Artikleid ja töid noorte usust ja usundi õpetamisest

Allpool leiate uuringu  “Noorte usuliste veendumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumise kontekstuaalsed tegurid” (Eesti Teadusfondi grant 9108) raames valminud artikleid ja magistritöid:

  • empiirilisel materjalil põhinevad magistritööd erinevate uskude noortest (Kristi  Lee "Nelipühi kiriku noorte arusaamine Jumalast ühe koguduse näitel"; Evija Leiaru-Kuldsaar "Jehoova tunnistajate retseptsioon usu mõjust sotsiaalsetele suhetele", Jane Andreitšik "Maausuliste noorte uskumused ja usuline praktika")
  • tegevusuuringul põhinevaid magistritöid ja artikleid erinevate metoodikate kasutamisest usunditega tutvusmisel (Aleksandra Sooniste "Projekt- ja probleemõpe põhikooli teise ja kolmanda astme usundiõpetuse tundides" ja lühem artikkel sotsiaalkonstruktivistlikust õppest; Greete Palksaar "Usundiõpetust õppinud ja mitteõppinud õpilaste erinevused usuliste motiivide äratundmises ja nende kriitilises analüüsis Eesti menukirjanduse näitel"; Yvonne Lagle "Lood väljapaistvatest isikutest religiooniõpetuses väärtustalituse paradigmas"; Eleri Soidla "Mängude kasutamine usundiõpetuses: Õpilaste hinnangud lauamängu mõju kohta nende motivatsioonile")
  • artikleid usundiõpetuse mõjust ja lähenemistest (Schihalejevi artiklid; Evija Leiaru artikkel usust kui hariduslikust erivajadusest)

 

Lee. Nelipühi noorte arusaam Jumalast1.16 MB
Leiaru. Jehoova tunnistajad930 KB
Andreitšik. Maausulised766 KB
Sooniste. Projekt- ja probleemõpe795 KB
Sooniste. Konstruktivistlik opikasitlus usundi õppimisel216 KB
Palksaar. Usuliste motiivide tundmine menukirjanduses2.67 MB
Lagle. Lood valjapaistvatest isikutest908 KB
Soidla. Mängude mõju motivatsioonile1.34 MB
Leiaru. Religioossus kui hariduslik erivajadus86 KB
Schihalejev. Elatud usust ja õpiku usust51 KB
Schihalejev. Usundiõpetuse võlud ja hirmud226 KB
Schihalejev. Usundiõpetuse mitu palet155 KB