ySKILLS-i veebivaramu

Avaleht

 

Hea lugeja!

 

See veebivaramu sisaldab rahvusvahelise projekti ySKILLS (“Noorte digipädevused”) raames Eesti uurimisruhma liikmete osalusel valminud materjale. Enamus neist on praktilise suunitlusega ja eestikeelsed, sobides kasutamiseks koolitundides, huviringides või seminarides ning pakkudes digioskuste-alast teavet noortele, õpetajatele, tugispetsialistidele, poliitikakujundajatele ja teistele sidusrühmadele.

Euroopa Liidu rahastatud ySKILLS-i projekt (2020-2023) keskendus laste ja noorte digioskuste edendamisele eesmärgiga suurendada digikeskkonna pikaajalist positiivset mõju noorte heaolule. Projekti keskmes oli mahukas kolmeetapiline küsitlus, milles osalesid Eesti, Itaalia, Poola, Portugali, Saksamaa ja Soome 12-17-aastased kooliõpilased. ySKILLS-i eesmärkidest ja Eesti küsitlusuuringu esimese laine põhitulemustest annavad videoülevaate Eesti uurimisruhma juht Veronika Kalmus ja kooliküsitluse koordinaator Mari-Liis Tikerperi (produktsioon: Alar Suija, TÜ ühiskonnateaduste instituut).

Avalehe vasakmenüü alajaotustest leiad teabe projektiga seotud sündmuste kohta, pressiteated ja eestikeelsed uudiskirjad, meediakajastuse, Eesti uurimisruhma liikmete lühitutvustuse, meie teadusvaljundid – artiklid, raamatupeatükid, raportid, ettekanded ja teised teadustööd – ning teemakohaste projektide ja uurimisvorgustike loetelu.  

Veebivaramu teises rubriigis esitame Eesti küsitlusuuringu kolme laine pohitulemused raporti ja infograafikute kujul.

Projekti küsitlusankeedi, digioskuste testi ja põhitulemuste põhjal valmis koolidele mõeldud oppevara, mille leiad veebilehe kolmandast rubriigist.

ySKILLS pööras suurt tähelepanu noorte vaimsele heaolule ja selle seostele digipädevusega. Veebilehe neljas rubriik sisaldab vaimse tervise ja digioskuste alaseid teabematerjale, mis on loodud kvalitatiivuuringu tulemuste põhjal ja noortega konsulteerides.

Laste ja noorte digipädevuse uurimisel ja edendamisel on olulisel kohal uurimismetoodika, -eetika ja laste õigused. Veebivaramu viiendast rubriigist leiad eestikeelse noorte digioskuste mõõtmisvahendi, viite küsitlusuuringu andmestikule ning animafilmid, mis aitavad edendada uuringutarkust ehk üldist teadlikkust teadusuuringutest ning kaitsta laste õigusi digimaailmas.

 

Head lugemist ja julget materjalide kasutamist!

 

Koostajad

 

Kuidas veebivaramule viidata:

Kalmus, V., Tikerperi, M.-L. ja Opermann, S. (Toim.) (2024). ySKILLS-i veebivaramu. Tartu: Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut.

 

 

    Projekti toetab Elippuroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horisont 2020, grant nr 870612. 
    See infomaterjal kajastab ainult autorite vaateid ega väljenda Euroopa Liidu seisukohti.