Kaasava hariduse magistriõpe

2021. aastal algab Tartu Ülikoolis esimene vastuvõtt magistriõppekavale "Kaasav haridus".

Õppekava eesmärk on toetada õppijaid kaasava hariduse rakendamisel haridusasutuses nii organisatsiooni kui ka õpperühma tasandil.

Õppekavale oodatakse õppijaid, kes:

  • omavad magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni,
  • on õpetaja või eripedagoogi ametikohal töötanud vähemalt viis aastat,
  • töötavad õpingute ajal  õpetaja, haridusasutuse juhi, eripedagoogi või muu tugispetsialistina. Juhi või muu tugispetsialistina töötades on vajalik õpingute ajal ka õpetaja või eripedagoogi ülesannete täitmine.

Õppekava edukal läbimisel õppija:

  • teab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid ja rakendusvõimalusi;
  • tunneb arengu ja õppimise põhimõtteid, märkab õppija vajadusi ning vastavalt sellele kohandab õpikeskkonda, tagades õpitoe ja eduelamuse;
  • oskab kujundada emotsionaalselt ja sotsiaalselt turvalist klassikliimat;
  • tunneb peamiste koostöövõrgustike toimimise võimalusi ning rakendab neid;
  • toetab kolleege ja nõustab lapsevanemaid kaasava hariduse rakendamisel;
  • planeerib, analüüsib ja hindab oma tööd ning kavandada sellest lähtuvalt enesearengut;
  • valib sobivad uurimismeetodeid õppekeskkonna ning rakendatavate tugimeetmete tõhususe analüüsimiseks ja arendamiseks.

Õppimine toimub sessioonõppena, õppetöö maht on 60 EAP ning arvestuslik õppeaeg 2 aastat. 

Programmijuht: Liina Malva, liina.malva@ut.ee

 

Eriala ja sisseastumise tutvustamiseks on kavas korraldada veebinarid. 

Registreerun