Täienduskoolitus

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut on Norra ja EMP projekti „Kaasava hariduse õppekava ja õppe kvaliteedi arendamine ning tõhustamine“ raames välja töötanud kaasava hariduse teemalise täienduskoolituse programmi, mille eesmärgiks on toetada koole kaasava hariduskorralduse rakendamisel nii kooli kui klassiruumi tasandil. 

Koolituse käigus:

  • omandatakse teadmised ja arusaamad kaasava hariduse tähendusest, tõhusa rakendamise võimalustest ning kaasava kooli arendustegevustest;
  • toetatakse koolimeeskonna koostööd kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel;
  • toetatakse õpetajas positiivse hoiaku kujunemist ning teadmiste ja oskuste omandamist oma töö pidevaks uurimiseks ja arendamiseks, et toetada parimal viisil kõikide õppijate õppimist;
  • toetatakse teadmiste kujunemist oluliste tunnetusprotsesside olemuse ja arengu kohta õppimise kontekstis ning luuakse valmisolek õpikeskkonna ja õppetegevuste planeerimiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks;
  • omandatakse teadmised hariduslike erivajadustega õpilaste toetamise võimalustest kaasavas klassiruumis.

Koolitusele oodatakse koolide meeskondi, kuhu kuuluvad koolijuht, tugispetsialist (soovitatavalt eripedagoog või HEV koordineerija) ja 4-5 õpetajat.
Koolituse maht erinevatele sihtrühmadele on järgmine: õpetajad 60 EAP, tugispetsialistid 29 EAP, koolijuhid 13 EAP.

Koolitus toimub kolmepäevaste sessioonidena ning toimumiskohaks on Tartu või Tallinn. 

Järgmised koolitusrühmad alustavad 2021. Küsi lisateavet: anne.raam@ut.ee.