Inglise keele vanasõnad, kõnekäänud ja idiomaatilised väljendid

INTRODUCTION

Inglise keele vanasõnad, kõnekäänud ja idiomaatilised väljendid (tase B1/B2-C1)

Õpiobjekti autor:   Kristina Mullamaa, Tartu Ülikooli keelekeskuse inglise keele lektor, PhD

Eesmärk: Pakkuda  Euroopa Nõukogu Raamdokumendi keeleoskustaseme järgi ( http://www.hm.ee/index.php?044980) B1/B2 keeletasemel olevatele tudengitele võimalust oma inglise keele oskuse arendamiseks ja täiendamiseks vanasõnade, kõnekäändude ja idiomaatiliste väljendite harjutamise kaudu.

Sisu: inglise keele vanasõnasid, kõnekäände ning idiomaatilisi väljendeid B1/B2 keeletasemel kinnistada aitavad harjutused 5 minimooduli raames.

Õpiväljund: materjali edukalt läbinud üliõpilane on korranud, kinnistanud ning omandanud erinevaid inglise keele B1/B2 keeletasemel kasutatavaid vanasõnu, kõnekäände ning idiomaatilisi väljendeid.

Sihtrühm: B1/B2 keeletasemel inglise keele oskajad, kes soovivad kinnistada/täiendada vanasõnade, idioomide ja kõnekäändude oskust.

Osalemise eeltingimus: inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel, oskus iseseisvalt töötada ja oma aega planeerida.

Maht: 1EAP

Õpiobjekti kirjeldus: 

Vanasõnad, kõnekäänud ning idiomaatilised väljendid moodustavad olulise osa keskastme edasijõudnute ja edasijõudnute keeletaseme sõnavarast. Keelendite ja sõnavara tundmine ja aktiivne kasutamisoskus võimaldab sujuvalt suhelda, keelt kasutada elegantselt ning eesmärgipäraselt nii suulises kui kirjalikus kõnes. Ka Euroopa Nõukogu “Euroopa keeleõppe raamdokument” ( Haridus – ja Teadusministeerium 2007; cf. http://www.hm.ee/index.php?044980) on määratlenud keeleoskustaseme B2 tasemest alates, C1/ C2 tasemel kindlasti taseme oluliste indikaatoritena idiomaatilise kõne mõistmise (cf. 2007, lk. 90) , et keeleõppija “ valdab idioome /../, teab keelendite konnotatiivseid tähendusi” (ibid. lk. 92), “kasutab idioome” (ibid. lk. 90). 

Lisaks sõnavara arendamisele, võimaldab antud veebipõhine õpiobjekt üliõpilastel arendada ka keelelist ja kultuurilist mõistmist laiemas plaanis. Oluline on võimalus vanasõnade, kõnekäändude ja idiomaatiliste väljenditega individuaalses tempos tutvuda, väljendeid erinevate interaktiivsete harjutuste vormis omandada ning enesetestide ning lõputestide näol oma oskusi hinnata ja kinnistada

Tartu, 2013