõpetuses: Õpilaste hinnangud lauamängu mõju kohta nende motivatsioonile”)
  • artikleid usundiõpetuse mõjust ja lähenemistest (Schihalejevi artiklid; Evija Leiaru artikkel usust kui hariduslikust erivajadusest)