Avaleht

Turunduskommunikatsioonikanalite ja -võtete omavaheline integreerimine

M-turundus
Regulatsioon ja eetika turunduskommunikatsioonis

 Autor: Peeter Kruusvall, MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Juhendaja: professor Triin Vihalemm (kommunikatsiooniuuringud)

 Käesolev iseseisva lugemise materjal kuulub aine „Turunduskommunikatsioon ja tarbijakäitumine” programmi. Selle läbitöötanud üliõpilane:

  • tunneb nüüdisaegseid m-turunduse võtteid ja oskab neid kasutada;
  • oskab integreerida erinevaid turunduskommunikatsioonivõtteid erinevate kanalitega ning neid loovalt rakendada;
  • tunneb turunduskommunikatsiooniregulatsiooni ja -eetika põhialuseid.

Iseseisva lugemise materjal koosneb kahest suuremast peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade m-turundusest, mis võimaldab erinevaid turunduskommunikatsiooni võtteid ja kanaleid veelgi enam integreerida. Teises peatükis tuuakse välja baaslähtekohad turunduskommunikatsiooniregulatsiooni ja -eetika tundmiseks.

Iga alateema juurde on lisatud ka materjali omandamist hõlbustavad ja selgitavad näited ning kordamisküsimused. Materjali lõppu on lisatud valikvastustega kordamisküsimused omandatud teadmiste kontrolliks.

Saamaks tervikpilti integreeritud turunduskommunikatsioonist erinevate turunduskommunikatsioonikanalite ja -võtete ristkasutuse kaudu, on soovituslik lisaks tutvuda ka järgmiste õpiobjektidega:

Sihtrühm: ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureusekava ning kommunikatsioonijuhtimise magistrikava üliõpilased.

Märksõnad: turunduskommunikatsioon mobiilsetes kanalites ehk m-turundus, m-reklaam, m-turundus kaubanduses, QR-kood, kanalite ja võtete omavaheline integreerimine, regulatsioon ja eetika turunduskommunikatsioonis, turunduskommunikatsiooni regulatsiooni põhimõtted ja peamised regulatiivaktid.