Eesti teaduse teekaardi objekt NAMUR+

Nano-ohutuse teenused

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) Keskkonnatoksikoloogia Labori kompetentsi ja juba olemasoleva taristu ning teekaardi objekti raames tehtavate investeeringute tulemusena tekkiv kompleksne nanoturvalisuse-alane infrastruktuur annab Eesti teadustaristu teekaardi objektile NAMUR+ täiendava võimekuse. Erinevate nanomaterjalide bioloogiliste omaduste uurimise infrastruktuur võimaldab leida nanomaterjalidele nii uusi bio- ja meditsiinivaldkonnaga seotud kasutusalasid kui ka iseloomustada (nano)materjalide turvalisust nii tootjale, tarbijale kui ka ümbritsevale keskkonnale, andes informatsiooni, mis tagab nanotehnoloogiate jätkusuutlikkuse.

NAMUR+ raames on hangitud ja töösse rakendatud kolm erinevat kompleksi, mis moodustavad osa KBFI nanoturvalisuse infrastruktuurist:

(Nano)ökotoksikoloogiliste uuringute kompleks: termostateeritav ja valgusreguleeritav kliimakamber Algaetron AG230 keskkonnaturvalisuse testide läbiviimiseks ja stereomikroskoop Nikon SMZ1270 testorganismide visualiseerimiseks;

 kbfi_joonis1.jpg               kbfi_joonis2.jpg

Termostateeritav ja valgusreguleeritav kliimakamber Algaetron AG230 (vasakul), Stereomikroskoop Nikon SMZ1270 (a), Daphnia magna ja Thamnocephalus platyurus (b, c), pildistatud Nikon SMZ1270 stereomikroskoobiga (paremal).

Antud kompleksiga pakub NAMUR+ teenuseid sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaturvalisuse uurimiseks, kasutades REACH regulatsiooniks olulisi standard-teste vetikatega (Raphidocelis subcapitata kasvu inhibitsiooni test, OECD201), kirpvähilistega (Daphnia magna akuutse toksilisuse test, OECD202 ja reproduktsiooni test, OECD211), ja veetaimedega (Lemna sp. kasvuinhibitsiooni test, OECD221).

In vitro nano-toksikoloogiliste uuringute kompleks UVA-kliimakamber Climacell 111 EVO nanomaterjalide antimikroobsuse ja ohutuse uuringuteks (A), mikroplaadipesija ThermoScientificTM Wellwash ELISA testide läbiviimiseks (B), automatiseeritud rakulugeja Logos Biosystems Luna-II koekultuurirakkude arvukuse ja elulevuse määramiseks (C) ning invertmikroskoop Zeiss Axio Vert.A1 koos videokaameraga Axiocam 208 rakukultuuride visualiseerimiseks (D).

in vitro

Nano-bio interaktsioonide uuringute kompleks: valgus-, fluorestsents- ja laser-skaneeriv konfokaalmikroskoop Zeiss LSM800 nanoosakeste ja rakkude interaktsioonide uurimiseks.

Kontaktisikud: Anne Kahru (anne.kahru@kbfi.ee), Kaja Kasemets (kaja.kasemets@kbfi.ee)

Testide kontaktisikud: (Nano)ökotoksikoloogilised uuringud: OECD201, Villem Aruoja (villem.aruoja@kbfi.ee) ja OECD202, 210 ja 211, Irina Blinova (irina.blinova@kbfi.ee), in vitro nanotoksikoloogilised ning nanoosakeste ja rakkude interaktsioonide uuringud: Kaja Kasemets (kaja.kasemets@kbfi.ee).

Eesti teadustaristu teekaardi objekt „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)” on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (projektid „Nanomaterjalid – rakendused ja uuringud“, 3.2.0304.12-0397, 01.02.2012-31.12.2015 ja „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus”, 2014-2020.4.01.16-0123, 01.01.2017 – 30.06.2022 ).