Stipendiumid ja õppetoetused

Stipendiumid ja õppetoetused on mõeldud üliõpilase hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks, et tudeng saaks keskenduda õppetööle. Lisaks riiklikele stipendiumitele ja õppetoetustele on mitmeid teisi stipendiume, millele kandideerida.

25. juuni – 24. august

Saksa Keskkonnafondi DBU stipendiumiprogramm noorteadlastele
 
Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus. 
Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse, taotluse võib esitada inglise keeles. Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus. 
 
Kriteeriumid taotlejale: 
o Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat tagasi 
o Eesti kodakondsus 
o Alaline elukoht Eestis 
 
Taotlus esitatakse on-line keskkonnas, inglise või saksa keeles kuni 01.08.2018
Täpsem info: https://www.dbu.de/2581.htmlAnne Kivinukk etalon2020@gmail.comtel + 372 5523290.
 

18. juuni – 22. juuni

Riiklikud toetused

Veel on võimalik taotleda juunikuu eest vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemine toimub riigiportaalis. Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda õppeosakonnas. Toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Saksa Keskkonnafondi (DBU) noorteadlase stipendiumiprogramm

Stipendiumi eesmärk on kasvatada Kesk- ja Ida-­Euroopa keskkonna valdkonnaga seotud inimeste kutseoskusi ning aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6–12-kuulise stipendiumiga saab minna tööle või praktikale Saksamaa ülikoolidesse, uurimis­asutustesse, ettevõtetesse, ministeeriumidesse ja muudesse organisatsioonidesse. Stipendiumi suurus 1250 eurot kuus. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt ja teistelt, kes on Eestis või Euroopa Liidus seotud keskkonna või looduskaitse valdkonnaga. Vajaduse korral aitab DBU leida Saksamaal enesetäienduseks sobiva koha. Stipendiumiperioodil tagab DBU tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustuse. Esimestel nädalatel Saksamaal korraldab DBU saksa keele intensiivkursuse.
Taotlemistingimused: magistri­õpe peab olema lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui kolm aastat tagasi; Eesti kodakondsus; alaline elukoht Eestis. Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles järgmised dokumendid: CV; projekti, töö või uurimisteema põhjalik kirjeldus (kuni 3 lk); kõrgkooli diplomi koopia; juhendaja soovituskiri; tõend keeleoskuse kohta. Taotlusi saab esitada 1. augustini veebikeskkonnas.

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti keele terminoloogiat oma eriala teadustöö osana. Stipendiumi määramisel arvestatakse teadustöö mõju Eesti terminoloogia arendamisele, terminikasutust, töö akadeemilist taset ja olulisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki. Stipendiumifondi suurus on 4000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab ekspertkomisjon. Taotlemise tähtaeg 15. september.

11. juuni – 15. juuni

Stipendium TÜ Narva kolledži parima lõputöö autorile

Stipendiumi eesmärk on tunnustada TÜ Narva kolledžis edukalt lõputöö kaitsnud lõputöö autoreid, seda nii esimesel kui teisel kõrgharidusastmel. Üks stipendium on suurusega 500 €, rahastaja on Katri Raik. Stipendiumikonkursina käsitletakse jooksval aastal esitatud lõputööde kaitsmisprotsessi. Stipendiumile kvalifitseeruvad kõik väga heade õppetulemusega ning jooksval õppeaastal oma lõputöö hindele A kaitsnud TÜ Narva kolledži lõputööde autorid. 

4. juuni – 8. juuni

Jaapan - MEXT stipendiumid

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT, The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi  programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides. Taotluse esitamise tähtaeg 15. juuni.

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti keele terminoloogiat oma eriala teadustöö osana. Stipendiumi määramisel arvestatakse teadustöö mõju Eesti terminoloogia arendamisele, terminikasutust, töö akadeemilist taset ja olulisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki. Stipendiumifondi suurus on 4000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab ekspertkomisjon. Taotlemise tähtaeg 15. september.

28. mai – 1. juuni

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. juuni. Taotlemine lõppenud haridusteaduste instituudis, majandusteaduskonnas, psühholoogia instituudis, ühiskonnateaduste instituudis, Pärnu kolledžis.

Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia tähtaega on pikendatud

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 30. maini. Preemiale võivad kandideerida kõik, kelle 2018. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab oluliselt või arendab mingit statistika meetodit. Täpsemate tingimustega tutvu Statistikaameti kodulehel.

Saksa Keskkonnafondi (DBU) noorteadlase stipendiumiprogramm

Stipendiumi eesmärk on kasvatada Kesk- ja Ida-­Euroopa keskkonna valdkonnaga seotud inimeste kutseoskusi ning aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6–12-kuulise stipendiumiga saab minna tööle või praktikale Saksamaa ülikoolidesse, uurimis­asutustesse, ettevõtetesse, ministeeriumidesse ja muudesse organisatsioonidesse. Stipendiumi suurus 1250 eurot kuus. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt ja teistelt, kes on Eestis või Euroopa Liidus seotud keskkonna või looduskaitse valdkonnaga. Vajaduse korral aitab DBU leida Saksamaal enesetäienduseks sobiva koha. Stipendiumiperioodil tagab DBU tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustuse. Esimestel nädalatel Saksamaal korraldab DBU saksa keele intensiivkursuse.
Taotlemistingimused: magistri­õpe peab olema lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui kolm aastat tagasi; Eesti kodakondsus; alaline elukoht Eestis. Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles järgmised dokumendid: CV; projekti, töö või uurimisteema põhjalik kirjeldus (kuni 3 lk); kõrgkooli diplomi koopia; juhendaja soovituskiri; tõend keeleoskuse kohta. Taotlusi saab esitada 1. augustini veebikeskkonnas

21. mai – 25. mai

Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia

Preemiale võivad kandideerida kõik, kelle 2018. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab oluliselt või arendab mingit statistika meetodit. Kandideerimise tähtaeg 25. mai. Täpsemate tingimustega tutvu Statistikaameti kodulehel.

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. juuni. Taotlemine lõppenud haridusteaduste instituudis, majandusteaduskonnas, psühholoogia instituudis, ühiskonnateaduste instituudis, Pärnu kolledžis.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga. Stipendiumi suurus 1280 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. juuni.

Linda Martis-Jaansoni stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. juuni.

Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1. ning kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud enam kui 12 kuud. Stipendiumi suurus 500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 5. juuni.

Eesti Betooniühingu betoonialaste lõputööde võistlus

Betooniühingu üliõpilaspreemiad on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks ning valitakse Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast. Esitamise tähtaeg 11. juuni. Rohkem infot siit.

14. mai – 18. mai

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. juuni. Taotlemine lõppenud haridusteaduste instituudis, majandusteaduskonnas, psühholoogia instituudis, ühiskonnateaduste instituudis, Pärnu kolledžis.

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. Kandideerimise tähtaeg 1. juuni.

Riiklikud toetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis, toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri vältel iga kuu 11. kuupäevast kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

7. mai – 11. mai

Rein Otsasoni Fondi konkurss kuni kolme 2000 euro suuruse stipendiumi väljaandmiseks

Stipendiumile võivad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Kandideerimise tähtaeg 14. mai. Stipendiaadid kuulutatakse välja Rein Otsasoni sünniaastapäeval, 24. mail 2018. Lisainfo: http://otsason.org/

Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia

Preemiale võivad kandideerida kõik, kelle 2018. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab oluliselt või arendab mingit statistika meetodit. Kandideerimise tähtaeg 25. mai. Täpsemate tingimustega tutvu Statistikaameti kodulehel.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga. Stipendiumi suurus 1280 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. juuni.

Linda Martis-Jaansoni stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased. Stipendiumi suurus 1000 eurot. Kandideerimise tähtaeg 1. juuni.

Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1. ning kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud enam kui 12 kuud. Stipendiumi suurus 500 eurot. Kandideerimise tähtaeg 5. juuni.

23. aprill – 27. aprill

TÜ Sihtasutuse stipendiumid

Kuni 25. aprillini on avatud taotlusvoor Riigi Kinnisvara AS stipendiumile

Taotleja uurimistöö teema peab olema seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine. Magistriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus 1800 eurot ning doktoriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus on 2700 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

Kuni 1. maini on veel avatud taotlusvoor järgmistele TÜ sihtasutuse stipendiumitele: 

Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Stipendiumi suurus 2000 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi meditsiiniteaduste ja sotsiaalteaduste valdkonnast nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes. Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis. Stipendiumi suurus 3000 eurot.

Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumi suurus 1500 eurot.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Stipendiumi suurus 1500 eurot.

Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium

Stipendiumi eeesmärk on toetada geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilaste või sarnases valdkonnas töötavate spetsialistide enesetäiendamist välismaal ning aidata kaasa tudengite ja eriala spetsialiste karjääri arengule ning mitmekülgsete kogemuste omandamisele. Stipendiumi suurus 1000 eurot.

Heinz Martin Ederma stipendium

Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest. Stipendiumi suurus 1000 eurot.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga. Stipendiumi suurus 2000 eurot.

5. juunini saab kandideerida:

Kehakultuuriteaduskonna stipendiumile

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1. ning kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud enam kui 12 kuud. Stipendiumi suurus 500 eurot.

Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkursil saavad osaleda kõik üliõpilased, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) teisel aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) esimesel aastal. Stipendium ei ole mõeldud välisüliõpilastele.
Kokku antakse 50 stipendiumi a’ 2000 €.
Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 3. mai 2018. a. Stipendiumid antakse üle uue õppeaasta alguses toimuval  aktusel Rotalia majas Tartus.

Läti valitsus pakub 2018/19. õppeaastaks stipendiume Läti kõrgkoolides suvekursustel osalemiseks.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiate State Education Development Agency (VIAA) veebilehel. Taotluste esitamise tähtaeg 4. mai. Küsimuste korral kirjutage scholarships@viaa.gov.lv.

Turkish Scholarships 2018

The Presidency of Turks Abroad and Related Communities of the Prime Ministry of the Republic of Turkey will grant scholarships for undergraduate studies for the year 2018.  The period of application for the said scholarships from Estonia for undergraduate studies has started on April 16 and it will end on May 14. More information: www.turkiyeburslari.gov.tr

16. aprill – 20. aprill

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. mai. Taotlemist ei toimu meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (järgmine tähtaeg 1. juuni).

Rein Otsasoni Fond kuulutab välja konkursi kuni kolme 2000 euro suuruse stipendiumi väljaandmiseks.

Stipendiumile võivad kandideerida magistri- või doktoriõppes rahanduse (k.a. finantstehnoloogia) või majanduse erialal õppivad ja teadustööd tegevad kuni 35-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Kandideerimise tähtaeg 4. mai.  Stipendiaadid kuulutatakse välja Rein Otsasoni sünniaastapäeval, 24. mail 2018. Lisainfo: http://otsason.org/

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss

SA Seto Instituut kuulutab välja 2018. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks. Preemiakonkursile oodatakse 2016‒2018 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast või valdkonnast. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil info@setoinstituut.ee. Tähtaeg: 1. juuli 2018.

Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 4. augustil 2018 toimuval Seto kuningriigipäeval Lüübnitsas. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia. Preemiakonkurssi toetab Setomaa kultuuriprogramm.

Riiklikud toetused

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis, toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri vältel iga kuu 11. kuupäevast kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

9. aprill – 13. aprill

Dora Pluss doktorantide õpirände stipendium (1-10 kuud), tähtaeg 15. mai.

Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkursil saavad osaleda kõik üliõpilased, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) teisel aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) esimesel aastal. Stipendium ei ole mõeldud välisüliõpilastele.
Kokku antakse 50 stipendiumi a’ 2000 €.
Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 3. mai 2018. a. Stipendiumid antakse üle uue õppeaasta alguses toimuval  aktusel Rotalia majas Tartus.

2. aprill – 6. aprill

1. aprillist 1. maini on avatud taotlusvoor järgmistele TÜ sihtasutuse stipendiumitele

Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Stipendiumi suurus 2000 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi meditsiiniteaduste ja sotsiaalteaduste valdkonnast nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes. Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis. Stipendiumi suurus 3000 eurot.

Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumi suurus 1500 eurot.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest. Stipendiumi suurus 1500 eurot.

Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium

Stipendiumi eeesmärk on toetada geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilaste või sarnases valdkonnas töötavate spetsialistide enesetäiendamist välismaal ning aidata kaasa tudengite ja eriala spetsialiste karjääri arengule ning mitmekülgsete kogemuste omandamisele. Stipendiumi suurus 1000 eurot.

Heinz Martin Ederma stipendium

Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest. Stipendiumi suurus 1000 eurot.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga. Stipendiumi suurus 2000 eurot.

5. aprillil avaneb kandideerimiseks Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1. ning kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud enam kui 12 kuud. Stipendiumi suurus 500 eurot.

26. märts – 29. märts

Dora Pluss

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. aprill. Taotlemist ei toimu meditsiiniteaduste valdkonnas (järgmine tähtaeg 1. juuni). Taotlemine käesolevaks õppeaastaks lõppenud psühholoogia instituudis ja haridusteaduste instituudis.

1. aprillil lõpeb taotlemine Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumitele:

Edith Reimani stipendium

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng. Stipendiumi suurus 1500 eurot.

Ahti Pae stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi suurus 1000 eurot.

Karine ja Martin Koobase stipendium

Stipendiumi eesmärk on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu. Kandideerima on oodatud eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Stipendiumi suurus 1500 eurot.

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud. Stipendiumi suurus 5000 eurot.

Perekond von Tschishevsky Mälestusfond

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi suurus 1000 eurot.

Nadia Walteri stipendium

Fondi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Stipendiumi suurus 2000 eurot.

Ruth Käbini nimeline stipendium

Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Stipendiumi suurus 1000 eurot.

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis. Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Stipendiumi suurus 1500 eurot.

Läti valitsus pakub 2018/19. õppeaastaks stipendiume Läti kõrgkoolides uurimistöö tegemiseks ja suvekursustel osalemiseks.

Taotlusvorm koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis. Taotluste esitamise tähtaeg Läti kõrgkoolides uurimistöö tegemiseks on 1. aprill. Suvekursustel osalemise taotlusi võetakse vastu 1. märtsist kuni 4. maini. Täpsemat infot taotlemise kohta leiate State Education Development Agency (VIAA) veebilehel. Küsimuste korral kirjutage scholarships@viaa.gov.lv.

Konkurss Ülo Pärnitsa nimelisele stipendiumile: „Kuidas teha Ülemiste City linnak targemaks?“

Kandideerida saavad kõik, kes on valmis andma oma panuse Ülemiste City targa linnaku arengusse. Konkursitöö võib esitada üksi või tiimides, kaasata võib ka juhendajaid, mentoreid. Loe lähemalt.

19. märts – 23. märts

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis, toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri vältel iga kuu 11. kuupäevast kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Erialane praktika USA-s: BAFF Professional Internship Program

Üliõpilastel ja äsja kõrgkooli lõpetanutel, kes soovivad saada rahvusvahelist töökogemust on võimalus kandideerida BAFF praktikaprogrammi stipendiumile (aastas kuni 30 000 dollarit). Parimad kandidaadid saavad võimaluse oma erialale vastavat praktikat teha USA-s neile otsitud ettevõttes või organisatsioonis. Stipendium katab kõik kulud ehk lennupiletid, tervisekindlustuse ning võimaldab ka igapäevaselt ära elada USA-s (majutus, toitlustus jmt).

Baltic-American Freedom Foundation tagab programmi sissesaanutele 6–12 kuud kestva praktika (selle pikkus sõltub kandidaadi enda soovidest) mõnes USA ettevõttes või organisatsioonis vastavalt konkreetsele erialale. Kandideerimise tähtaeg sügiseks: 2. aprill. Täpsem info: http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-internship/

Dora Pluss

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. aprill. Taotlemist ei toimu meditsiiniteaduste valdkonnas (järgmine tähtaeg 1. juuni). Taotlemine käesolevaks õppeaastaks lõppenud psühholoogia instituudis ja haridusteaduste instituudis.

12. märts – 16. märts

Erialane praktika USAs: BAFF Professional Internship Program

Üliõpilastel ja äsja kõrgkooli lõpetanutel, kes soovivad saada rahvusvahelist töökogemust on võimalus kandideerida BAFF praktikaprogrammi stipendiumile (aastas kuni 30 000 dollarit). Parimad kandidaadid saavad võimaluse oma erialale vastavat praktikat teha USA-s neile otsitud ettevõttes või organisatsioonis. Stipendium katab kõik kulud ehk lennupiletid, tervisekindlustuse ning võimaldab ka igapäevaselt ära elada USA-s (majutus, toitlustus jmt).

Baltic-American Freedom Foundation tagab programmi sissesaanutele 6–12 kuud kestva praktika (selle pikkus sõltub kandidaadi enda soovidest) mõnes USA ettevõttes või organisatsioonis vastavalt konkreetsele erialale. Kandideerimise tähtaeg sügiseks: 2. aprill. Täpsem info: http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-internship/

Dora Pluss

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. aprill. Taotlemist ei toimu meditsiiniteaduste valdkonnas (järgmine tähtaeg 1. juuni). Taotlemine käesolevaks õppeaastaks lõppenud psühholoogia instituudis ja haridusteaduste instituudis.

5. märts – 9. märts

JET programmiga Jaapanisse

Jaapani Suursaatkond ootab kõiki inglise keele õpetamisest huvitatuid kandideerima JET programmi 2018, mis viib ühe Eesti kodaniku aastaks Jaapanisse, Saku linna, abiõpetajaks. Kandideerimise tähtaeg 9. märts. Kandideerimiseks külasta saatkonna kodulehte.

1. märtsil avanes taotlemine 2018. aasta TÜ sihtasutuse stipendiumitele:

Edith Reimani stipendium

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng. Stipendiumi suurus 1500 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Ahti Pae stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi suurus 1000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Karine ja Martin Koobase stipendium

Stipendiumi eesmärk on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu. Kandideerima on oodatud eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Stipendiumi suurus 1500 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud. Stipendiumi suurus 5000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Perekond von Tschishevsky Mälestusfond

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi suurus 1000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Nadia Walteri stipendium

Fondi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Stipendiumi suurus 2000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Ruth Käbini nimeline stipendium

Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Stipendiumi suurus 1000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis. Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Stipendiumi suurus 1500 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

26. veebruar – 2. märts

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused kevadsemestriks

28. veebruaril lõppeb erialastipendiumi ja tulemusstipendiumi taotlemine ÕISis.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis, toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri vältel iga kuu 10. kuupäevast kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Toetus määratakse alates taotlemise kuust kuni semestri lõpuni.

Konkurss Ülo Pärnitsa nimelisele stipendiumile: „Kuidas teha Ülemiste City linnak targemaks?“

Kandideerida saavad kõik, kes on valmis andma oma panuse Ülemiste City targa linnaku arengusse. Konkursitöö võib esitada üksi või tiimides, kaasata võib ka juhendajaid, mentoreid. Loe lähemalt.

Läti valitsus pakub 2018/19. õppeaastaks stipendiume Läti kõrgkoolides uurimistöö tegemiseks ja suvekursustel osalemiseks.

Taotlusvorm koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis. Taotluste esitamise tähtaeg Läti kõrgkoolides uurimistöö tegemiseks on 1. aprill. Suvekursustel osalemise taotlusi võetakse vastu 1. märtsist kuni 4. maini. Täpsemat infot taotlemise kohta leiate State Education Development Agency (VIAA) veebilehel. Küsimuste korral kirjutage scholarships@viaa.gov.lv.

Dora Pluss

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. märts. Taotlemist ei toimu loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (järgmine tähtaeg 1. aprill).

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. Kandideerimise tähtaeg 1. märts.

1. märtsil avaneb taotlusvoor mitmetele 2018. aasta TÜ sihtasutuse stipendiumitele:

Edith Reimani stipendium

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng. Stipendiumi suurus 1500 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Ahti Pae stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi suurus 1000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Karine ja Martin Koobase stipendium

Stipendiumi eesmärk on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu. Kandideerima on oodatud eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Stipendiumi suurus 1500 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud. Stipendiumi suurus 5000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Perekond von Tschishevsky Mälestusfond

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist. Stipendiumi suurus 1000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Nadia Walteri stipendium

Fondi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Stipendiumi suurus 2000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Ruth Käbini nimeline stipendium

Ruth Käbini nimeline stipendium on materiaalne toetus õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilastele stipendiumina; toetus üliõpilaste vahetusprogrammi läbiviimiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetuseks osalemaks rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Stipendiumi suurus 1000 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis. Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks. Stipendiumi suurus 1500 eurot, kandideerimise tähtaeg 1. aprill.

19. veebruar – 23. veebruar

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Veebruaris algab kevadsemestiks taotlemine. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda semestri vältel iga kuu 10. kuupäevast kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor lõppeb 20. veebruaril. Taotlust saab esitada elektroonilises taotluskeskkonnas. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

Dora Pluss

Dora Pluss lühiajalise õpirände (kuni 30 päeva) stipendium. Tähtaeg 1. märts. Taotlemist ei toimu loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (järgmine tähtaeg 1. aprill).

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. Kandideerimise tähtaeg 1. märts.

12. veebruar – 16. veebruar

Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor lõppeb 20. veebruaril. Taotlust saab esitada elektroonilises taotluskeskkonnas. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

Hiina haridusministeeriumi stipendiumid

Hiina RV Haridusministeerium pakub 10 stipendiumi bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks ning teadlastele. 2018/19 õppeaastaks pakub Hiina valitsus 3 stipendiumi ka meditsiiniõpinguteks magistritasemel. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. märts 2017.

Turkish Scholarships

Presidency of Turks Abroad and Related Communities of the Prime Ministry of the Republic of Turkey will grant scholarships for undergraduate and post-graduate (masters and doctorate) studies for the year 2018. The period of application from Estonia will begin by 15 February 2018 for the post-graduate studies and the application for undergraduate studies will start by 16 April 2018. Application can be done on the website.


5. veebruar – 9. veebruar

Riiklikud stipendiumid ja õppetoetused kevadsemestriks

Erialastipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi saab taotleda 1.–28. veebruarini ÕISi kaudu. Stipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda kogu semestri vältel riigiportaalis. Veebruaris algab kevadsemestiks taotlemine. Stipendiumi suurus on 75-220 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda kevadsemestril alates 10. veebruarist kuni juunini (k.a.) õppeosakonnas. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadine taotlusvoor on avatud, taotlusi saab esitada elektroonilises taotluskeskkonnas kuni 20. veebruarini. Sõltuvalt puudeastmest ja liigist jääb stipendiumi suurus vahemikku 60–510 eurot kuus.

The A. Wilhelmsen Foundation sihtasutuse stipendiumid
The A. Wilhelmsen Foundation pakub stipendiume üliõpilastele, kes soovivad jätkata oma õpinguid magistriastmes Norras ülikoolis NHH Norwegian School of Economics. Kandideerimise tähtaeg 15. veebruar.

Jaapani MEXT stipendiumid
Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeerium pakub stipendiume õppimiseks Jaapanis nii kutsekoolis kui ka ülikoolis (bakalaureuse- ja magistritasemel). Infotund toimub 15. veebruaril kell 14.15 Tartu Ülikooli Philosophicumis.