Kaasav haridus

Lugemist

Kaasva hariduse temaatika leiab järjest enam käsitlemist ka eestikeelses teaduskirjanduses. Näiteks on Eesti Haridusteaduste Ajakirjas avaldatud mitmeid artikleid:

  • Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2020). Kaasav haridus ja õpetajakoolitus sotsiaal-kultuurilisest käsitlusest lähtudes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 5–25. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.02a
  • Kivirand, T., Leijen, Ä., Lepp, L., & Malva, L. (2020). Kaasava hariduse tähendus ja tõhusa rakendamise tegurid Eesti kontekstis: õpetajaid koolitavate või nõustavate spetsialistide vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(1), 48–71. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.03
  • Poom-Valickis, K., & Ulla, T. (2020). Kaasava hariduse rakendamist toetavate hoiakute kujundamine õpetajakoolituse esmaõppes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri8(1), 72–99. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.04
  • Uibu, K., & Puksand, H. (2017). Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri5(2), 183–205. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.08
  • Häidkind, P., & Oras, K. (2016). Kaasava hariduse mõiste ning õpetaja ees seisvad ülesanded lasteaedades ja esimeses kooliastmes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4(2), 60–88. http://dx.doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.04
  • Mitchell, D. (2016). Kaasavad haridusstrateegiad kaasava hariduse juhtriigis Uus-Meremaal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4(2), 8–18. http://dx.doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.02

Lisaks sellele võib kaasava hariduse kohta lugeda paljudest võõrkeelsetest allikatest. Nelis ja Pedaste (avaldamisel) on oma kirjandusülevaates kaasava hariduse mõiste defineerimiseks ja võtmetunnuste väljaselgitamiseks alushariduse kontekstis süstemaatilise otsinguga leidnud 55 allikat, mille analüüsist annab ülevaate järgnev tabel.

Allikad Definitsioon Võtmetunnused
Definitsiooni filosoofiline olemus Definitsiooni praktiline olemus Lapse tasand Õpetaja tasand Perekonna tasand Institutsiooni tasand Riigi tasand
ju_ha in_õi ku_tu so_in os_al tu_sü la_ar la_om fü_ka so_ka ps_ka õp_om õpet pe_ka pe_to or_ku or_str po_se koos res mo_hi
Love, 2019 x     x x x x   x x x   x                
Næsby, 2018                 x x x   x x           x  
Soukakou, Evangelou, & Holbrooke, 2018     x x     x     x x x x x   x          
Noggle & Stites, 2018   x x             x                      
Karakaya & Tufan, 2018       x x         x     x                
Chhabra, Bose, & Chadha, 2018   x     x             x x                
Park, Dimitrov, & Park, 2018                       x                  
Clapham, Manning, Williams, O’Brien, & Sutherland, 2017                       x             x x  
Hu, Wu, Su, & Roberts, 2017         x       x     x x   x x     x    
Kwon, Hong, & Jeon, 2017                   x   x x                
Pelatti,  Dynia, Logan, Justice, & Kaderavek, 2016   x             x   x   x                
Warren, Martinez, & Sortino, 2016                       x x     x   x      
Vlachou & Fyssa, 2016   x x   x       x x x   x                
Romstein, 2016                         x                
Lawrence, Smith, & Banerjee, 2016         x       x   x   x                
Hoskin, Boyle, & Anderson, 2015         x             x                  
Barton & Smith, 2015                 x   x         x       x  
Lee, Yeung, Tracey, & Barker, 2015                       x                  
Sukumaran,  Loveridge, & Green, 2015         x     x       x           x      
Lundqvist, Mara, &   x   x x x                     x        
Siljehag, 2015
Cologon, 2014 x                       x                
Agbenyega & Klibthong, 2014           x           x                  
Soukakou, Winton, West, Sideris, & Rucker, 2014   x     x             x               x  
Sucuoğlu, Bakkaloğlu, Işcen Karasu, & Demir, 2014         x x           x x x              
Fyssa, Vlachou, & Avramidis, 2014 x     x x   x   x     x x         x      
Stone, 2014       x x x           x                  
Brancato, 2013 x x x x x       x x   x x x   x   x      
Soukakou, 2012 x       x x     x x x   x                
Odom, Buysse, & Soukakou, 2011     x         x x x x x x x   x x x x x x
Zhang, 2011         x x x   x   x x x x x            
Purdue, Gordon-Burns,   Rarere-Briggs, Stark, & Turnock, 2011   x                   x x         x   x  
Hu, Roberts, Wang, & Zhao, 2011 x         x     x   x x x     x x     x  
Yeo, Neihart, Tang, Chong, & Huan, 2011 x x     x x           x       x x     x  
National Early Childhood Technical Assistance Center, 2011                       x       x x   x x  
Frankel, Gold, & Ajodhia-Andrews, 2011           x     x     x x x       x      
DEC/NAEYC, 2009 x x x x x   x   x   x         x          
Purcell, Horn, & Palmer, 2007     x                 x   x x x x x x    
Leatherman & Niemeyer, 2005         x       x     x x x           x  
Cross, Traub, Hutter-Pishgahi, & Shelton, 2004         x             x x x              
Odom, et al., 2004         x     x x   x x x x   x x x x    
Hanson et al., 2001               x           x     x        
Odom et al., 2001         x                             x  
Buysse, Skinner, & Gant, 2001                 x     x x                
Odom, 2000                   x     x             x  
Hewett, 1999         x       x x x x x           x    
Buysse, Wesley, Bryant, & Gardner 1999                 x   x x x x x x x        
Odom et al., 1999         x               x     x x        
Lowenthal, 1999   x     x             x x x   x x x      
Winter, 1999         x     x       x x     x x        
Borden, 1997                 x                 x   x  
Janko et al., 1997 x                                 x      
Janko & Schwartz, 1997         x       x     x       x x        
Farquharson, 1995         x               x                
Mallory & New, 1994   x x             x     x                
Salisbury, 1990         x         x   x x x   x x       x
Definitsiooni filosoofiline olemus: ju_ha – juurdepääs haridusele, iõ – inimõigused, ku_tu – kuuluvustunne, so_in – sotsiaalne integratsioon
Definitsiooni praktiline olemus: os_al – osalemine alushariduses, tu_sü – tugisüsteem, la_ar – lapse areng
Võtmetunnused: lapse tasand: la_om – lapse omadused, fü_ka – füüsiline kaasatus, so_ka – sotsiaalne kaasatus, ps_ka – psüühiline kaasatus; õpetaja tasand: õp_om – õpetaja omadused, õpet – õpetamine; perekonna tasand: pe_ka – pere kaasamine, pe_to – pere toetamine; institutsiooni tasand: or_ku – organisatsiooni kultuur, or_str – organisatsiooni struktuursed omadused; riigi tasand: po_se – poliitika ja seadusndlus, koos – koostöö, res – ressursid, mo_hi – monitooring ja hindamine