Emakeele seltsi kõnekoosolek "Teismeliste keel Eestis"


13. oktoobril 2022 sai Tartus Emakeele seltsi kõnekoosolekul kuulata TeKE uurimisrühma ettekandeid teismeliste keele teemal. Kavas oli neli ettekannet ning neile järgnev arutelu:

  • Sissejuhatavat noortekeele uurimisest Eestis. Kristiina Praakli ja Virve Vihman    
  • Inglise keel teismeliste suulises ja tšätikorpuses: „nagu what does it mean?ˮ Virve Vihman ja Mari-Liis Korkus
  • „Ilgelt kuulsaks”: intensiivistajad teismeliste suhtluses. Triin Aasa ja Liina Lindström
  • Parasiitsõna või suhtlusvahend? Nagu ja mingi kasutus teismeliste keeles.  Maarja-Liisa Pilvik, Aive Mandel, Annika Kängsepp, Annaliis Tenisson   
  • Arutelu

Korraldajad: Emakeele Selts ja TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut


TeKE projektist


Teismelised on innovaatilised keelekasutajad, kuid nende roll keelemuutustes pole veel lõpuni selge. Seega on oluline pöörata teismeliste keelekasutusele tähelepanu, et kirjeldada nende keelt ja kultuuri, uurida keeleuuendust, aga ka jälgida pikemaajalisi keelelisi ja ühiskondlikke protsesse. Paraku napib Eesti noorte kõne- ja netikeele kohta süstemaatiliselt kogutud andmeid ja empiirilisi uuringuid.

TeKE töörühmProjekt "Teismeliste Keel Eestis" (TeKE) võtab vaatluse alla noortekeele, eesmärgiga koostada Eesti esimene ulatuslik teismeliste kõne- ja netikeele korpus, et hoogustada seeläbi teismeliste keelekasutuse uurimist Eestis. Projektis uuritakse teismeliste keelekasutust ja koodivahetust, keelekasutuse varieerumist vanuse, soo ja piirkondade lõikes ning võrreldakse netikeelt suulise keelega. Projekt lähtub noorte uurimisel kodanikuteaduse põhimõttest ja rakendab andmetöötluses keeletehnoloogia võimalusi.

Projekti "Teismeliste Keel Eestis" (november 2019 – 2022) rahastab Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027“.