Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule (KIK projekt nr 11808)

Projekt

Projekti “Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega” üldeesmärk on koostada teaduslikud Virumaa reaalsele geoloogilisele situatsioonile vastavad keskkonnageoloogilised mudelid, mis hindavad ja demonstreerivad võimaliku kaevandamise keskkonnamõju vastavalt võimaliku kaevandamise ruumilisele ulatusele ja testida leevendus- ja korrastamismeetmete efektiivsust mõjude vähendamiseks. Modelleerimise tulemused on kasutatavad nii avalikkuse harimiseks kui õppeotstarbel.

Projekt annab asjakohast sisendit Eesti maapõue strateegia koostamise protsessile, läbi analüüsitud näited võimaldavad strateegia koostamise tulemusi väga hästi illustreerida ning demonstreerida, et põhimõtteliste keskkonnaküsimuste käsitlemine peab eelnema majanduslikele uuringutele (nt potentsiaalse maavara rikastamise tehnoloogiate arendamine, tulude-kulude analüüside koostamine jne).

Projekti tulemusena valminud regionaalne hüdrogeoloogiline mudel, mis on seostatud Keskkonnaagentuuri andmebaasidega, ja ühtlasi kõik teised projekti tulemused antakse üle Keskkonnaministeeriumi haldusalasse, tulemused avalikustatakse juhtkogu poolt kokku lepitud viisil.

Regionaalse hüdrogeoloogilise mudeli alusel on võimalik käivitada uusi objekti-, juhtumi- ja stsenaariumipõhiseid uurimis- ja modelleerimistöid, muuhulgas nt põlevkivi arengukava täitmise vajadustele vastavalt.

Projekti tulemusena läbi viidud põhja- ja pinnavee modelleerimine ja maastikukujunduse praktikate ja põhjendatud stsenaariumide näitlikustamine annab tervikpildi, missugused on võimalike uute kaevanduste keskkonnamõjud ja nende leevendusmeetmed Virumaal mõjude suhtes põhja- ja pinnaveele ning maastikule.

Projekti tulemusi on võimalik edukalt kasutada õppematerjalina kõikidel haridustasemetel.

Projekti kestvus on 1.07.2016 – 31.05.2018.

Kontakt:

Argo Jõeleht
Tartu Ülikool
geoloogia osakond
Ravila 14A, 50411, Tartu, Eesti
Telefon: (+372) 737 5815

Projekti toetab: